Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Financiën

Geldend van 02-06-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterrein Belastingheffing over de periode 1945-2001: neerslag handelingen Minister van Financiën

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, enDe Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 30 november 2004, nr. arc-2004.01583/3);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘Lijst van te vernietigen en te bewaren archiefbescheiden van het onder de Minister van Financiën ressorterende DG voor Fiscale Zaken en het tevens onder de Minister van Financiën ressorterende DG der Belastingen (inclusief de Belastingdienst), onderdeel Algemene Wet- en regelgeving inzake het heffen en vorderen van belastingen (periode 1940–1993)’ (vastgesteld bij beschikking van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Financiën, nr. 95.48.MB/EIB d.d. 19 januari 1995 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 199)), wordt voor wat betreft de handelingen 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67, 73, 75, 90, 91, 97, 99, 100, 102, 103, 105, 109, 123, 124, 125, 126, 127, 136, 140, 141, 142, 143, 147, 148, 152 en 155 ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 maart 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
het

Hoofd Documentaire Informatievoorziening

,

J.J. Jonkers

Terug naar begin van de pagina