Instellingsbesluit Eenheid Planning en Advies nucleair (EPAn)

Geldend van 20-03-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 14 maart 2005, nr. VI/CM20050113779, tot instelling van een Eenheid Planning en Advies nucleair

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelend in overeenstemming met de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Verkeer en Waterstaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Defensie;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 In dit besluit wordt onder ongeval verstaan: gebeurtenis

  • a. als gevolg waarvan straling vrijkomt of dreigt vrij te komen die tot een verhoogd risico leidt of kan leiden voor mens of milieu, of

  • b. die ter voorkoming of vermindering van een verhoogd stralingsrisico voor mens of milieu een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines vergt, of

  • c. (sluit anders niet aan bij ‘gebeurtenis’) anderszins die een dringend optreden vereist om mensen, milieu en economie tegen blootstelling aan straling te beschermen.

 • 2 In dit besluit wordt onder een Eenheid Planning en Advies Nucleair (EPAn) verstaan een organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 2.

 • 3 In dit besluit wordt onder een Front Office EPAn verstaan een onderdeel van de EPAn die het ambtelijk beleidsteam of het bestuursorgaan dat bevoegd is met betrekking tot het ongeval besluiten te nemen omtrent de te treffen maatregelen, gevraagd en ongevraagd adviseert inzake maatregelen die noodzakelijk zijn om een (dreigend) ongeval en de gevolgen daarvan te beheersen.

 • 4 In dit besluit wordt onder een Back Office verstaan een onderdeel van de EPAn dat aan de Front Office gevraagd en ongevraagd informatie geeft waardoor het Front Office haar taak kan uitvoeren.

 • 5 In dit besluit wordt onder een Steuncentrum verstaan een onderdeel van de EPAn die aan het Back Office gegevens levert waardoor de Back Office in staat is haar taak ten behoeve van het Front Office uit te voeren.

Artikel 2

 • 1 Er is een Eenheid Planning en Advies nucleair (EPAn).

 • 2 De EPAn heeft tot taak om bij een ongeval of bij dreiging van een ongeval bestuursorganen op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over:

  • a. haalbare maatregelen die moeten worden getroffen ter bescherming van mensen, milieu en economie; en

  • b. de actuele en de te verwachten situatie ten aanzien van het verloop van het ongeval;

  • c. het vergaren van extra informatie of het uitvoeren van aanvullende metingen die naast bestaande metingen noodzakelijk zijn met het oog op de bewaking van de volksgezondheid, het milieu of de economie en de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, de plaatsen en de frequentie van deze metingen en informatie;

  • d. adequate voorlichting aan andere bestuursorganen of bevolking;

  • e. al hetgeen overigens wenselijk is met het oog op de bescherming van mensen, milieu en economie.

 • 3 De adviezen kunnen ook betrekking hebben op nazorg.

 • 4 De EPAn geeft uitvoering aan hetgeen in internationale verdragen omtrent het verschaffen van gegevens met betrekking tot een ongeval is bepaald.

Artikel 3

De EPAn bestaat uit:

 • 1. de Front Office, die is gehuisvest bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 2. de Back Office Radiologische Informatie, die is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • 3. de Back Office Geneeskundige Informatie, die is ondergebracht bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 4. de Back Office Bestuurlijke en Operationele Informatie, die is ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 5. De Back Offices kunnen zich laten ondersteunen door organisaties die uit hoofde van hun taak informatie beschikbaar hebben die noodzakelijk is voor de Back Offices. Deze organisaties worden aangeduid met Steuncentra.

Artikel 4

 • 1 De Front Office bestaat tenminste uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris van de EPAn worden op voordracht van de inspecteur-generaal VROM door de secretaris-generaal van het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aangewezen.

 • 2 Afhankelijk van de aard van het ongeval en de fase waarin het zich bevindt, bepaalt de voorzitter de omvang en samenstelling van de Front Office en kan de voorzitter een beroep doen op:

  • a. een vertegenwoordiger van elke Back Office;

  • b. andere deskundigen;

  • c. de coördinator van het Departementaal Coördinatiecentrum van het Ministerie van VROM;

  • d. deskundigen van de Directie Concerncommunicatie van het Ministerie van VROM.

 • 3 De in het tweede lid, onder c, genoemde persoon maakt geen deel uit van de Front Office.

 • 4 In geval de voorzitter van de EPAn de Back Offices activeert, ressorteren deze functioneel onder de voorzitter van de EPAn. De Back Offices blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde informatie.

 • 5 In geval de voorzitter van een Back Office een steuncentrum activeert, ressorteert dit steuncentrum functioneel onder de voorzitter van de Back Office. Het steuncentrum blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde informatie.

Artikel 5

 • 1 De Back Office Radiologische Informatie bestaat ten minste uit de voorzitter, daartoe aangewezen door de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 • 2 Afhankelijk van de aard van het ongeval en de fase waarin het zich bevindt, kan de voorzitter een beroep doen op deskundigen van:

  • a. het steuncentrum V&W/KNMI, daartoe aangewezen door de directeur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

  • b. het steuncentrum LNV/RIKILT, daartoe aangewezen door de directeur van het Rijkskwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwproducten;

  • c. het steuncentrum V&W/RIZA, daartoe aangewezen door de hoofdingenieur-directeur van het rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling;

  • d. het steuncentrum VROM/KFD, daartoe aangewezen door de directeur van de Kernfysische Dienst;

  • e. het Ministerie van Defensie, daartoe aangewezen door de secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie;

  • f. het steuncentrum LNV/VWA/KvW, daartoe aangewezen door de directeur-generaal van de VWA;

  • g. van het Ministerie van VROM op gebied van drinkwaterbedrijven, daartoe aangewezen door de inspecteur-generaal VROM.

Artikel 6

 • 1 De Back Office Geneeskundige Informatie bestaat tenminste uit de voorzitter, daartoe aangewezen door de secretaris-generaal van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 2 Afhankelijk van de aard van het ongeval en de fase waarin het zich bevindt, kan de voorzitter een beroep doen op deskundigen van:

  • a. het RIVM/NVIC, daartoe aangewezen door de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

  • b. het RIVM/CGOR, daartoe aangewezen door de directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

  • c. het LNV/VWA/KvW, daartoe aangewezen door de directeur-generaal van de Voedsel en Waren Autoriteit.

Artikel 7

 • 1 De Back Office Bestuurlijke en Operationele Informatie bestaat tenminste uit een voorzitter, daartoe aangewezen door de directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Afhankelijk van de aard van het ongeval en de fase waarin het zich bevindt, kan de voorzitter een beroep doen op deskundigen van:

  • a. het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC), daartoe aangewezen door de directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b. deskundigen van de directie Crisisbeheersing, daartoe aangewezen door de directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 8

 • 1 De voorzitter van het Front Office activeert en deactiveert het EPAn wanneer hij zulks nodig oordeelt en rapporteert hierover aan het bestuursorgaan dat bevoegd is met betrekking tot het ongeval besluiten te nemen omtrent de te treffen maatregelen.

 • 2 Het ter kennis brengen van adviezen aan bestuursorganen geschiedt door de voorzitter van het Front Office.

 • 3 De Front Office, Back Offices en Steuncentra kunnen zich doen bijstaan door deskundigen en organisaties die geen deel uitmaken van het EPAn.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 maart 2005

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina