Regeling aanvullende bekostiging voor de instandhouding van gebouwen en een eenmalige [...] voor gebouwen of gebouwdelen gerealiseerd voor 1980

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 22-04-2005 t/m 31-07-2006

Regeling aanvullende bekostiging voor de instandhouding van gebouwen en een eenmalige aanvullende bekostiging voor gebouwen of gebouwdelen gerealiseerd voor 1980

Paragraaf 1. Aanvullende bekostiging voor instandhouding gebouwen

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 1. Bepaling omvang aanvullende bekostiging voor instandhouding gebouwen voor scholen of scholengemeenschappen met lumpsumbekostiging

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met lumpsumbekostiging ontvangt in het kalenderjaar 2005 een aanvullende bekostiging voor de instandhouding van de gebouwen. De aanvullende bekostiging bestaat uit een bedrag per school, een bedrag per nevenvestiging met spreidingsnoodzaak en een bedrag per leerling.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt éénmalig berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2004.

 • 3 Het bedrag per school bedraagt €  2765,-.

 • 4 Indien op grond van artikel 85a van de Wet op het voortgezet onderwijs aan een nevenvestiging in verband met spreidingsnoodzaak een aanvullende bekostiging voor personeelskosten is toegekend, wordt een aanvullend bedrag verstrekt van €  2765,- per nevenvestiging.

 • 5 Het bedrag per leerling is in onderstaande tabel opgenomen: (isp = intra-sectoraal programma)

  Schoolsoort

  Leerjaren

  Bedrag per leerling

  Vwo, havo, mavo of vbo, uitgezonderd de afdeling nautisch onderwijs

  1 en 2

  24,14

  Vwo, havo of mavo

  3 t/m 6

  19,52

  Mavo/vbo: alle afdelingen en isp’s van de gemengde leerweg

  3 en 4

  24,14

  Vbo: afdelingen handel en verkoop, administratie en isp handel en administratie

  3 en 4

  27,73

  Vbo: afdeling grafische techniek

  3 en 4

  50,98

  Vbo: afdeling nautische techniek

  Alle leerjaren

  50,98

  Vbo: afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en isp landbouw breed

  3 en 4

  24,14

  Vbo: afdeling landbouw en natuurlijke omgeving en isp landbouw breed aan een

  categoriale vbo-school voor landbouw

  Alle leerjaren

  19,52

  Vbo: afdelingen bouwtechniek, metaaltechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek, installatietechniek, transport en logistiek, verzorging, uiterlijke verzorging, mode en commercie en consumptief en isp’s bouw-breed, metalektro, instalektro, zorg en welzijn

  3 en 4

  44,81

  Praktijkonderwijs met lumpsumbekostiging

  Kent geen

  leerjaren

  24,14

  Toeslag leerwegondersteunend onderwijs

  1 en 2

  2,18

  Toeslag leerwegondersteunend onderwijs

  3 en 4

  4,11

Artikel 2. Aanvullende bekostiging voor instandhouding gebouwen voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging ontvangt voor de periode 1 januari 2005 tot en met 31 juli 2006 een aanvullende bekostiging in de vorm van een bedrag van €  5.040,-per school en een bedrag van €  44,05 per leerling.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt éénmalig berekend op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2004.

Artikel 3. Toekenning en betaling van de aanvullende bekostiging voor de instandhouding gebouwen

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Voor de toekenning van de aanvullende bekostiging voor de instandhouding van gebouwen hoeft het bevoegd gezag van de school of scholengemeenschap geen aanvraag in te dienen.

 • 2 Het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap ontvangt uiterlijk in mei 2005 een beschikking omtrent de toekenning van de aanvullende bekostiging, bedoeld in de artikelen 1 en 2.

 • 3 De aanvullende bekostiging voor de instandhouding gebouwen wordt in mei 2005 betaald.

Artikel 4. Verantwoording van de aanvullende bekostiging voor instandhouding gebouwen

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De aanvullende bekostiging voor de instandhouding gebouwen wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven in verband met de overheveling van de taak voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van de gemeente naar de school. Verrekening van eventuele niet bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 Scholen of scholengemeenschappen met lumpsumbekostiging nemen de aanvullende bekostiging voor de instandhouding gebouwen herkenbaar als baten in de jaarrekening op. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

 • 3 Scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging nemen de aanvullende bekostiging herkenbaar op in de administratie van de school.

 • 4 De verklaring van de accountant bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) voor scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging omvattevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

Paragraaf 2. Eenmalige aanvullende bekostiging voor gebouwen of gebouwdelen die vóór 1980 zijn gerealiseerd

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 5. Indiening van de aanvraag

[Vervallen per 01-08-2006]

Het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs kan voor gebouwen of gebouwdelen, die voor 1980 gebouwd zijn en voldoen aan de voorwaarden als aangegeven in artikel 6, een aanvraag indienen voor een aanvullende bekostiging in verband met de overheveling van de verantwoordelijkheid voor aanpassingen van de gemeente naar het schoolbestuur. De aanvraag dient ondertekend te worden door het bevoegd gezag van de school of scholengemeenschap voor voorgezet onderwijs.

De aanvraag wordt ingediend vóór 15 juli 2005 bij Cfi. Aanvragen die na 15 juli 2005 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 6. Bepaling aantal vierkante meters dat voor de eenmalige aanvullende bekostiging in aanmerking komt

[Vervallen per 01-08-2006]

De eenmalige aanvullende bekostiging beperkt zich tot de vierkante meters bruto vloeroppervlak, waarvan het schoolbestuur op 1 januari 2005 eigenaar is en die voor 1980 gerealiseerd zijn op basis van een daartoe strekkende bekostiging van de minister van OCW. Daarbij mogen niet worden meegeteld:

 • de vierkante meters in noodbouw of in huurgebouwen;

 • gebouwen of bouwdelen, die voor 1 januari 2005 aan de onderwijsbestemming onttrokken zijn;

 • gebouwen of bouwdelen waarvoor door de gemeente door middel van opname van de voorziening aanpassing voortgezet onderwijs op enig programma onderwijshuisvesting t/m het jaar 2004 bekostiging is verstrekt voor een aanpassing van meer dan 200 euro per vierkante meter;

 • gebouwen of bouwdelen, waarvoor in de periode 1997 t/m 2004 door de gemeente een bouwvoorbereidingskrediet voor (vervangende) nieuwbouw, dan wel een goedkeuring voor (vervangende) nieuwbouw is verstrekt (blijkend uit de opname van deze voorziening op het programma van onderwijshuisvesting in enig jaar).

De aanvraag dient te worden gespecificeerd per gebouwdeel. Het bevoegd gezag van de school dient een dossier op te bouwen, waaruit blijkt dat de gebouwdelen waarvoor aanvullende bekostiging wordt gevraagd voldoen aan bovengenoemde criteria.

Artikel 7. Budget en uitkering van de eenmalige aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2006]

Het budget voor de eenmalige aanvullende bekostiging voor gebouwen of gebouwdelen die voor 1980 gerealiseerd zijn is €  10 miljoen. Het definitieve bedrag per vierkante meter wordt - nadat alle aanvragen ontvangen en beoordeeld zijn - bekendgemaakt via de beschikking die aan de scholen in de maand oktober 2005 wordt toegestuurd. De aanvullende bekostiging wordt, in de vorm van een bedrag ineens, uitgekeerd in november 2005.

Artikel 8. Accountantsverklaring

[Vervallen per 01-08-2006]

De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventueel niet-bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

De verklaring van de accountant bij de jaarrekening 2005 of de aanvraag vaststelling rijksvergoeding 2005 omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging en de juistheid van de door de school verstrekte gegevens die ten grondslag liggen aan de verkrijging van deze bekostiging. Ten onrechte verstrekte bekostiging zal worden teruggevorderd.

Paragraaf 3. Algemeen

[Vervallen per 01-08-2006]

Artikel 9. Inwerkingtreding - en duur van de regeling

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Gele katern, waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging voor de instandhouding van gebouwen en een eenmalige aanvullende bekostiging voor gebouwen of gebouwdelen gerealiseerd voor 1980.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina