Regeling Implementatie Richtlijn nr. 2005/9/EG (Cosmetische producten)

[Regeling vervallen per 11-07-2013.]
Geldend van 19-03-2005 t/m 10-07-2013

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 maart 2005, nr. VGP/P&L 2566042, houdende de implementatie van richtlijn nr. 2005/9/EG tot aanpassing van bijlage VII bij Richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2005/9/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 januari 2005 (PbEU L 27) tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op aanpassing van bijlage VII aan de technische vooruitgang, op artikel 3, tweede lid, onder d van het Warenwetbesluit cosmetische producten, alsmede op artikel 8, tweede lid, onder a, van de Warenwetregeling nadere eisen cosmetische producten;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 11-07-2013]

De wijziging van bijlage VII bij richtlijn 76/768/EEG opgenomen in de bijlage bij richtlijn 2005/9/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 januari 2005 (PbEU L 27) treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel II

[Vervallen per 11-07-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina