Instellingsbesluit procescommissie evaluatie Schipholbeleid

[Regeling vervallen per 01-04-2006.]
Geldend van 26-03-2005 t/m 31-03-2006

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot instelling van de commissie voor de begeleiding van het proces van evaluatie van het Schipholbeleid

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2006]

Er is een Commissie voor de begeleiding van het proces van evaluatie van het Schipholbeleid, hierna te noemen: de procescommissie.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2006]

 • 1 De procescommissie bestaat uit de volgende leden:

  prof.dr. W. Derksen, tevens voorzitter;

  drs. J.A. Kamps;

  prof.dr. M.J.W. van Twist,

  met als adviserend lid:

  dr. I. Joerss.

 • 2 De voorzitter van de commissie kan beslissen een of twee extra leden aan de commissie toe te voegen.

 • 3 De procescommissie is een onafhankelijke commissie. De leden zijn niet inhoudelijk betrokken bij de luchtvaart in het algemeen en de luchthaven Schiphol in het bijzonder.

 • 4 Aan de procescommissie wordt een adviserend lid toegevoegd. Het adviserend lid komt uit het buitenland en bezit kennis en deskundigheid op het terrein van de luchtvaart in het algemeen.

 • 5 De procescommissie wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris heeft tot taak de procescommissie met raad en daad bij te staan bij de uitvoering van de werkzaamheden en de communicatie tussen de procescommissie enerzijds en de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer anderzijds te verzorgen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2006]

 • 1 De procescommissie heeft tot taak:

  • a. toe te zien op en borg te staan voor de onafhankelijkheid en objectiviteit van het proces van de evaluatie van het Schipholbeleid, en

  • b. te dienen als aanspreekpunt voor natuurlijke en rechtspersonen, alsmede voor bestuursorganen, organisaties, belangenverenigingen of -organisaties met vragen over de onafhankelijkheid en objectiviteit, bedoeld in onderdeel a.

 • 2 De procescommissie wordt tevens gevraagd advies uit te brengen over het toetsingskader, bedoeld in het Plan van Aanpak Evaluatie Schipholbeleid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2006]

 • 1 De procescommissie rapporteert ten minste ieder kwartaal schriftelijk aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de voortgang en de stand van zaken van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3.

 • 2 Bij de rapportages voegt de procescommissie de verslagen van haar besprekingen.

 • 3 De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zenden de rapportages van de procescommissie aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2006]

Alvorens de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, uit te voeren, dient de procescommissie uiterlijk twee maanden na haar aantreden bij de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ter goedkeuring een werkplan in, dat ten minste bevat:

 • a. een beschrijving van de producten gekoppeld aan de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3;

 • b. het bij elk onderdeel van deze werkzaamheden behorende tijdpad;

 • c. het voor elk onderdeel van deze werkzaamheden benodigde onderzoek met een specificatie van door de procescommissie zelf uit te voeren onderzoek respectievelijk aan derden op te dragen onderzoek;

 • d. een kostenraming van de producten en het daarvoor benodigde onderzoek.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2006.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit procescommissie evaluatie Schipholbeleid.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina