Regeling instemming destructietarieven 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 18-03-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 maart 2005, nr. TRCJZ/2005/663, houdende instemming destructietarieven (Regeling instemming destructietarieven 2005)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 21, vierde lid, van de Destructiewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EG) nr. 1774/2002:

Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (PbEG L 273).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor het ophalen en verwerken van categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002 wordt ingestemd met de volgende tarieven:

  • voor bij de veehouder gestorven dieren de tarieven zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

  • voor bloed: € 60,11 exclusief BTW per ton aangevoerd bloed;

  • voor ander categorie 1-materiaal dan als bedoeld in onderdeel a en onderdeel b, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling;

  • voor ander categorie 2-materiaal dan als bedoeld in onderdeel a en onderdeel b, de tarieven zoals opgenomen in bijlage 3 bij deze regeling.

De in het eerste lid bedoelde tarieven gelden voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instemming destructietarieven 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 maart 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a

[Vervallen per 01-01-2006]

Bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal of categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, respectievelijk artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Ophaaltarief:

Per stop: € 10,11 (excl. BTW)

Verwerkingstarief (€ excl. BTW)

Diersoort

Eenheid

Tarief

Slachtvarken

Per dier

0,94

Big

Per vat max. 200 l.

2,94

Zeug

Per dier

3,53

Rund > 1 jaar

Per dier

11,76

Kalf

Per dier

1,65

Nuka

Per dier

0,94

Schaap

Per dier

0,94

Geit

Per dier

0,49

Lam

Per vat max. 200 l.

2,94

Paard

Per dier

8,23

Veulen

Per dier

1,65

Pony

Per dier

3,76

Pluimvee

Per vat max. 200 l.

2,94

Overig tonmateriaal

Per vat max. 200 l.

2,94

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c

[Vervallen per 01-01-2006]

Ander materiaal dan bloed of bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 1-materiaal als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Tarief (€ excl. BTW)

Categorie

Kg per stop

Transport1

Verwerking

Totaal

Kleine leveranciers:

 

per stop

per stop

per stop

Klasse 1

0–100

35,00

5,04

40,04

Klasse 2

101–200

35,00

11,75

46,75

Klasse 3

201–300

35,00

18,47

53,47

Klasse 4

301–400

35,00

25,19

60,19

Klasse 5

401–500

35,00

31,90

66,90

Grote leveranciers:

 

per ton

per ton

per ton

Klasse 6

501–5.000

31,00

67,16

98,16

Klasse 7

> 5.000

21,00

67,16

88,16

Bijlage 3. als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d

[Vervallen per 01-01-2006]

Ander materiaal dan bloed of bij de veehouder gestorven dieren, voor zover het betreft categorie 2-materiaal als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van verordening (EG) nr. 1774/2002.

Tarief (€ excl. BTW)

Categorie

Kg per stop

Transport2

Verwerking

Totaal

Kleine leveranciers:

 

per stop

per stop

per stop

Klasse 1

0–100

35,00

4,78

39,78

Klasse 2

101–200

35,00

11,15

46,15

Klasse 3

201–300

35,00

17,53

52,53

Klasse 4

301–400

35,00

23,90

58,90

Klasse 5

401–500

35,00

30,28

65,28

Grote leveranciers:

 

per ton

per ton

per ton

Klasse 6

501–5.000

31,00

63,74

94,74

Klasse 7

> 5.000

21,00

63,74

84,74

  1. Indien bij een aanbieder in dezelfde ophaalbeurt zowel diersoorten als bedoeld in bijlage 1, als materiaal als bedoeld in bijlage 2 of 3, wordt opgehaald, wordt één maal het hoogste transporttarief in rekening gebracht.

    ^ [1]
  2. Indien bij een aanbieder in dezelfde ophaalbeurt zowel diersoorten als bedoeld in bijlage 1, als materiaal als bedoeld in bijlage 2 of 3, wordt opgehaald, wordt één maal het hoogste transporttarief in rekening gebracht.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina