Regeling adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers

[Regeling vervallen per 01-08-2007.]
Geldend van 24-07-2006 t/m 31-07-2007

Regeling adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2007]

Er is een tijdelijke adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2007]

  • 1 De adviescommissie heeft tot taak de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te adviseren over de bezoldiging van de politieke ambtsdragers in relatie tot het ministersalaris.

  • 2 De commissie kan tevens om advies worden gevraagd over een modernisering van het pensioenstelsel van politieke ambtsdragers.

  • 3 De commissie kan de minister adviseren over de mogelijkheden van normering van topinkomens in de semi-publieke sector.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2007]

  • 1 De adviescommissie brengt haar adviezen uit voor 1 mei 2007.

  • 2 De commissie wordt uiterlijk op de in het eerste lid genoemde datum opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2007]

De archiefbescheiden van de adviescommissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2007.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling adviescommissie rechtspositie politieke ambtsdragers.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina