Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

Geldend van 14-12-2012 t/m 06-12-2013

Regeling tot vaststelling van regels ter uitvoering van de BDU verkeer en vervoer en van een beleidsregel ter uitvoering van artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet BDU verkeer en vervoer (Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: de Wet BDU verkeer en vervoer;

 • b. uitkeringsontvanger: de provincie die of het openbaar lichaam dat een uitkering ontvangt.

Artikel 2

 • 1 Het percentuele aandeel, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet, van een uitkeringsontvanger is de uitkomst van de formule:

  (WREGIO × OADREGIO)/(WTOTAAL × OADTOTAAL) × R × 100%

  in welke formule voorstelt:

  WREGIO:

  het aantal woningen binnen de provincie of de plusregio

  OADREGIO:

  de omgevingsadressendichtheid binnen de provincie of de plusregio

  WTOTAAL:

  het aantal woningen binnen Nederland

  OADTOTAAL:

  de omgevingsadressendichtheid binnen Nederland

  R:

  de rekenfactor

 • 2 De gegevens die benodigd zijn voor het bepalen van de omgevingsadressendichtheid en het aantal woningen, bedoeld in het eerste lid, worden ontleend aan de bij het Centraal Bureau voor de Statistiek daaromtrent beschikbare gegevens, naar de meest actuele stand op het moment van verstrekking van de brede doeluitkering, bedoeld in artikel 3 van de wet.

 • 3 De rekenfactor, bedoeld in het eerste lid, heeft de waarde van de onderstaande tabel.

  Uitkeringsontvanger

  Rekenfactor

  Stadsregio Amsterdam

  1,080

  Stadsregio Arnhem-Nijmegen

  1,127

  Stadsregio Eindhoven

  0,679

  Stadsregio Haaglanden

  0,974

  Stadsregio Rotterdam

  1,300

  Stadsregio Twente

  0,818

  Stadsregio Utrecht

  1,065

  Provincie Drenthe

  1,331

  Provincie Flevoland

  1,275

  Provincie Friesland

  1,403

  Provincie Gelderland

  1,233

  Provincie Groningen

  1,179

  Provincie Limburg

  0,886

  Provincie Noord-Brabant

  0,707

  Provincie Noord-Holland

  0,544

  Provincie Overijssel

  0,923

  Provincie Utrecht

  0,852

  Provincie Zeeland

  1,296

  Provincie Zuid-Holland

  0,770

Artikel 3

Het absolute aandeel bedraagt voor het uitkeringsjaar 2013 het bij de uitkeringsontvanger genoemde bedrag in de onderstaande tabel:

Uitkeringsontvanger

Bedrag (x 1000 euro)

Bestuur Regio Utrecht

13.310

Stadsgewest Haaglanden

14.036

Stadsregio Arnhem-Nijmegen

14.317

Stadsregio Amsterdam

8.889

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

9.765

Stadsregio Rotterdam

14.498

Regio Twente

7.047

Provincie Drenthe

3.197

Provincie Flevoland

3.275

Provincie Friesland

2.500

Provincie Gelderland

4.114

Provincie Groningen

2.071

Provincie Limburg

14.034

Provincie Noord-Brabant

9.561

Provincie Noord-Holland

43.646

Provincie Overijssel

8.703

Provincie Utrecht

16.552

Provincie Zeeland

20.548

Provincie Zuid-Holland

17.120

Artikel 4

De rente, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de wet wordt berekend over het bedrag dat de uitkomst is van de volgende som:

Totaal reservering vorige jaren

-/- bestedingen lopend jaar ten behoeve van derden, voor zover deze nog niet in een jaarrekening zijn opgenomen

waarbij in deze som voorstelt:

Totaal reservering vorige jaren:

Het bedrag dat in de bijlage bij de jaarrekening ingevolge artikel 1 van de Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen is opgenomen bij de Brede doeluitkering verkeer en vervoer onder de indicator ‘eindsaldo/reservering vorig jaar’

Bestedingen lopend jaar ten gunste van derden:

Het bedrag dat in het jaar waarop de verantwoording door de provincie onderscheidenlijk de plusregio betrekking op heeft, door Gedeputeerde Staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur ingevolge artikel 2, tweede lid, en artikel 3, tweede lid, van de wet, is verstrekt aan de rechtpersonen genoemd in de in de onderdelen a tot en met c van deze artikelen en tevens de verantwoording over deze verstrekte gelden door provincie en plusregio nog niet zijn meegenomen in de jaarrekening over het verantwoordingsjaar, maar in het jaar volgend op het verantwoordingsjaar.

Artikel 6

 • 2 Deze regeling treedt in afwijking van het eerste lid, in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst, indien het Besluit BDU verkeer en vervoer op een daarvoor liggend tijdstip in werking is getreden.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen I en II, die ter inzage worden gelegd bij de bibliotheek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Bijlage I. , behorende bij artikel 5, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

[Vervallen per 21-12-2006]

Bijlage II. , behorende bij artikel 5, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

[Vervallen per 21-12-2006]

Terug naar begin van de pagina