Regeling vaststelling kwalificatieprofielen proeftuinen 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 01-03-2005 t/m 22-01-2014

Regeling vaststelling kwalificatieprofielen proeftuinen 2004 - 2005

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies en artikel 17, tweede lid van de Regeling subsidiëring proeftuinen herontwerp beroepsonderwijs studiejaar 2004 - 2005;

Gezien de voorstellen van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven,

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet:

  de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. studiebelastingsuren:

  de studiebelastingsuren zoals voor een beroepsopleiding opgenomen in het Centraal register beroepsopleidingen.

Artikel 2. Vaststelling kwalificatieprofielen 2004-2005

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Voor de beroepsopleidingen opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling worden de eindtermen voor het studiejaar 2004-2005 vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 behorende bij deze regeling.

 • 2 In bijlage 1 wordt per beroepsopleiding vastgesteld:

  • a. de leerweg waarin de beroepsopleiding kan worden verzorgd, en

  • b. of de beroepsopleiding voor bekostiging in aanmerking komt.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 2 Van deze plaatsing en het ter inzage leggen zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Datum inwerkingtreding

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kwalificatieprofielen proeftuinen 2004 - 2005.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. M. Rutte

Bijlage 1

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Bijlage 2

[Vervallen per 23-01-2014]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.]

Terug naar begin van de pagina