Regeling CROS

Geldend van 02-06-2018 t/m heden

Regeling Commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8.36 van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • b. commissie: Commissie regionaal overleg luchthaven Schiphol;

 • c. wet: Wet luchtvaart;

 • d. Omgevingsraad Schiphol: de raad bedoeld in de brief van Hans Alders van 31 maart 2014 (Kamerstukken II, 2013–2014, 29 665, nr. 202);

 • e. bewonersorganisatie: bij de Omgevingsraad Schiphol geregistreerde achterbanorganisatie.

Artikel 2

De commissie heeft, in het kader van, respectievelijk naast, de in artikel 8.35 van de wet bedoelde taak, tevens tot taak:

 • a. erop toe te zien dat aan de belangen van de organen en organisaties die in de commissie zijn vertegenwoordigd, zo veel mogelijk recht wordt gedaan, met inachtneming van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften,

 • b. onverminderd artikel 6, de minister desgevraagd te informeren over haar werkzaamheden.

Artikel 3

 • 1 In de commissie worden, naast de onafhankelijke voorzitter, de volgende aantallen leden benoemd:

  • a. voor iedere provincie, genoemd in artikel 8.34, tweede lid, onderdeel a, van de wet, één vertegenwoordiger,

  • b. voor ieder cluster van gemeenten, bedoeld in artikel 4, eerste lid, één vertegenwoordiger namens die gemeenten, die tevens bestuurder is van een van de gemeenten uit het desbetreffende cluster;

  • c. voor ieder cluster van bewonersorganisaties, bedoeld in artikel 4, derde lid, twee vertegenwoordigers namens de inwoners van die gemeenten die door bewonersorganisaties zijn gekozen als vertegenwoordiger en die niet tevens zijn:

   • 1̀°. bestuurder van die gemeenten of van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland,

   • 2°. lid van de gemeenteraad van die gemeenten of van provinciale staten van die provincies,

   • 3°. medewerker betrokken bij kwesties aangaande Schiphol van die gemeenten of provincies, of

   • 4°. medewerker van een organisatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder d, e of f,

  • d. voor de exploitant van de luchthaven, bedoeld in artikel 8.34, tweede lid, onderdeel c, van de wet, ten minste één en ten hoogste twee vertegenwoordigers,

  • e. voor de verlener van luchtverkeersdienstverlening, bedoeld in artikel 8.34, tweede lid, onderdeel d, van de wet, ten minste één en ten hoogste twee vertegenwoordigers, en

  • f. voor de luchtvaartmaatschappijen, genoemd en bedoeld in artikel 5, ten hoogste drie vertegenwoordigers.

 • 2 Bij beëindiging of verlies van de hoedanigheid op grond waarvan de benoeming heeft plaatsgevonden, wordt ontslag verleend.

Artikel 4

 • 1 De clusters van de gemeenten, bedoeld in artikel 8.34, tweede lid, onderdeel b, van de wet, worden gevormd door een of meer gemeenten vermeld in bijlage 1 bij deze regeling waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk ligt binnen de 48Lden contour of 48Lden-contouren bedoeld in bijlage 2 bij deze regeling. In het bestuursreglement van de commissie stelt zij een indeling van de gemeenten in clusters vast.

 • 2 In de commissie kunnen als aspirant-lid worden vertegenwoordigd:

  • a. gemeenten waarvan het grondgebied geheel of gedeeltelijk is gelegen binnen de provincie Flevoland,

  • b. de provincie Flevoland,

  • c. de regionale milieuorganisaties en

  • d. de regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties;

  • e. het Rijk.

 • 3 De clusters van bewonersorganisaties worden gevormd door bewonersorganisaties uit de gemeenten bedoeld in het eerste lid. De commissie stelt bij bestuursreglement een indeling van de bewonersorganisaties in clusters vast.

Artikel 5

In de commissie worden de luchtvaartmaatschappijen, bedoeld in artikel 8.34, tweede lid, onderdeel e, van de wet, vertegenwoordigd door ten hoogste drie personen afkomstig uit de volgende categorieën:

 • a. luchtvaartmaatschappijen waarvoor de luchthaven Schiphol als thuisbasis fungeert, zijnde Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, Martinair Holland NV en Transavia Airlines CV;

 • b. andere luchtvaartmaatschappijen die geregeld van de luchthaven Schiphol gebruik maken, of

 • c. luchtvaartmaatschappijen die lid zijn van en vertegenwoordigd worden door de Board of Airline Representatives in the Netherlands (Barin).

Artikel 6

 • 1 De minister kan inzage vorderen van gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de uitoefening van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 2 De commissie stelt jaarlijks voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Uiterlijk op 20 februari 2005 en daaraanvolgend ten minste elk vierde jaar, stelt de commissie tevens een evaluatieverslag op waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en doeltreffendheid van haar taakvervulling. Het jaarverslag en het evaluatieverslag worden aan de minister gezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 7

Het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 december 1999, kenmerk VI/L99.340723 (Stcrt. 2000, 10) wordt ingetrokken.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage 1. behorend bij artikel 4, eerste lid

Lijst van gemeenten gelegen in de 48Lden-contour op basis van de berekening in 2014 of de prognose voor 2018

Aalsmeer

Alkmaar

Almere

Alphen aan den Rijn

Amstelveen

Amsterdam

Beemster

Beverwijk

Bloemendaal

Bodegraven-Reeuwijk

Castricum

De Ronde Venen

Diemen

Gooise Meren

Haarlem

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Haarlemmermeer

Heemskerk

Heemstede

Heiloo

Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk

Landsmeer

Leiden

Leiderdorp

Lisse

Nieuwkoop

Noordwijk

Noordwijkerhout

Oegstgeest

Oostzaan

Ouder-Amstel

Stichtse Vecht

Teylingen

Uitgeest

Uithoorn

Velsen

Weesp

Wijdemeren

Woerden

Wormerland

Zaanstad

Terug naar begin van de pagina