Vaststellingsbesluit beleidskader HGIS Cultuurprogramma 2005–2008

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 24-12-2005 t/m 31-12-2008

Besluit van de Staatssecretaris voor Europese Zaken van 18 maart 2005, nr. DCO/h-0141, houdende vaststelling van het beleidskader HGIS Cultuurprogramma voor de periode 2005–2008

De Staatssecretaris voor Europese Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.5.1 en 2.5.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor activiteiten in het kader van het Internationaal Cultuur Beleid, geldt van 1 april 2005 tot en met 31 december 2008 het als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidskader ‘HGIS Cultuurprogramma 2005–2008, Criteria en procedures’. Toepassing van het beleidskader vindt plaats binnen het kader van de uitgangspunten die zijn neergelegd in ‘Internationaal cultuurbeleid en de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen’ en in ‘Uitgangspunten voor het internationale cultuurbeleid 2005–2008’.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2005 en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

voor Europese Zaken,
namens deze:de

Directeur-Generaal voor Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

P.P. van Wulfften Palthe

Bijlage HGIS-Cultuurprogramma 2005-2008

[Vervallen per 01-01-2009]

Criteria en procedures

[Vervallen per 01-01-2009]

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2009]

Nederland is van oudsher internationaal georiënteerd. Deze traditie van externe oriëntatie komt tot uitdrukking in het internationaal cultuurbeleid dat de afgelopen jaren door de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is ontwikkeld. Internationaal cultuurbeleid is een volwaardig onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid en draagt bij aan de profilering van Nederland in het buitenland.

De staatssecretarissen van Europese Zaken en van Cultuur & Media die voor het internationaal cultuurbeleid verantwoordelijk zijn, zullen ook in de Cultuurnotaperiode 2005–2008 bijdragen aan verdere intensivering van internationale culturele samenwerking. Door samenwerking en uitwisseling draagt het internationaal cultuurbeleid niet alleen bij aan de profilering van de Nederlandse cultuur in het buitenland, maar levert het tevens een bijdrage aan de ontwikkeling van een levendig en rijk geschakeerd cultureel leven in Nederland zelf. Beide staatssecretarissen zetten verder in op verlening van subsidies of opdrachten voor internationale projecten, een internationaal bezoekersprogramma en versterking van de culturele deskundigheid op de Nederlandse diplomatieke posten.

De Nederlandse regering trekt sinds 1997 extra geld uit voor het internationaal cultuurbeleid. Voor de periode 2005 tot en met 2008 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de volgende bedragen gereserveerd: € 9.676.000 voor 2005 en € 8.776.000 per jaar vanaf 2006. Deze middelen behoren tot de zogenaamde Homogene Groep voor Internationale Samenwerking (HGIS). Gemakshalve wordt gesproken van de ‘HGIS-Cultuurmiddelen’. Het budget wordt aangewend voor nieuwe activiteiten en lopende verplichtingen.

Samenvatting

[Vervallen per 01-01-2009]

 • De HGIS-Cultuurmiddelen zijn ten dele bestemd voor eenmalige grootschalige internationale culturele projecten met een looptijd van maximaal drie jaar en een subsidiebehoefte van tenminste € 150.000; dit is in principe ten hoogste 30 tot 40% van het totale projectbudget. De staatssecretarissen beslissen gezamenlijk over subsidieaanvragen.

 • Over de besteding van een ander deel beslissen het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, de Mondriaan Stichting, de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. Dit aan de fondsen gedelegeerde deel van de HGIS-Cultuurmiddelen is bestemd voor kleinschalige internationale projecten (subsidiebehoefte minder dan € 150.000). De fondsen zullen hun regelingen voor de besteding van deze HGIS-Cultuurmiddelen afzonderlijk publiceren, maar in principe gelden dezelfde uitgangspunten en criteria. In deze brochure wordt verder niet ingegaan op deze middelen. Meer informatie is te vinden op de respectievelijke internetsites www.fapk.nl, www.mondriaanfoundation.nl, www.archfonds.nl en www.nlpvf.nl.

 • Onder II, Algemene Voorwaarden en Procedures, worden de beoordelingscriteria en aandachtspunten nader uitgewerkt. In grote lijnen geldt dat de HGIS-Cultuurmiddelen bestemd zijn voor projecten op het gebied van cultuur zoals gedefinieerd door de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Het budget is bestemd voor intensivering van het internationaal cultuurbeleid en is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op het regulier beleid van aanvragers. De HGIS-Cultuurmiddelen worden aangewend ter ondersteuning van grootschalige internationale culturele (samenwerkings)projecten die hetzij additioneel zijn en zich in bepaald opzicht onderscheiden van reguliere activiteiten, hetzij vernieuwend zijn voor de bestaande praktijk in de betreffende sector of discipline voor wat betreft repertoire, ontwikkeling, uitoefening, beroepspraktijk, promotie en/of spreiding.

 • Belangrijke aandachtspunten bij de besteding van het budget zijn intensivering van internationale culturele betrekkingen, profilering van de Nederlandse cultuur en samenwerking tussen culturele organisaties in Nederland en het buitenland.

 • Bij de beoordeling van aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten wordt tevens gekeken naar de afzetmogelijkheden en het draagvlak in het land waar men zich wil manifesteren. Daarnaast blijven regionale prioriteiten richtinggevend bij de beoordeling.

I Aandachtsgebieden

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor ondersteuning komen eenmalige, grootschalige, internationale projecten in aanmerking die – in aanvulling op het reguliere cultuurbeleid – een nieuwe dimensie toevoegen aan de internationale profilering van en het culturele leven in Nederland. Voor de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen zijn vier aandachtsgebieden vastgesteld:

 • 1. Nederland als culturele vrijhaven

 • 2. Geografische prioriteiten

 • 3. Grootschalige manifestaties

 • 4. Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed.

1. Nederland als culturele vrijhaven

[Vervallen per 01-01-2009]

Nederland heeft een lange geschiedenis als overslagplaats voor goederen en ideeën. Dit aandachtsgebied richt zich op versterking van Nederland als internationale culturele ontmoetingsplaats. In dat kader gaat het om ondersteuning van internationale projecten in Nederland, zoals internationale samenwerkingsprojecten met een nadrukkelijk Nederlandse inhoudelijke bijdrage, internationale coproducties of andere grootschalige, vernieuwende internationale activiteiten.

2. Geografische prioriteiten

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen wordt een regionale prioriteitstelling gehanteerd. Bij de beoordeling van aanvragen spelen ook de financiële en inhoudelijke bijdragen van (een) buitenlandse partner(s) een cruciale rol. In dat verband zal ook het economische draagvlak per land betrokken worden in de afweging. Wanneer het gaat om landen met een zwakkere economie, kan de Nederlandse bijdrage ruimer uitvallen. Voorts moet er in het betreffende land sprake zijn van een duidelijke vraag naar een specifiek Nederlandse activiteit. Activiteiten of projecten die gerekend kunnen worden tot de reguliere internationale aanwezigheid van een instelling of groep, komen niet in aanmerking voor subsidie.

De volgende landen komen voor subsidiëring van hun (samenwerkings)projecten in aanmerking:

 • de lidstaten van de Europese Unie, de kandidaat-lidstaten Bulgarije, Kroatië, Roemenië en Turkije, alsmede de landen uit de Europese Economische Ruimte (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland);

 • Canada, China, Egypte, Indonesië, Japan, Marokko, Russische Federatie, Suriname, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Algemene beoordelingscriteria bij 1 en 2:

[Vervallen per 01-01-2009]

 • het project heeft een voorbeeldfunctie, stimuleert nieuwe activiteiten, voegt inhoudelijk iets toe en beoogt bij te dragen aan internationale positieverbetering en/of kennisoverdracht;

 • het project levert naar verwachting een stimulerende bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de betreffende discipline;

 • er is draagvlak voor de uitvoering van het project, hetgeen blijkt uit publieke belangstelling, samenwerking met andere (buitenlandse) organisaties of bijdragen van (buitenlandse) financiers;

 • de reputatie van de buitenlandse (samenwerkings)partner en/of locatie getuigt van potentiële (internationale) kwaliteit en professionaliteit;

 • het resultaat van het project zal naar verwachting van invloed zijn op de (internationale) belangstelling voor of de betekenis van de discipline(s);

 • (nieuw) publiek en vakpers worden actief benaderd;

 • het project is van hoge productionele kwaliteit en het (resultaat van het) project is openbaar en toegankelijk.

3. Grootschalige manifestaties

[Vervallen per 01-01-2009]

Grootschalige culturele manifestaties zijn bij uitstek geschikt om het internationale culturele profiel van Nederland te versterken. Het is daarbij van belang dat Nederland een zichtbare, gebundelde culturele bijdrage levert aan deze manifestaties in binnen- of buitenland. In principe komen in dit aandachtsgebied alleen multidisciplinaire projecten in aanmerking voor ondersteuning. Grootschalige manifestaties waarvoor de Nederlandse overheid langs andere weg al geld beschikbaar stelt, kunnen in principe geen beroep doen op de HGIS-Cultuurmiddelen.

In bijzondere gevallen kunnen ook culturele manifestaties op het terrein van één discipline in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat dan om prestigieuze manifestaties die een uitzonderlijke bijdrage leveren aan de internationale profilering van Nederland, zoals biënnales en deelname aan grote, gespecialiseerde festivals.

De overheid kan zelf ook initiatief nemen tot ondersteuning van grootschalige manifestaties, bijvoorbeeld als opdrachtgever.

4. Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed

[Vervallen per 01-01-2009]

De HGIS-Cultuurmiddelen kunnen ook worden ingezet voor duurzaam behoud van Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed. Hieronder wordt verstaan het cultureel erfgoed overzee uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie, en uit het koloniale verleden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Verder vallen daaronder de door Nederlanders in opdracht van een ander land gebouwde of meegebrachte objecten (inclusief archieven) waarmee later geen bemoeienis meer is geweest. Ook het erfgoed in Nederland afkomstig uit landen waarmee ooit een bijzondere wederzijdse culturele beïnvloeding bestond, wordt gerekend tot het gemeenschappelijk cultureel erfgoed.

De belangrijkste doelstelling van dit programma is het gemeenschappelijk werken aan het duurzaam behoud. Politieke en inhoudelijke betrokkenheid van de autoriteiten in het land waar het erfgoed zich bevindt, is dan ook een eerste voorwaarde voor samenwerking. Prioriteit wordt daarbij toegekend aan die landen waar in meerdere erfgoedsectoren aanknopingspunten voor samenwerking bestaan, met name Ghana, India, Indonesië, Russische Federatie, Sri Lanka, Suriname en Zuid-Afrika en de Nederlandse Antillen en Aruba voor zover het grote projecten betreft die zich in meer dan één land van de Caribische regio afspelen. Bij de beoordeling van projecten wordt vooral gelet op het gemeenschappelijke draagvlak voor het ondersteunen van een activiteit en de bewustmaking ter plekke van het belang daarvan.

Activiteiten en projecten worden vakinhoudelijk getoetst aan de hand van de volgende beoordelingscriteria:

 • mate van kennisuitwisseling, zowel op technisch als beleidsmatig gebied (te denken valt aan trainingen, uitwisselingen, seminars, workshops e.d.);

 • betekenis voor meerdere beleidssectoren (bijvoorbeeld andere cultuurdisciplines, werkgelegenheid, toerisme, onderwijs e.d.);

 • lokale en nationale politieke betrokkenheid in het partnerland zoals deze tot uitdrukking komt in de inhoudelijke en financiële bijdrage;

 • versterking van de culturele identiteit van het partnerland;

 • een verzekerde bestemming, inclusief het verdere onderhoud van het betreffende project;

 • versterking van het lokale draagvlak voor en bewustmaking van het gemeenschappelijke erfgoed;

 • vergroting van de kennis van het aanwezige gemeenschappelijke cultureel erfgoed;

 • symbolische betekenis met veel ‘spin-off’ effecten.

Onder dit programmaonderdeel worden in principe niet begrepen het behoud, het beheer en de uitwisseling van buitenlandse (en Nederlandse) museale collecties.

II Algemene voorwaarden en procedures

[Vervallen per 01-01-2009]

Voorwaarden voor financiering van grootschalige projecten

[Vervallen per 01-01-2009]

HGIS-Cultuurmiddelen zijn bestemd voor grootschalige internationale culturele projecten. Uitsluitend eenmalige projecten met een looptijd van maximaal drie jaar worden in behandeling genomen. Onder eenmalige grootschalige projecten worden activiteiten verstaan die aaneengesloten, gedurende de looptijd van een project worden uitgevoerd met een subsidiebehoefte van tenminste € 150.000 die in principe ten hoogste 30 – 40% van het totale projectbudget beslaat. HGIS-Cultuurmiddelen zijn bedoeld voor projecten op het gebied van cultuur zoals gedefinieerd door de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

Het budget is bestemd voor intensivering van het internationaal cultuurbeleid en is nadrukkelijk bedoeld als aanvulling op het regulier beleid van instellingen/aanvragers. HGIS-Cultuurmiddelen worden aangewend ter ondersteuning van grootschalige, internationale, culturele (samenwerkings)projecten, die hetzij additioneel zijn en zich in bepaald opzicht onderscheiden van reguliere activiteiten, hetzij vernieuwend zijn voor de bestaande praktijk in de betreffende sector of discipline voor wat betreft repertoire, ontwikkeling, uitoefening, beroepspraktijk, promotie en/of spreiding;

Beoordelingscriteria en aandachtspunten

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij de besteding van het budget zijn intensivering van internationale culturele betrekkingen, profilering van de Nederlandse cultuur en samenwerking tussen culturele organisaties in Nederland en het buitenland belangrijke aandachtspunten. Bij de beoordeling van aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten wordt bovendien gekeken naar de afzetmogelijkheden en het draagvlak in het land waar men zich wil manifesteren. Daarnaast zijn de eerder genoemde beoordelingscriteria en regionale prioriteiten richtinggevend bij de beoordeling. Alleen projecten waarbij het cultuurdisciplines betreft zoals opgenomen in de Cultuurnota 2005–2008, komen in aanmerking voor subsidie uit het HGIS-Cultuurbudget. Projecten waarin andere disciplines zijn opgenomen, dienen niettemin overwegend te passen in de disciplines uit de Cultuurnota 2005–2008. Tevens wordt aandacht besteed aan de mate waarin een project bijdraagt aan culturele diversiteit en publieksbereik in Nederland.

Vereisten aan de aanvrager

[Vervallen per 01-01-2009]

De aanvrager dient een Nederlandse rechtspersoon te zijn (stichting, BV of NV). Indien géén sprake is van een aanwijsbare Nederlandse partnerorganisatie kan, bij wijze van uitzondering, mede op advies van de betreffende Nederlandse diplomatieke post, een buitenlandse rechtspersoon een aanvraag indienen.

Het voortbestaan van een culturele organisatie die een bepaald project uitvoert, mag niet afhangen van de bijdrage uit de HGIS-Cultuurmiddelen.

Bij coproducties dient er zowel inhoudelijk, financieel als organisatorisch gezien voldoende evenwicht te zijn tussen de deelnemende partners. De mate van samenwerking en duurzaamheid speelt in de beoordeling een rol.

De aanvrager is verantwoordelijk voor professionele uitvoering én inhoudelijke en financiële verantwoording van het project, ook indien de daadwerkelijke uitvoering van het project door een andere instantie wordt verricht.

Niet in aanmerking

[Vervallen per 01-01-2009]

Structurele activiteiten komen niet in aanmerking voor ondersteuning. Evenmin komen voor ondersteuning uit de HGIS-Cultuurmiddelen in aanmerking die activiteiten en/of projecten die vallen onder het reguliere beleid van Cultuurnota-instellingen of waarvoor reguliere subsidiemogelijkheden bestaan bij diverse cultuurfondsen.

Ook projecten met een overwegend wetenschappelijk karakter of projecten in de sfeer van het reguliere (kunstvak-)onderwijs komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

Een aantal fondsen kent subsidieregelingen die mogelijk worden gemaakt met middelen uit het HGIS-Cultuurbudget. Voor activiteiten en/of projecten die qua karakter passen binnen deze regelingen, kan géén additioneel beroep gedaan worden op het HGIS-Cultuurbudget.

Kleinschalige HGIS-Cultuurprojecten

[Vervallen per 01-01-2009]

Voor ondersteuning van kleinschalige internationale HGIS-Cultuurprojecten op het gebied van internationale podiumkunsten, amateurkunst, beeldende kunsten, vormgeving, museale presentaties, gemeenschappelijk cultureel erfgoed, architectuur en letteren waarbij de subsidiebehoefte minder is dan € 150.000, kunnen respectievelijk het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, de Mondriaan Stichting, de Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds worden benaderd. Deze fondsen publiceren hun regelingen voor de besteding van de HGIS-Cultuurmiddelen afzonderlijk, maar in principe gelden dezelfde uitgangspunten en criteria.

Omvang van de subsidie

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij de beoordeling wordt nadrukkelijk gekeken naar de omvang van de bijdrage uit de HGIS-Cultuurmiddelen in relatie tot het totale project. In de regel zal de bijdrage maximaal 30 tot 40% van de totaalbegroting dekken. De bijdrage uit het HGIS-Cultuurbudget is alleen bedoeld als financiële ondersteuning, daarom dienen de eigen bijdrage en de financiële participatie van derden, zoals buitenlandse partners en sponsors, een wezenlijk deel uit te maken van het dekkingsplan. Indien het project een coproductie betreft, is een evenwichtige inbreng van de verschillende partijen noodzakelijk. Alleen de directe projectkosten worden uit het HGIS-Cultuurbudget betaald; inkomstenderving in Nederland komt niet voor ondersteuning in aanmerking. De beheerslasten c.q. overheadkosten verbonden aan een project mogen in principe maximaal 7,5% van de activiteitenlasten bedragen. Garantiesubsidies worden niet verleend.

Vormvereisten

[Vervallen per 01-01-2009]

Een subsidieverzoek dient goed gemotiveerd en in het Nederlands te worden opgesteld op basis van het door BZ en OCW gehanteerde aanvraagformulier met begrotingsmodel. Dit formulier is aan te vragen bij het hieronder genoemde secretariaat HGIS-Cultuurmiddelen van BZ en OCW en staat tevens op de internetsite van BZ (www.minbuza.nl → buitenlands beleid → cultuurbeleid).

De aanvrager stuurt een origineel, ondertekend aanvraagformulier met de daarop vermelde (en eventuele andere) bijlagen aan het secretariaat HGIS-Cultuur bij BZ én aan het secretariaat HGIS-Cultuur bij OCW.

Aanvragen die niet voldoen aan de vormvereisten of aanvragen die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen. Aanvragen die niet voldoen aan de in deze brochure genoemde voorwaarden en aanvragen waarvoor – door het HGIS-Cultuurbudget ondersteunde – specifieke subsidieregelingen bij andere fondsen bestaan, komen evenmin in aanmerking voor subsidie.

Projectbeoordeling

[Vervallen per 01-01-2009]

De staatssecretarissen van Europese Zaken en Cultuur & Media zijn eindverantwoordelijk voor de beoordeling van de ingediende projecten en beslissen gezamenlijk over subsidiëring. Zij worden hierbij geadviseerd door een ambtelijke commissie, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ministeries van BZ en OCW. De commissie staat onder voorzitterschap van de Ambassadeur voor Internationale Culturele Samenwerking (BZ).

De commissie streeft er naar om projectaanvragen zoveel mogelijk gezamenlijk te beoordelen en ten opzichte van elkaar af te wegen, binnen de beschikbare financiële ruimte.

Voor zover relevant worden projectaanvragen voor advies voorgelegd aan de culturele afdeling van een Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in het buitenland. Projecten op het vlak van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed worden daarnaast voor advies voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Erfgoed Overleg, een commissie van vertegenwoordigers uit de verschillende erfgoed disciplines. De departementen zijn als waarnemende leden vertegenwoordigd.

Termijnen

[Vervallen per 01-01-2009]

Met het oog op een zorgvuldige afweging dienen aanvragen minimaal 13 weken vóór aanvang van een project te worden ingediend. Een onvolledige aanvraag die niet voldoet aan de hierboven genoemde vormvereisten wordt niet in behandeling genomen. Vooraankondigingen e.d. worden niet beschouwd als een aanvraag.

Een besluit op een aanvraag wordt in principe binnen dertien weken bekendgemaakt, tenzij aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. In dat geval zal de aanvrager schriftelijk worden geïnformeerd en wordt de behandelingstermijn verlengd.

De hierboven genoemde ambtelijke commissie komt tenminste vier maal per jaar bijeen.

Datum van ingang

[Vervallen per 01-01-2009]

De in deze brochure vermelde subsidiemogelijkheden, behandelingsprocedure en criteria worden gehanteerd met ingang van bekendmaking in de Staatscourant.

Aanvragen en informatie

[Vervallen per 01-01-2009]

Aanvragen voor ondersteuning uit de HGIS-Cultuurmiddelen die voldoen aan de hierboven genoemde vormvereisten, moeten tegelijkertijd worden ingediend bij beide secretariaten:

 • Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Directie Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek

  Afdeling Internationaal Cultuurbeleid (DCO/IC)

  Postbus 20061

  2500 EB Den Haag

  Voor informatie: secretariaat HGIS-Cultuur,

  mw. Chantal Hakbijl, (070) 3484394 (chantal.hakbijl@minbuza.nl)

  www.minbuza.nl → buitenlands beleid → cultuurbeleid

 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Directie Internationaal Beleid

  Internationaal Cultuurbeleid

  Postbus 16375

  2500 BJ Den Haag

  Voor informatie: secretariaat HGIS-Cultuur,

  dhr. Wim Duindam, (070) 412 4480 (w.j.duindam@minocw.nl)

  www.minocw.nl → cultuur

III Diversen

[Vervallen per 01-01-2009]

Algemene wet bestuursrecht en Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Vervallen per 01-01-2009]

Op subsidieverzoeken zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken van toepassing.

HGIS-Cultuurmiddelen bij fondsen

[Vervallen per 01-01-2009]

Het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten, de Mondriaan Stichting, het Stimuleringsfonds voor Architectuur en het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds kennen subsidieregelingen voor internationale uitwisseling, die worden mogelijk gemaakt met middelen uit het HGIS-Cultuurbudget. Voor nadere informatie over de subsidievoorwaarden kan contact worden opgenomen met deze instellingen.

Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten: www.fapk.nl

Mondriaan Stichting: www.mondriaanfoundation.nl

Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur: www.archfonds.nl

Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds: www.nlpvf.nl

Voor financiering van Europese samenwerkingsprojecten met minimaal drie Europese partners, zie Cultuur 2000: www.sica.nl/ccp Voor meer informatie over andere EU-fondsen en internationale financiering: www.sica.nl. Bij de Stichting Internationale Culturele Activiteiten / SICA kunt u tevens meer informatie krijgen over de internationale bezoekersprogramma’s (HGIS-Cultuur).

Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2009]

Het plafond van het HGIS-Cultuurbudget voor de jaarlijks vrij besteedbare middelen die bestemd zijn voor de hierboven genoemde programma’s (inclusief de afspraken met culturele fondsen), wordt zo nodig jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant.

Verder lezen

[Vervallen per 01-01-2009]

Internationaal cultuurbeleid: uitgangspunten zijn vastgelegd in de beleidsbrief ‘Internationaal cultuurbeleid 2005–2008’ van 21 september 2004 (kamerstuk 28989); brieven van 14 juli 1999, kamerstuk 26 682 nr. 1 en van 15 oktober 1999, kamerstuk 26 591, nr. 3

Ministerie OCW, Cultuurnota 2005–2008, (www.cultuurnota.nl)

Ministerie OCW, Meer dan de Som, Beleidsbrief Cultuur 2004–2007 (november 2003)

Wet op het specifiek cultuurbeleid, (Staatsblad 11 maart 1993, 193, laatstelijk gewijzigd bij wet van 31 maart 2004, Stb. 2004, 17)

Terug naar begin van de pagina