Regeling overgangssystematiek bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 08-04-2010 t/m 31-12-2010

Regeling overgangssystematiek bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

artikel IV, vierde lid, van de Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen (Stb. 2005, 14)

Besluit

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 3 De voor- of achteruitgang in bekostiging wordt per bevoegd gezag éénmalig vastgesteld.

  • 4 De vermeerdering bij achteruitgang in bekostiging onderscheidenlijk de vermindering bij vooruitgang in bekostiging vindt plaats bij die school van een bevoegd gezag die gelet op het leerlingenaantal per 1 oktober 2004 is aan te merken als de grootste school.

  • 5 De vermeerderingen en verminderingen vinden in 2006 plaats volgens het betaalritme van de reguliere bekostiging.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 2 Het bedrag voor de nascholing zoals vastgesteld in de Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2005-2006 wordt op een volledig schooljaar herberekend en als zodanig toegevoegd aan de uitkomst van de in het eerste lid bedoelde fictieve berekeningen.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2011]

In het geval een of meer scholen voor voortgezet onderwijs van verschillende bevoegde gezagsorganen worden samengevoegd na 1 oktober 2004, waarbij één of meer scholen worden opgeheven, dienen de bevoegde gezagsorganen die zijn betrokken bij die samenvoeging onderling afspraken te maken hoe met het overgangsbudget wordt omgegaan. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing bij een splitsing.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2011]

In het geval het bevoegd gezag besluit tot opheffing van een school voor voortgezet onderwijs in het kalenderjaar 2006 of een volgend kalenderjaar, is de Minister bevoegd de verstrekte bekostiging te verrekenen met het bevoegd gezag. Daarin zullen ook worden betrokken bedragen die in het kader van de overgangsregeling zijn verstrekt.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2011]

In het geval een nieuwe school voor voortgezet onderwijs wordt gesticht anders dan door splitsing, in de periode waarop de overgangsregeling betrekking heeft, is de overgangsregeling niet van toepassing op deze nieuwe school.

Artikel VI. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel VII. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling overgangssystematiek bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina