Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet

[Regeling vervallen per 06-09-2016.]
Geldend van 01-07-2010 t/m 05-09-2016

Besluit van 14 maart 2005, houdende de aanwijzing van de Raad voor Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch als het bestuursorgaan waaraan de gegevens ten behoeve van het register als bedoeld in artikel 294, eerste lid, van de Faillissementswet dienen te worden doorgegeven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 8 februari 2005, Directie Wetgeving, nr. 5333923/05/6;

Gelet op artikel 294, vierde lid, van de Faillissementswet;

De Raad van State gehoord (advies van 24 februari 2005, nr. W03.05.0031/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 7 maart 2005, nr. 5339272/05/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 06-09-2016]

Als het bestuursorgaan waaraan de griffier de gegevens genoemd in artikel 294, eerste lid, onder a tot en met h van de Faillissementswet doorgeeft ten behoeve van het in artikel 294a van de Faillissementswet genoemde register, wordt aangewezen de raad voor rechtsbijstand.

Artikel 1a

[Vervallen per 06-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit raad voor rechtsbijstand als bestuursorgaan bedoeld in artikel 294, vierde lid, Faillissementswet.

Artikel 2

[Vervallen per 06-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 maart 2005

Beatrix

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de negenentwintigste maart 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina