Instellingsbesluit IOEA

[Regeling vervallen per 31-03-2006.]
Geldend van 26-03-2005 t/m 30-03-2006

Besluit van 21 maart 2005, nr. 5016684 EP/MW, tot instelling van het Interdepartementaal Overleg Europese Aanbestedingen (Instellingsbesluit IOEA)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-03-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder IOEA: Interdepartementaal Overleg Europese Aanbestedingen.

Artikel 2

[Vervallen per 31-03-2006]

Er is een Interdepartementaal Overleg Europese Aanbestedingen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-03-2006]

Het IOEA is belast met:

 • a. de coördinatie en het bevorderen van een inhoudelijk, organisatorisch en procedureel adequate uitvoering van het Europees beleid, wetgeving en rechtspraak op het gebied van Europees aanbesteden in Nederlands beleid, wetgeving en rechtspraktijk. De coördinatie betreft tevens de voorbereiding van de besluitvorming over aanbestedingsbeleid en -wetgeving in de Interdepartementale Commissie Marktordening;

 • b. het zorgdragen voor informatie en voorlichting over Europees beleid, wetgeving en rechtspraak op het gebied van Europees aanbesteden;

 • c. de inhoudelijke afstemming van het Nederlandse standpunt over Europees beleid, wetgeving en rechtspraak op het gebied van Europees aanbesteden;

Artikel 4

[Vervallen per 31-03-2006]

 • 1 Het IOEA bestaat uit:

  • a. een voorzitter;

  • b. een lid en een plaatsvervangend lid op een geëigend niveau, aan te wijzen door of vanwege iedere minister;

  • c. een lid en een plaatsvervangend lid op geëigend niveau, aan te wijzen door of vanwege het Interprovinciaal Overleg;

  • d. een lid en een plaatsvervangend lid op geëigend niveau, aan te wijzen door of vanwege de Vereniging van Nederlandse Gemeenten;

  • e. een lid op geëigend niveau, aan te wijzen door of vanwege de Unie van Waterschappen.

 • 2 De voorzitter wordt benoemd door de directeur-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 5

[Vervallen per 31-03-2006]

 • 1 Het secretariaat van het IOEA berust bij de directie Marktwerking van het directoraat-generaal Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken.

 • 2 Het secretariaat is verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van de overleggen van het IOEA, alsmede voor de coördinatie en afstemming met andere interdepartementale gremia op het gebied van Europees recht.

 • 3 Het IOEA kan zijn werkwijze en die van het secretariaat nader regelen.

Artikel 6

[Vervallen per 31-03-2006]

Bij het overleg over een bepaald onderwerp kan een lid of diens plaatsvervanger zich laten vergezellen door een ambtenaar die ter zake van het desbetreffende onderwerp specifieke deskundigheid bezit.

Artikel 7

[Vervallen per 31-03-2006]

 • 1 Het IOEA evalueert zijn functioneren vóór 31 december 2005.

 • 2 Het verslag van de evaluatie wordt ter kennis gebracht van de Minister van Economische Zaken.

Artikel 8

[Vervallen per 31-03-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 maart 2006.

Artikel 9

[Vervallen per 31-03-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit IOEA.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 maart 2005

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal

Economische Politiek,

J.A. Vijlbrief

Terug naar begin van de pagina