Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2005

[Regeling vervallen per 31-03-2006.]
Geldend van 01-04-2005 t/m 30-03-2006

Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2005

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (PbEU L 270);

Gelet op Verordening (EG) nr. 796/2004 van de Commissie van 21 april 2004 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de randvoorwaarden, de modulatie en het geïntegreerd beheers- en controlesysteem waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 1782/2003;

Gelet op de artikelen 61, 75, eerste lid, 104 en 105 van de Regeling GLB-inkomenssteun, en gelet op artikel 5a van het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet;

Voorts gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-03-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Dienst Regelingen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. beschrijvingsbiljet: in bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;

 • c. opgaveplichtige: persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel b, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden.

Artikel 2

[Vervallen per 31-03-2006]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 2005 tot en met 15 mei 2005 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3

[Vervallen per 31-03-2006]

Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door de minister.

Artikel 4

[Vervallen per 31-03-2006]

 • 1 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2005.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de oppervlakten gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2005. Indien een oppervlakte op 1 april 2005 nog niet is beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van verzending, tenzij op het biljet of door Dienst Regelingen anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door Dienst Regelingen gegeven aanwijzingen in acht.

Artikel 5

[Vervallen per 31-03-2006]

 • 1 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat binnen veertien dagen na dagtekening van de aanbieding aan Dienst Regelingen toekomen.

 • 2 Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, doet deze dat binnen vijf dagen na dagtekening van de aanbieding ingevuld en ondertekend aan Dienst Regelingen toekomen.

Artikel 6

[Vervallen per 31-03-2006]

 • 1 Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1400 eenheden bruto standaardsaldo.

 • 2 De bruto standaardsaldi respectievelijk de Nederlandse grootte-eenheid worden vastgesteld als vermeld in bijlage II.

 • 3 Bruto-standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.

Gecombineerde opgave

[Vervallen per 31-03-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 31-03-2006]

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 maakt de uit dien hoofde opgaveplichtige die tevens gehouden is gegevens te verstrekken met betrekking tot:

Slotbepalingen

[Vervallen per 31-03-2006]

Artikel 9

[Vervallen per 31-03-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 31-03-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2005.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 maart 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 2

[Vervallen per 31-03-2006]

Bss- en nge-normen 2002 per landbouwtellingsrubriek voor de tellingslijst van 2005 (normen per dier of per hectare)
 

deelfactor bss/nge = 1.400 euro

   
       

Code

Rubrieknaam

bss2002

nge2002

 

B: Dieren op het bedrijf / veestapel

   
       
 

Rundvee (geen vlees- of weidevee)

   

201

Jongvee, < 1 jaar, vrouwelijk

205

0,146

203

Jongvee, < 1 jaar, mannelijk

205

0,146

205

Jongvee, 1–2 jaar, vrouwelijk

340

0,243

207

Jongvee, 1–2 jaar, mannelijk

855

0,611

209

Jongvee, > 2jaar, vrouwelijk, niet gekalfd

340

0,243

211

Melk- en kalfkoeien

1.690

1,210

213

Stieren voor de fokkerij (> 2jaar)

855

0,611

       
 

Rundvee (vlees- of weidevee)

   

214

Vleeskalveren voor witvleesproductie

185

0,132

216

Vleeskalveren voor rosé vleesproductie

165

0,118

217

Jongvee vleesprod., < 1 jaar, vrouwelijk

205

0,146

219

Jongvee vleesprod., < 1 jaar, mannelijk

260

0,186

221

Jongvee vleesprod., 1–2 jaar, vrouwelijk

235

0,168

223

Jongvee vleesprod., 1–2 jaar, mannelijk

260

0,186

225

Jongvee vleesprod., > 2 jaar, vrouwelijk

270

0,193

227

Stieren vleesprod., > 2 jaar

260

0,186

228

Zoogkoeien

385

0,275

229

Vlees- en weidekoeien

225

0,161

       
 

Varkens

   

235

Biggen tot 20 kg, bij de zeug

0

0,000

237

Biggen tot 20 kg, niet meer bij de zeug

(alleen indien 247 t/m 251 = 0, anders 0)

55

0,039

239

Vleesvarkens 20–50 kg

55

0,039

242

Vleesvarkens 50 kg of meer, vrouwelijk

55

0,039

244

Vleesvarkens 50 kg of meer, mannelijk

55

0,039

243

Opfokzeugen en beertjes, 20–50 kg

73

0,052

245

Opfokzeugen, 50 kg of meer, niet gedekt

73

0,052

247

Zeugen, 50 kg of meer, gedekt

355

0,254

249

Zeugen, 50 kg of meer, bij biggen

355

0,254

251

Overige zeugen, 50 kg of meer, gust

355

0,254

253

Beren, 50 kg of meer, nog niet dekrijp

73

0,052

255

Beren, 50 kg of meer, dekrijp

355

0,254

       
 

Kippen (per 100 dieren)

   

269

Vleeskuikens

190

0,136

271

Ouderdieren vleesrassen, jonger dan 18 weken

450

0,321

273

Ouderdieren vleesrassen, 18 weken of ouder

745

0,532

272

Ouderdieren legrassen, jonger dan 18 weken

450

0,321

274

Ouderdieren legrassen, ouder dan 18 weken

610

0,436

275

Leghennen, jonger dan 18 weken

180

0,129

276

Leghennen, 18 weken tot 20 maanden

375

0,268

278

Leghennen, 20 maanden of ouder

375

0,268

       
 

Eenden en kalkoenen (per 100 dieren)

   

287

Jonge eenden voor de vleesproductie

455

0,325

289

Kalkoenen

780

0,557

297

Overig pluimvee

455

0,325

       
 

Paarden en pony’s

   

260

Paarden jonger dan 3 jaar

355

0,254

261

Paarden 3 jaar of ouder

2.740

1,960

285

Pony’s jonger dan 3 jaar

355

0,254

286

Pony’s 3 jaar of ouder

2.520

1,800

       
 

Schapen en geiten

   

265

Lammeren

(alleen indien 266 = 0, anders 0)

75

0,054

266

Overige schapen, vrouwelijk

75

0,054

268

Overige schapen, mannelijk

(alleen indien 266 = 0, anders 0)

75

0,054

282

Melkgeiten

150

0,107

284

Overige geiten

(alleen indien 282 = 0, anders 0)

20

0,014

       
 

Konijnen

   

232

Gespeende vleeskonijnen

(alleen indien 233 = 0, anders 0)

4

0,003

233

Voedsters

74

0,053

       
 

Edelpelsdieren

   

290

Nertsen (moederdieren)

74

0,053

292

Vossen (moederdieren)

190

0,136

294

Overige pelsdieren (moederdieren)

190

0,136

       
 

C: Tuinbouw onder glas

   
       
 

Groenten

   

608

Losse tomaten

232.000

165,7

604

Trostomaten

260.500

186,1

606

Cherrytomaten

315.000

225,0

605

Komkommers

184.000

131,4

610

Aardbeien onder glas

231.500

165,4

611

Aardbei in betreedbare plastic tunnel

76.400

54,6

631

Rode paprika

246.000

175,7

632

Groene paprika

201.500

143,9

633

Gele praprika

238.000

170,0

634

Overige paprika

274.000

195,7

618

Aubergines

236.500

168,9

621

Overige groenten

115.500

82,5

624

Groentezaden onder glas

95.100

67,9

625

Opkweekmateriaal

385.000

275,0

       
 

Fruit

   

635

Fruit onder glas

98.800

70,6

       
 

Bloemkwekerijgewassen

   

641

Rozen

389.000

277,9

643

Anjers

226.500

161,8

645

Anthurium (snijbloem)

203.500

145,4

647

Chrysanten

180.000

128,6

649

Freesia’s

178.000

127,1

650

Orchideeën

272.000

194,3

651

Gerbera’s

240.000

171,4

652

Alstroemeria

190.000

135,7

654

Eustoma Russellianum

162.500

116,1

655

Lelies

198.000

141,4

657

Overige snijbloemen

210.000

150,0

658

Potplanten voor de bloei: kalanchoë

415.500

296,8

642

Potplanten voor de bloei: Phalaenopsys

881.500

629,6

644

Potplanten voor de bloei: Anthurium

372.000

265,7

648

Potplanten voor de bloei: Sputiphyllum

320.000

228,6

661

Overige potplanten voor de bloei

330.500

236,1

664

Potplanten, blad, ficus

308.500

220,4

668

Potplanten, blad, dracaena

492.500

351,8

669

Potplanten: overige bladplanten

391.500

279,6

662

Amaryllis (voor de bol)

78.800

56,3

663

Perkplanten

237.000

169,3

665

Overige bloemkwekerijgewassen

195.500

139,6

677

Bloemzaden

203.000

145,0

666

Opkweekmateriaal snijbloemen

332.500

237,5

       
 

Boomkwekerijgewassen en vaste planten

   

670

Vermeerdering en/of aantrekking

111.500

79,6

672

Volledige teelt onder glas

268.500

191,8

       
 

Paddenstoelenteelt

   
       
 

Champignons

   

806

Beteelbare opp., zonder doorgroeide compost

839.000

599,3

807

Beteelbare opp., met doorgroeide compost

1.261.000

900,7

809

Overige eetbare paddestoelen

235

0,168

       
 

Bollenbroei en witloftrek

   
       

911

Tulpenbroei (per 1.000 stuks)

64

0,046

912

Hyacinthenbroei (per 1.000 stuks)

96

0,069

913

Narcisbroei (per kg)

0,960

0,001

583

Witloftrek (per ha getrokken pennen)

6.050

4,320

       
 

D: Tuinbouw open grond

   
       
 

Groenten

   

401

Aardbeien

21.100

15,07

405

Andijvie

12.100

8,64

408

Asperges, nog geen productie

14.300

10,21

409

Asperges

14.300

10,21

417

Bewaarkool

8.540

6,10

421

Bloemkool

7.110

5,08

423

Broccoli

5.660

4,04

425

Herfst- en vroege sluitkool

3.580

2,56

429

Knolselderij ( ≥ 100 are)

3.070

2,19

429,1

Knolselderij (< 100 are)

7.210

5,15

431

Kroten

3.500

2,50

433

Sla

12.100

8,64

437

Prei

8.940

6,39

441

Schorseneren

6.470

4,62

445

Spinazie ( ≥ 200 are)

1.730

1,24

445,1

Spinazie (< 200 are)

3.960

2,83

449

Spruitkool

4.490

3,21

465

Was- en bospeen ( ≥ 50 are)

1.980

1,41

465,1

Was- en bospeen (< 50 are)

10.300

7,36

469

Winterpeen ( ≥ 150 are)

3.500

2,50

469,1

Winterpeen (< 150 are)

5.000

3,57

473

Witlofwortel

3.230

2,31

950

Overige niet genoemde groenten ( ≥ 200 are)

2.550

1,82

950,1

Overige niet genoemde groenten (< 200 are)

7.190

5,14

       
 

Fruit

   

501

Appelen

7.970

5,69

503

Appelen

7.970

5,69

505

Peren

12.100

8,64

507

Peren

12.100

8,64

533

Druiven voor wijn, open grond

14.500

10,36

515

Overige pit- en steenvruchten

13.100

9,36

525

Zwarte bes en zure kers

4.540

3,24

520

Klein fruit

21.800

15,57

       
 

Tuinbouwzaden

   

530

Tuinbouwzaden: groentezaden

3.760

2,69

532

Tuinbouwzaden: bloemzaden

4.600

3,29

       
       
 

Bloemkwekerijgewassen

   

540

Droogbloemen

8.380

5,99

542

Overige bloemkwekerijgewassen

36.800

26,30

       
 

Bloembollen en -knollen

   

571

Hyacinten

24.000

17,14

573

Tulpen

18.100

12,93

575

Narcissen

18.200

13,00

577

Gladiolen

14.100

10,07

578

Krokussen

17.100

12,21

579

Lelies

32.400

23,14

580

Irissen

16.500

11,79

581

Overige bol- en knolgewassen

21.600

15,43

       
 

Boomkwekerijgewassen

   

551

Bos- en haagplantsoen

13.600

9,71

552

Laan- en parkbomen

16.200

11,57

554

Vruchtbomen

11.600

8,29

555

Rozenstruiken

15.100

10,79

557

Sierconiferen

38.300

27,40

559

Sierheesters en klimplanten

89.200

63,70

       
 

Vaste planten

   

561

Vaste planten

49.900

35,60

       
 

F: Akkerbouw, grasland, natuurterrein

   
       

351

Aardappelen, consumptie, op zand-/veengrond

2.020

1,440

353

Aardappelen, consumptie, op kleigrond

2.630

1,880

347

Aardappelen, poot (NAK), op zand-/veengrond

2.540

1,810

349

Aardappelen, poot (NAK), op kleigrond

4.310

3,080

354

Aardappelen, zetmeel (incl. TBM pootgoed)

1.650

1,180

356

Aardappelen, zetmeel, geleverd aan buitenland

1.650

1,180

357

Bieten, suiker

2.470

1,760

359

Bieten, voeder

1.450

1,040

331

Blauwmaanzaad

1.270

0,907

935

Boekweit

1.030

0,736

323

Bruine bonen

1.220

0,871

945

Bonen, tuin ≥ 150 are (droog te oogsten)

2.550

1,820

945,1

Bonen, tuin < 150 are (droog te oogsten)

2.550

1,820

946

Bonen, tuin ≥ 150 are (groen te oogsten)

1.820

1,300

946,1

Bonen, tuin < 150 are (groen te oogsten)

1.820

1,300

325

Bonen, veld

720

0,514

960

Bos (incl. Kerstdennen), met beheersregime, met herplantplicht

160

0,114

961

Bos (incl. Kerstdennen), zonder beheersregime, met herplantplicht

165

0,118

954

Bos, zonder herplantplicht

435

0,311

955

Bos (set aside regeling)

330

0,236

956

Braak, met bos (SBL-regeling)

355

0,254

924

Braak, groene- (ten minste 6 maanden)

335

0,239

925

Braak, groene- (10 meter, ten minste 6 maanden)

345

0,246

951

Braak, groene- (5 meter, ten minste 6 maanden)

345

0,246

927

Braak, LNV natuur-eenjarig

340

0,243

929

Braak, LNV natuur-eenjarig en andere overheidsinstantie

340

0,243

928

Braak, LNV natuur-meerjarig

360

0,257

930

Braak, LNV natuur-meerjarig en andere overheidsinstantie

360

0,257

957

Braak, zwarte- (minder dan 6 maanden)

285

0,204

958

Braak, zwarte- (ten minste dan 6 maanden)

285

0,204

926

Braak, voederleguminosen

335

0,239

380

Cichorei

2.180

1,560

326

Erwten (groen)

1.240

0,886

915

Erwten (droog te oogsten)

1.090

0,779

808

Faunaranden

545

0,389

305

Gerst, winter

830

0,593

307

Gerst, zomer

1.020

0,729

932

Gierst

1.030

0,736

933

Graansorgho

1.030

0,736

703

Grasland, blijvend

1.260

0,900

715

Grasland, tijdelijk

1.260

0,900

754

Grasland, natuurlijk, > 75% gras

630

0,450

963

Grasland, natuurlijk (50–75% bedekt met gras)

505

0,361

962

Grasland, natuurlijk (minder dan 50% bedekt met gras)

380

0,271

341

Graszaad

1.170

0,836

923

Groenbemestingsgewassen (anders dan ihkv de akkerbouwregeling)

0

0,000

311

Haver

875

0,625

381

Hennep

1.110

0,793

936

Kanariezaad

1.030

0,736

321

Kapucijners + gr. erwten

1.350

0,964

329

Karwijzaad

1.110

0,793

944

Klaverzaad

1.030

0,736

919

Koolzaad (ook boterzaad)

900

0,643

369

Luzerne

715

0,511

922

Lijnzaad

1.420

1,010

376

Maïs, corncob mix

1.120

0,800

313

Maïs, korrel-

1.050

0,750

373

Maïs, snij-

1.120

0,800

947

Maïs, suiker ( ≥ 200 are)

2.550

1,820

947,1

Maïs, suiker (< 200 are)

2.550

1,820

940

Miscanthus

980

0,700

941

Niet bitter lupinen

1.430

1,020

934

Overige granen

1.030

0,736

931

Overige (niet genoemde akkergewassen)

2.550

1,820

966

Overige natuurterreinen

250

0,179

937

Overige non food/non feed gewassen

1.030

0,736

942

Overige toegestane voedergewassen

1.050

0,750

943

Overige voedergewassen

1.050

0,750

948

Pronkbonen ( ≥ 200 are)

13.400

9,570

948,1

Pronkbonen (< 200 are)

13.400

9,570

920

Raapzaad

900

0,643

309

Rogge – geen snijrogge

830

0,593

916

Schokkers (droog te oogsten)

1.090

0,779

938

Sojabonen

1.290

0,921

453

Stamsperziebonen ( ≥ 150 are)

1.330

0,950

453,1

Stamsperziebonen (< 150 are)

4.450

3,180

949

Stoksnijbonen en stokslabonen ( ≥ 200 are)

13.400

9,570

949,1

Stoksnijbonen en stokslabonen (< 200 are)

13.400

9,570

301

Tarwe, winter

1.180

0,843

303

Tarwe, zomer

1.030

0,736

312

Triticale

1.030

0,736

383

Uien, poot- en plant-

3.010

2,150

385

Uien, zaai-

3.260

2,330

387

Uien, zilver-

3.010

2,150

921

Vlas, vezel

1.420

1,010

939

Zonnebloemen

1.090

0,779

Terug naar begin van de pagina