Regeling inburgering oudkomers 25 gemeenten 2005

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 01-10-2022.
Geldend van 19-03-2005 t/m 12-12-2008

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 11 maart 2005, nr. DDS 5334455/05

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en doel

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

 • b. gemeentebestuur: het college van burgemeesters en wethouders van een gemeente, genoemd in de bijlage bij deze regeling;

 • c. oudkomer:

 • d. traject: een inburgeringsprogramma dat de oudkomer volgt waarbij het onderdeel Nederlands als tweede taal wordt gekoppeld aan onderdelen voor het bereiken van werk, toegang tot beroepsonderwijs, opvoedingsondersteuning of sociale activering;

 • e. prognose: het aantal oudkomers dat naar de verwachting van het gemeentebestuur een traject zal starten in 2005;

 • f. monitor: het door de Minister vastgestelde model-document aan de hand waarvan het gemeentebestuur de Minister informatie verschaft over de wijze waarop de gemeente invulling heeft gegeven aan de inburgering van oudkomers en de resultaten ervan en aan de hand waarvan de hoogte van de bijdrage over 2005 wordt vastgesteld overeenkomstig artikel 9.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Doel van de regeling is:

 • a. te bevorderen dat oudkomers die in een maatschappelijke achterstandssituatie verkeren, waaronder in het bijzonder diegenen die behoren tot de groep werklozen, opvoeders of geestelijke bedienaren, deelnemen aan een traject en dit traject afronden teneinde hun maatschappelijke positie te verbeteren; en

 • b. te bevorderen dat gemeenten aan oudkomers een traject aanbieden.

Hoofdstuk 2. Aanvraag; vaststelling en verlening voorschot

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De Minister verleent het gemeentebestuur een bijdrage voor het in 2005 aanbieden van trajecten aan oudkomers, indien het gemeentebestuur binnen zes weken na inwerkingtreding van deze regeling bij de Minister een aanvraag indient en de Minister deze aanvraag goedkeurt.

 • 2 Een traject wordt slechts in aanmerking genomen bij de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde bijdrage indien dit traject in 2005 aanvangt en uiterlijk 31 december 2006 is afgerond. Een traject wordt geacht aan te vangen op de datum waarop de in artikel 6 bedoelde overeenkomst is getekend.

 • 3 Een aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat de prognose.

 • 4 De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt beschikbaar gesteld onder voorbehoud van autorisatie door de begrotingswetgever.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het in 2005 in te burgeren aantal oudkomers per gemeente, als genoemd in kolom 4 van de bijlage, is vastgesteld naar evenredigheid van het totaal van de in alle in de bijlage genoemde gemeenten woonachtige leden van etnische minderheidsgroepen uit de eerste generatie die behoren tot de groep Niet-westerse allochtonen.

 • 2 Het normbedrag voor een traject bedraagt € 6.400.

 • 3 De in de bijlage genoemde indicatieve hoogte van het bedrag per gemeente is het product van het aantal oudkomers als genoemd in de bijlage en het in het tweede lid bedoelde normbedrag.

 • 4 Een traject omvat tenminste 300 contacturen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De Minister verleent het gemeentebestuur de bijdrage, bedoeld in artikel 3, eerste lid, bij wijze van een voorschot.

 • 2 Het voorschot is afhankelijk van de prognose en van het bedrag als genoemd in de bijlage en wordt als volgt vastgesteld:

  • a. indien de prognose gelijk is aan het in de bijlage genoemde aantal oudkomers, bedraagt het voorschot het in de bijlage genoemde bedrag;

  • b. indien de prognose lager is dan het in de bijlage genoemde aantal oudkomers, wordt het in de bijlage genoemde bedrag naar evenredigheid verminderd;

  • c. indien de prognose hoger is dan het in de bijlage genoemde aantal oudkomers, wordt het in de bijlage genoemde bedrag:

   • 1°. in het geval het budget toereikend is, naar evenredigheid vermeerderd;

   • 2°. in het geval het bedrag niet toereikend is, vastgesteld conform dat bedrag vermeerderd met een bedrag. Het laatstgenoemde bedrag is afhankelijk van de verdeling van de resterende middelen naar evenredigheid van het aantal oudkomers als genoemd in de bijlage.

 • 3 De Minister stelt het voorschot binnen acht weken na inwerkingtreding van deze regeling vast.

 • 4 Het voorschot wordt uiterlijk 31 mei 2005 betaald.

Hoofdstuk 3. Verplichtingen gemeentebestuur

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur aan wie het voorschot als bedoeld in artikel 5 is verleend, sluit een overeenkomst met de oudkomer die een traject aanvangt. De overeenkomst bevat tenminste bepalingen met betrekking tot:

  • a. het doel van het traject;

  • b. de onderdelen van het traject;

  • c. het aantal lesuren van het traject;

  • d. de aard en de omvang van de individuele begeleiding;

  • e. de verplichtingen van het gemeentebestuur;

  • f. de verplichtingen van de oudkomer;

  • g. de informatieoverdracht tussen het gemeentebestuur, de instellingen betrokken bij het aanbieden van het traject en de oudkomer over de voortgang van die oudkomer in het traject;

  • h. de gevolgen welke zijn verbonden aan niet-nakoming van de overeenkomst door de oudkomer.

 • 2 Het gemeentebestuur sluit op grond van deze regeling met een oudkomer slechts één overeenkomst.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur aan wie het voorschot als bedoeld in artikel 5 is verleend, draagt er zorg voor dat de oudkomer met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 6 is gesloten een begintoets en een eindtoets aflegt aan de hand waarvan het niveau Nederlands als tweede taal van de oudkomer wordt vastgesteld.

 • 2 Voor de begintoets en de eindtoets, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de hierna volgende combinaties van toetsen:

  • a. de Intaketoets NT2 als begintoets met de NT2-Profieltoets, NT2-Cat of Itemdito als eindtoets; of

  • b. de Intaketoets Alfabetisering NT2 als begintoets met de NT2-Profieltoets Alfabetisering als eindtoets.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 Het gemeentebestuur aan wie een voorschot als bedoeld in artikel 4 is verleend, verstrekt de Minister de informatie over de gegevens die in de monitor worden gevraagd, uiterlijk 1 april 2006 over de periode januari 2005 tot en met december 2005, en 1 april 2007 over de periode januari 2006 tot en met december 2006.

 • 2 In de monitor worden tenminste de volgende prestatiegegevens gevraagd:

  • a. het aantal oudkomers met wie in 2005 een overeenkomst als bedoeld in artikel 6 is gesloten;

  • b. het aantal oudkomers dat een traject heeft afgerond;

  • c. het aantal oudkomers dat een traject voortijdig heeft beëindigd;

  • d. het niveau Nederlands als tweede taal van de oudkomers, bedoeld in onderdeel b, bij afronding van het traject ten opzichte van het niveau Nederlands als tweede taal bij de start van het traject.

 • 3 De verstrekte informatie als bedoeld in het eerste lid heeft alleen betrekking op trajecten die geheel of gedeeltelijk zijn bekostigd door de bijdrage, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 4 De verstrekte informatie als bedoeld in het eerste lid is voorzien van een accountantsverklaring.

 • 5 Ten behoeve van de verstrekking van de in het eerste lid bedoelde gegevens stelt de Minister een controleprotocol vast.

 • 6 Het gemeentebestuur draagt er zorg voor dat de door hem ingeschakelde accountant meewerkt aan de door of namens de auditdienst van het ministerie van Justitie in te stellen onderzoeken naar de verrichte controlewerkzaamheden door die accountant. De daaraan verbonden kosten zijn begrepen in de bijdrage, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

Hoofdstuk 4. Vaststelling en verlening bijdrage

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De Minister stelt de bijdrage vast met behulp van de door het gemeentebestuur op grond van artikel 8 verstrekte informatie.

 • 2 De bijdrage voor een gemeente bedraagt:

  • a. € 2.667 voor iedere oudkomer met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 6 is gesloten; en

  • b. € 5.333 voor iedere oudkomer die, evenals het gemeentebestuur, aan de verplichtingen, genoemd in de overeenkomst, bedoeld in artikel 6, heeft voldaan en die een begintoets en een eindtoets als bedoeld in artikel 7 is afgenomen.

 • 3 Het aantal oudkomers dat de Minister bij het vaststellen van de bijdrage betrekt, kan het in het voorschot genoemde aantal oudkomers niet overtreffen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

 • 1 De Minister stelt de bijdrage uiterlijk 1 april 2007 vast.

 • 2 De overeenkomstig artikel 9, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor een gemeente wordt binnen 12 maanden na de vaststelling ervan betaald onder verrekening van het voorschot.

 • 3 Indien het voorschot hoger is dan de vastgestelde bijdrage, is de Minister bevoegd het verschil terug te vorderen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Bijlage 1

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

G25 gemeente

# oud-komers

% G25 deel

In 2005 in te burgeren oudkomers

Budget oudk. 2005

Almere

22.673

18,15%

334

2.137.600

Bergen op Zoom

4.760

3,81%

70

448.000

Capelle aan den IJssel

6.069

4,86%

89

569.600

Culemborg

2.016

1,61%

30

192.000

Delft

9.814

7,86%

144

921.600

Diemen

3.359

2,69%

49

313.600

Gouda

5.499

4,40%

81

518.400

Gorinchem

2.839

2,27%

42

268.800

Harderwijk

2.266

1,81%

33

211.200

Hoogezand Sappemeer

2.172

1,74%

32

204.800

Hoorn

4.383

3,51%

65

416.000

IJsselstein

2.178

1,74%

32

204.800

Leerdam

1.392

1,11%

20

128.000

Maassluis

2.854

2,28%

42

268.800

Nieuwegein

4.137

3,31%

61

390.400

Oss

3.925

3,14%

58

371.200

Purmerend

5.631

4,51%

83

531.200

Roermond

4.018

3,22%

59

377.600

Roosendaal

5.309

4,25%

78

499.200

Spijkenisse

5.507

4,41%

81

518.400

Tiel

2.876

2,30%

42

268.800

Vlaardingen

6.721

5,38%

99

633.600

Weesp

1.281

1,03%

19

121.600

Zeist

3.753

3,00%

55

352.000

Zoetermeer

9.472

7,58%

139

889.600

Naar boven