Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 29-04-2007 t/m 31-08-2007

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 maart 2005, nr. TRCJZ/2005/520, houdende vaststelling van de tarieven van de Plantenziektenkundige Dienst (Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 13 quinquies van richtlijn nr. 2002/89 van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2002 (PbEG L 355) tot wijziging van richtlijn 2000/29/EG betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen en artikel 6a van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. de Commissie: de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

 • c. verordening 1756/2004: verordening (EG) nr. 1756/2004 van de Commissie van 11 oktober 2004 tot vaststelling van de gedetailleerde voorwaarden inzake de vereiste aanwijzingen en de criteria inzake type en niveau van de beperking van de fytosanitaire controles op bepaalde in bijlage V, deel B, van Richtlijn 2000/29/EG van de Raad genoemde planten, plantaardige producten of andere materialen (PbEG L 316);

 • d. richtlijn 2000/29: Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (PbEG L 169).

 • e. richtlijn 95/44/EG: richtlijn 95/44/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 juli 1995, tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde in de bijlagen I tot en met V bij richtlijn 77/93/EEG van de Raad vermelde schadelijke organismen, planten, plantaardige producten en andere materialen voor proefnemingen of wetenschappelijke doeleinden en voor selectiewerkzaamheden in de Gemeenschap of in bepaalde beschermde gebieden daarvan mogen worden binnengebracht of naar een andere plaats worden overgebracht (Pb EG L184);

 • f. partij: aantal van een zending deel uitmakende eenheden van een product, herkenbaar aan de homogene samenstelling en oorsprong;

 • g. zending: hoeveelheid goederen die vergezeld gaat van één document ten behoeve van douane- of andere formaliteiten, zoals een fytosanitair certificaat of een ander document of ander merkteken; een zending kan uit één of meer partijen bestaan;

 • h. aanvrager: degene die de inspectie of overige werkzaamheden van de Plantenziektenkundige Dienst aanvraagt en voorzover het import betreft de importeur of diens douanevertegenwoordiger;

 • i. lidstaat: tot de Europese Gemeenschappen behorende staat, waarvan uitgezonderd de Franse Overzeese Departementen, de Canarische eilanden, Ceuta en Melilla;

 • j. algemeen erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, beide Kerstdagen, Hemelvaartsdag, dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd en 5 mei;

 • k. kantooruren: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 17.00 uur;

 • l. het K.C.B.: het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit, gevestigd te Den Haag.

§ 2. Inspecties en overige werkzaamheden

[Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

Als vergoeding van de kosten voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van voor import, export en in het handelsverkeer brengen aangeboden zendingen wordt de aanvrager het volgende tarief in rekening gebracht:

 • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht tijdens kantooruren, een basistarief van € 45,29 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 1,75 per minuut;

 • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht buiten kantooruren, een basistarief van € 67,58 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van:

  • 1°. € 481,50 als de inspectie niet langer duurt dan 3 uur;

  • 2°. € 481,50 vermeerderd met € 2,68 per minuut voor zover de inspectie langer duurt dan 3 uur.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Voor inspectie van snijbloemen, waarvoor de Commissie conform artikel 2 van verordening nr. 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in de Bijlage bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 2, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie tijdens kantooruren:

  • a. een tarief voor de controle van documenten van € 8,63 per zending;

  • b. per partij een tarief per 1000 stelen, waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1000, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief en een maximumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

   Inspectie-

   percentage

   Tarief per

   1000 stelen

   Minimumtarief

   per partij

   Maximumtarief

   per partij

   1%

   € 0,03

   € 0,27

   € 2,72

   3%

   € 0,08

   € 0,82

   € 8,17

   5%

   € 0,13

   € 1,33

   € 13,27

   10%

   € 0,28

   € 2,76

   € 27,57

   15%

   € 0,41

   € 4,08

   € 40,84

   25%

   € 0,68

   € 6,84

   € 68,41

   50%

   € 1,37

   € 13,68

   € 136,81

  • c. in afwijking van onderdeel b, per partij een tarief per 1000 stelen, waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1000, welk tarief voor Rosa uit Kenia is gerelateerd aan een inspectiefrequentie van 5%, met een minimumtarief en een maximumtarief per partij, zoals weergegeven in de tabel in onderdeel b.

 • 2 Voor de inspectie van snijbloemen, anders dan de snijbloemen bedoeld in het eerste lid, wordt de aanvrager bij gewenste afhandeling van de inspectie tijdens kantooruren, in afwijking van artikel 2, een tarief in rekening gebracht bestaande uit een tarief voor de controle van documenten van € 8,63 per zending vermeerderd met een tarief van maximaal € 275,67 bestaande uit een tarief van:

  • a. € 27,57 als het aantal stelen niet groter is dan 10.000;

  • b. € 27,57 vermeerderd met € 2,76 per extra 1000 stelen of gedeelte daarvan, voor zover het aantal stelen groter is dan 10.000.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Voor inspectie van snijbloemen, waarvoor de Commissie conform artikel 2 van verordening nr. 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in de Bijlage bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 2, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie buiten kantooruren:

  • a. een tarief voor de controle van documenten van € 13,00 per zending;

  • b. per partij een tarief per 1000 stelen, waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1000, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief en een maximumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

   Inspectie-

   percentage

   Tarief per

   1000 stelen

   Minimumtarief

   per partij

   Maximumtarief

   per partij

   1%

   € 0,04

   € 0,41

   € 4,08

   3%

   € 0,12

   € 1,23

   € 12,25

   5%

   € 0,20

   € 2,04

   € 20,42

   10%

   € 0,41

   € 4,08

   € 40,84

   15%

   € 0,61

   € 6,13

   € 61,26

   25%

   € 1,03

   € 10,31

   € 103,12

   50%

   € 2,05

   € 20,52

   € 205,22

  • c. in afwijking van onderdeel b, per partij een tarief per 1000 stelen, waarbij het aantal stelen naar boven wordt afgerond in eenheden van 1000, welk tarief voor Rosa uit Kenia is gerelateerd aan een inspectiefrequentie van 5%, met een minimumtarief en een maximumtarief per partij, zoals weergegeven in de tabel in onderdeel b.

 • 2 Voor inspectie van snijbloemen, anders dan de snijbloemen, bedoeld in het eerste lid, wordt de aanvrager bij gewenste afhandeling van de inspectie buiten kantooruren, in afwijking van artikel 2, een tarief in rekening gebracht bestaande uit een tarief voor de controle van documenten van € 13,00 per zending vermeerderd met een tarief van maximaal € 409,42 bestaande uit een tarief van:

  • a. € 40,94 als het aantal stelen niet groter is dan 10.000;

  • b. € 40,94 vermeerderd met € 4,09 per extra 1000 stelen of gedeelte daarvan, voor zover het aantal stelen groter is dan 10.000.

 • 3 Bij een aanvraag voor de in het eerste en tweede lid bedoelde inspecties is de aanvrager per inspectieaanvraag voor één of meer zendingen als bedoeld in het eerste en tweede lid, minimaal een van het inspectiepercentage afhankelijk tarief verschuldigd conform onderstaande tabel:

  Inspectie-

  percentage

  Minimumtarief per aanvraag

  1%

  € 4,82

  3%

  € 14,45

  5%

  € 24,08

  10%

  € 48,15

  15%

  € 72,22

  25%

  € 120,38

  50%

  € 240,75

  100%

  € 481,50

 • 4 Wanneer de in het derde lid bedoelde inspectieaanvraag uit meerdere partijen met verschillende inspectiepercentages bestaat, wordt voor het bepalen van het in het derde lid bedoelde tarief het hoogste inspectiepercentage binnen de inspectieaanvraag gehanteerd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Voor inspectie van groenten en fruit, waarvoor de Commissie conform artikel 2 van verordening nr. 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in de Bijlage bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 2, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie tijdens kantooruren:

  • a. een tarief voor de controle van documenten van € 8,63 per zending;

  • b. per partij een tarief per ton, waarbij het gewicht van de partij naar boven wordt afgerond in tonnen, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

   Inspectiepercentage

   Tarief per ton

   Minimumtarief per partij

   5%

   € 0,06

   € 1,53

   7%

   € 0,09

   € 2,30

   10%

   € 0,12

   € 3,06

   15%

   € 0,18

   € 4,59

   25%

   € 0,31

   € 7,66

   35%

   € 0,44

   € 10,98

   50%

   € 0,62

   € 15,57

   75%

   € 0,93

   € 23,23

 • 2 Voor inspectie van groenten en fruit, waarvoor ingevolge de bepalingen van richtlijn 2000/29/EG in alle gevallen een importinspectie dient plaats te vinden, wordt de aanvrager bij gewenste afhandeling van de inspectie tijdens kantooruren, in afwijking van artikel 2, een tarief in rekening gebracht bestaande uit een tarief voor de controle van documenten van € 8,63 per zending vermeerderd met een tarief van:

  • a. € 31,40 als het aantal tonnen niet groter is dan 25;

  • b. € 31,40 vermeerderd met € 1,26 per extra ton of gedeelte daarvan, voor zover het aantal tonnen groter is dan 25.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Voor inspectie van groenten en fruit, waarvoor de Commissie conform artikel 2 van verordening nr. 1756/2004 verlaagde inspectiefrequenties bij import heeft vastgesteld, zoals opgenomen in de Bijlage bij deze regeling, wordt de aanvrager, in afwijking van artikel 2, het volgende tarief in rekening gebracht bij gewenste afhandeling van de inspectie buiten kantooruren:

  • a. een tarief voor de controle van documenten van € 13,00 per zending;

  • b. per partij een tarief per ton, waarbij het gewicht van de partij naar boven wordt afgerond in tonnen, welk tarief is gerelateerd aan de door de Commissie vastgestelde inspectiefrequentie, met een minimumtarief per partij, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

   Inspectiepercentage

   Tarief per ton

   Minimumtarief per partij

   5%

   € 0,09

   € 2,30

   7%

   € 0,12

   € 3,06

   10%

   € 0,18

   € 4,59

   15%

   € 0,28

   € 6,89

   25%

   € 0,46

   € 11,49

   35%

   € 0,64

   € 16,08

   50%

   € 0,92

   € 22,97

   75%

   € 1,37

   € 34,20

 • 2 Voor inspectie van groenten en fruit, waarvoor ingevolge de bepalingen van richtlijn 2000/29/EG in alle gevallen een importinspectie dient plaats te vinden, wordt de aanvrager bij gewenste afhandeling van de inspectie buiten kantooruren, in afwijking van artikel 2, een tarief in rekening gebracht bestaande uit een tarief voor de controle van documenten van € 13,00 per zending vermeerderd met een tarief van:

  • a. € 45,69 als het aantal tonnen niet groter is dan 25;

  • b. € 45,69 vermeerderd met € 1,83 per extra ton of gedeelte daarvan, voor zover het aantal tonnen groter is dan 25.

 • 3 Bij een aanvraag voor de in het eerste en tweede lid bedoelde inspecties is de aanvrager per inspectieaanvraag voor één of meer zendingen als bedoeld in het eerste en tweede lid, minimaal een van het inspectiepercentage afhankelijk tarief verschuldigd conform onderstaande tabel:

  Inspectie-

  percentage

  Minimumtarief per aanvraag

  5%

  € 24,08

  7%

  € 33,70

  10%

  € 48,15

  15%

  € 72,23

  25%

  € 120,38

  35%

  € 168,53

  50%

  € 240,75

  75%

  € 361,13

  100%

  € 481,50

 • 4 Wanneer de in het derde lid bedoelde inspectieaanvraag uit meerdere partijen met verschillende inspectiepercentages bestaat, wordt voor het bepalen van het in het derde lid bedoelde tarief het hoogste inspectiepercentage binnen de inspectieaanvraag gehanteerd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

Voor de verwerking van inspectieaanvragen die niet via het door de Plantenziektenkundige Dienst gehanteerde elektronische vooraanmeldsysteem, CLIENT, worden aangemeld wordt met ingang van 1 juli 2005 naast het tarief bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6 een tarief van € 25,68 per zending in rekening gebracht.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Voor inspecties van groenten en fruit bedoeld in artikel 5, eerste lid, en artikel 6, eerste lid, waarvoor slechts werkzaamheden ten behoeve van een kwaliteitsinspectie op grond van de Landbouwkwaliteitswet dienen plaats te vinden wordt de aanvrager, naast het tarief bedoeld in artikel 5 en artikel 6, het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht tijdens kantooruren, een basistarief van € 45,29 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van € 1,75 per minuut;

  • b. indien de werkzaamheden op verzoek worden verricht buiten kantooruren, een basistarief van € 67,58 per inspectieaanvraag vermeerderd met een tarief van:

   • 1°. € 481,50 als de inspectie niet langer duurt dan 3 uur;

   • 2°. € 481,50 vermeerderd met € 2,68 per minuut voor zover de inspectie langer duurt dan 3 uur.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien de controles van de identiteit en de fytosanitaire controles bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a tot en met c, van de Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten overeenkomstig het zevende lid van dat artikel in een andere lidstaat plaatsvinden, wordt de aanvrager voor de controle van documenten een tarief van € 8,63 per zending in rekening gebracht.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 In afwijking van artikel 2 wordt voor een inspectie, indien deze geschiedt namens de Plantenziektenkundige Dienst, door het K.C.B. het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. € 1,34 per minuut indien de inspectie op verzoek wordt verricht op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in de periode van 06.00 uur tot 20.00 uur;

  • b. € 2,01 per minuut indien de inspectie op verzoek wordt verricht op zaterdag of op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag in een andere periode dan de periode bedoeld in het eerste lid;

  • c. € 2,68 per minuut indien de inspectie op verzoek wordt verricht op zondag of op een algemeen erkende feestdag.

 • 2 Als vergoeding voor de kosten van verplaatsing van degene, die is belast met de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden, naar de plaats, waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd en de kosten die samenhangen met de administratieve werkzaamheden behorende bij een inspectie, wordt per keer het volgende tarief in rekening gebracht:

  • a. € 40,15 indien de inspectie op verzoek wordt verricht in de in het eerste lid, onder a, bedoelde periode;

  • b. € 60,23 indien de inspectie op verzoek wordt verricht in de in het eerste lid, onder b, bedoelde periode;

  • c. € 80,30 indien de inspectie op verzoek wordt verricht in de in het eerste lid, onder b, bedoelde periode.

 • 3 Indien degene die voor het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de aangevraagde werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet of niet volledig kunnen worden verricht wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht van:

  • a. € 120,45 indien het de werkzaamheden in het eerste lid, onder a, betreft;

  • b. € 421,58 indien het de werkzaamheden in het eerste lid, onder b en c betreft.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien degene die voor het verrichten van werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 6 en artikel 8, desgevraagd op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats aanwezig is, maar de werkzaamheden door omstandigheden buiten toedoen van de met deze werkzaamheden belaste persoon, niet kunnen worden verricht, wordt de aanvrager als kosten een bedrag in rekening gebracht van:

§ 3. Laboratoriumonderzoek

[Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 12

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien in het kader van de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 2 en 8, laboratoriumonderzoek noodzakelijk is, wordt de aanvrager boven de in deze artikelen genoemde vergoeding een bedrag van € 102,02 per genomen monster in rekening gebracht.

§ 4. Certificaten en vergunningen

[Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 13

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1

Als vergoeding voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen wordt de aanvrager € 3,03 per certificaat in rekening gebracht.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de aanvrager als vergoeding voor het ten kantore waarmerken van certificaten ten behoeve van niet-inspectieplichtige zendingen € 6,25 per certificaat in rekening gebracht indien het waarmerken geschiedt door het K.C.B. namens de Plantenziektenkundige Dienst.

Artikel 14

[Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 15

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag van een goedkeuring als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van richtlijn 95/44/EG wordt de aanvrager € 538,94 per aanvraag in rekening gebracht.

 • 2 Indien het voor de beoordeling van de in het eerste lid bedoelde vergunningaanvraag nodig is het betreffende materiaal te toetsen op de aanwezigheid van schadelijke organismen, wordt de aanvrager voor deze toetsing € 109,28 per uur in rekening gebracht.

 • 3 Voor toezicht op de naleving van de voorwaarden, verbonden aan de in het eerste lid bedoelde vergunning, wordt de aanvrager een bedrag van € 453,65 per vergunning per jaar in rekeninggebracht.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van richtlijn 95/44/EG wordt de aanvrager € 31,36 in rekening gebracht.

Artikel 15a

[Vervallen per 01-09-2007]

§ 5. Betaling en invordering

[Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 16

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Voor door de Plantenziektenkundige Dienst, op grond van deze regeling, verzonden nota’s geldt een betalingstermijn van twee weken, gerekend vanaf de datering van de nota’s.

 • 2 De schuldenaar is in verzuim indien hij niet binnen de in het eerste lid gestelde termijn heeft betaald.

 • 4 Wettelijke rente is niet verschuldigd indien het bedrag ervan bij enige of laatste betaling minder bedraagt dan € 20,00.

 • 5 De Directeur van de Plantenziektenkundige Dienst maant de schuldenaar die in verzuim is schriftelijk aan tot betaling binnen twee weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de aanmaning is toegezonden.

 • 6 De aanmaning vermeldt dat bij niet tijdige betaling deze kan worden afgedwongen door op kosten van de schuldenaar uit te voeren invorderingsmaatregelen.

 • 7 Als vergoeding voor een aanmaning als bedoeld in het vijfde lid wordt een tarief in rekening gebracht van:

  • a. € 6,00 indien de schuld minder bedraagt dan € 454,00;

  • b. € 14,00 indien de schuld € 454,00 of meer bedraagt.

 • 8 Indien de schuldenaar in verzuim is, kan ten aanzien van de schuldenaar worden bepaald, zolang het verschuldigde niet is voldaan, dat het verrichten van werkzaamheden of het leveren van materialen slechts kan geschieden indien een door de Minister goed te keuren bankinstelling zich voor twee jaar borg stelt voor de uit dien hoofde verschuldigde bedragen.

 • 9 Voor de bestaande vorderingen kan worden overgegaan tot gerechtelijke invordering.

 • 10 In door de Minister te bepalen gevallen kan door de met de werkzaamheden belaste ambtenaar contante betaling, waaronder begrepen betaling door middel van een betaalkaart, betaal- of eurocheque, van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, worden verlangd.

 • 11 Voor zover verschuldigd wordt de omzetbelasting geacht in het tarief te zijn begrepen.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-09-2007]

Artikel 17

[Vervallen per 01-09-2007]

Op betalingsverplichtingen ontstaan vóór de inwerkingtreding van deze regeling blijven de regels van toepassing, geldende ten tijde van het ontstaan van die betalingsverplichtingen.

Artikel 20

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Plantenziektenkundige Dienst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage

[Vervallen per 01-09-2007]

Soort

Land van oorsprong

Minimum %

Snijbloemen

   

Aster

Zimbabwe

50

Dianthus

Colombia

3

Dianthus

Ecuador

15

Dianthus

Israël

25

Dianthus

Marokko

50

Dianthus

Turkije

25

Rosa

Colombia

5

Rosa

Ecuador

5

Rosa

Ethiopië

25

Rosa

India

50

Rosa

Israël

10

Rosa

Kenia

1

Rosa

Tanzania

25

Rosa

Uganda

5

Rosa

Zambia

10

Rosa

Zimbabwe

25

     

Groenten en Fruit

   

Citrus

Egypte

25

Citrus

Israël

15

Citrus

Mexico

25

Citrus

Marokko

5

Citrus

Peru

75

Citrus

Turkije

15

Citrus

Uruguay

15

Citrus

Verenigde Staten

15

Citrus

Zimbabwe

75

Fortunella

Israël

50

Fortunella

Zuid Afrika

75

Malus

Argentinië

15

Malus

Brazilië

25

Malus

Chili

7

Malus

China

35

Malus

Nieuw Zeeland

10

Malus

Verenigde Staten

15

Malus

Zuid Afrika

10

Mangifera

Brazilië

10

Mangifera

Peru

50

Momordica

Suriname

50

Passiflora

Colombia

15

Passiflora

Kenia

10

Passiflora

Zimbabwe

35

Passiflora

Zuid-Afrika

75

Prunus

Argentinië

15

Prunus

Chili

10

Prunus

Turkije

15

Prunus

Verenigde Staten

35

Prunus

Zuid Afrika

10

Pyrus

Argentinië

15

Pyrus

Chili

25

Pyrus

China

50

Pyrus

Zuid Afrika

10

Solanum melongena

Turkije

75

Terug naar begin van de pagina