Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) schooljaar 2004 - 2005 en 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 21-12-2005.]
Geldend van 25-03-2005 t/m 20-12-2005

Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) schooljaar 2004 - 2005 en 2005 - 2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 84b, tweede lid, 85, vijfde lid, en artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit

Paragraaf I. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-12-2005]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 21-12-2005]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. schoolsoortgroep 1:

 • 2. schoolsoortgroep 2:

  scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

 • 3. schoolsoortgroep 3:

  scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo, inclusief de afdeling leerwegondersteunend onderwijs;

 • 4. schoolsoortgroep 4:

  scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

Paragraaf II. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2005

[Vervallen per 21-12-2005]

Artikel 2. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2005

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2005 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  69.879,79

  • b. schoolsoortgroep 2: €  83.402,10

  • c. schoolsoortgroep 3: €  82.511,87

  • d. schoolsoortgroep 4: €  80.149,19

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt per 1 januari 2005 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  1.122,18

  • b. schoolsoortgroep 2: €  1.541,62

  • c. schoolsoortgroep 3: €  1.324,28

  • d. schoolsoortgroep 4: €  1.175,67

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

  Deze bedraagt per 1 januari 2005 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 11.234,74

  • b. schoolsoortgroep 2: €  1.766,58

  • c. schoolsoortgroep 3: €  7.958,00

  • d. schoolsoortgroep 4: € 10.404,92

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2005 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats €  36.637,58, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2005

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 2, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 januari 2005 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 59.522,15

  • b. schoolsoortgroep 2: € 67.362,51

  • c. schoolsoortgroep 3: € 63.975,04

  • d. schoolsoortgroep 4: € 61.005,76

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf III. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2005

[Vervallen per 21-12-2005]

Artikel 4. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2005

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 augustus 2005 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  71.011,15

  • b. schoolsoortgroep 2: €  84.752,38

  • c. schoolsoortgroep 3: €  83.847,73

  • d. schoolsoortgroep 4: €  81.446,81

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt per 1 augustus 2005 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 1.142,90

  • b. schoolsoortgroep 2: € 1.581,88

  • c. schoolsoortgroep 3: €  1.361,52

  • d. schoolsoortgroep 4: €  1.202,19

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en van10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet. Deze bedraagt per 1 augustus 2005 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  11.442,18

  • b. schoolsoortgroep 2: € 1.812,72

  • c. schoolsoortgroep 3: €  8.181,74

  • d. schoolsoortgroep 4: €  10.639,66

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 augustus 2005 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats €  37.230,74, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 5. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 augustus 2005

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 4, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 augustus 2005 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  60.586,88

  • b. schoolsoortgroep 2: €  69.153,35

  • c. schoolsoortgroep 3: €  65.774,04

  • d. schoolsoortgroep 4: €  62.345,85

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 4, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf IV. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2006

[Vervallen per 21-12-2005]

Artikel 6. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2006

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2006 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: € 70.404,79

  • b. schoolsoortgroep 2: €  84.028,69

  • c. schoolsoortgroep 3: €  83.131,77

  • d. schoolsoortgroep 4: €  80.751,34

 • 2 Voor de leraren bedraagt per 1 januari 2006 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1: €  60.071,16

  • b. schoolsoortgroep 2: €  68.569,38

  • c. schoolsoortgroep 3: €  65.219,52

  • d. schoolsoortgroep 4: €  61.817,20

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2006 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats €  36.912,83, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 7. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2006

[Vervallen per 21-12-2005]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 6, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie geldt de voor de school in artikel 6, tweede lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 6, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf V. Maatregelen schooljaar 2005-2006

[Vervallen per 21-12-2005]

Artikel 8. Percentage vergoeding kosten voor vervanging personeel voor het schooljaar 2005 - 2006

[Vervallen per 21-12-2005]

Voor het schooljaar 2005 - 2006 is het percentage in verband met de kosten van vervanging, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 2,07%.

Artikel 9. Percentage vergoeding kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid voor het schooljaar 2005 - 2006

[Vervallen per 21-12-2005]

Voor het schooljaar 2005 - 2006 is het percentage in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 84b van de WVO:

 • · per 1 augustus 2005: 3,14% en

 • · per 1 januari 2006: 2,16%.

Artikel 10. Leerlingbegeleiding voor het praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

[Vervallen per 21-12-2005]

Voor het schooljaar 2005 - 2006 bedraagt de impuls voor de leerlingbegeleiding voor scholen voor praktijkonderwijs, waarop artikel 9 van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging van toepassing is, inclusief de verhoging per 1 augustus 2005, €  67,- per leerling. Het aantal leerlingen wordt gebaseerd op de telling van 1 oktober 2004.

Paragraaf VI. Slotbepalingen

[Vervallen per 21-12-2005]

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 21-12-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele katern waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 21-12-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2004 - 2005 en 2005 - 2006.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage

[Vervallen per 21-12-2005]

Deze bijlage behoort bij de Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2004 - 2005 en 2005 - 2006.

Overzicht GPL-bedragen schooljaar 2004-2005 en 2005-2006.

Soort bedrag

Bedrag

per 1 januari 2005

Bedrag

per 1 augustus 2005

Bedrag

per 1 januari 2006

Schoolsoortgroep 1

     

Directie:

€ 69.879,79

€ 71.011,15

€ 70.404,79

OP coëfficient:

€ 1.122,18

€ 1.142,90

 

OP constante:

€ 11.234,74

€ 11.442,18

 

OP gpl:

   

€ 60.071,16

OP gpl aanvullende bekostiging:

€ 59.522,15

€ 60.586,88

€ 60.071,16

Schoolsoortgroep 2

     

Directie:

€ 83.402,10

€ 84.752,38

€ 84.028,69

OP coëfficient:

€ 1.541,62

€ 1.581,88

 

OP constante:

€ 1.766,58

€ 1.812,72

 

OP gpl:

   

€ 68.569,38

OP gpl aanvullende bekostiging:

€ 67.362,51

€ 69.153,35

€ 68.569,38

Schoolsoortgroep 3

     

Directie:

€ 82.511,87

€ 83.847,73

€ 83.131,77

OP coëfficient:

€ 1.324,28

€ 1.361,52

 

OP constante:

€ 7.958,00

€ 8.181,74

 

OP gpl:

   

€ 65.219,52

OP gpl aanvullende bekostiging:

€ 63.975,04

€ 65.774,04

€ 65.219,52

Schoolsoortgroep 4

     

Directie:

€ 80.149,19

€ 81.446,81

€ 80.751,34

OP coëfficient:

€ 1.175,67

€ 1.202,19

 

OP constante:

€ 10.404,92

€ 10.639,66

 

OP gpl:

   

€ 61.817,20

OP gpl aanvullende bekostiging:

€ 61.005,76

€ 62.345,85

€ 61.817,20

OOP alle groepen:

€ 36.637,58

€ 37.230,74

€ 36.912,83

Terug naar begin van de pagina