Besluit informatievoorziening WPO/WEC

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-07-2017

Besluit van 1 maart 2005, houdende regels omtrent het definiëren, ordenen en beschikbaarstellen van gegevens in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs (Besluit informatievoorziening WPO/WEC)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 18 november 2004, nr. WJZ/2004/54540 (2565), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 171, eerste en derde lid, 172, tweede lid, en 173, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en de artikelen 157, eerste en derde lid, 158, tweede lid, en 159, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra;

De Raad van State gehoord (advies van 4 februari 2005, nr. W05.04.0561/III);

Gezien het nader rapport van Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 februari 2005, nr. 2005/5407 (2565), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Onze minister: Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

school: een school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

bevoegd gezag: een bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

samenwerkingsverband: een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

centrale dienst: een centrale dienst als bedoeld in de artikelen 68 van de Wet op het primair onderwijs en 69 van de Wet op de expertisecentra.

Artikel 2. Nadere invulling van de onderdelen van het jaarverslag

 • 2 In het bestuursverslag, bedoeld in artikel 171, eerste lid onder a, van de Wet op het primair onderwijs dan wel artikel 157, eerste lid onder a, van de Wet op de expertisecentra, geeft het bevoegd gezag informatie over de school of scholen, en geeft het samenwerkingsverband of de centrale dienst informatie over de rechtspersoon. Onder informatie over de school of scholen respectievelijk de rechtspersoon wordt in ieder geval begrepen informatie over:

  • a. de kernactiviteiten die onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, het samenwerkingsverband of de centrale dienst hebben plaatsgevonden, en de daarbij behorende kerngegevens die, voor zover van toepassing, in ieder geval betrekking hebben op ontwikkelingen ten aanzien van leerlingen, personeel, aangesloten dan wel betrokken bevoegde gezagsorganen en op financiën, voor zover niet opgenomen in de jaarrekening;

  • b. de juridische structuur;

  • c. de organisatiestructuur;

  • d. belangrijke onderdelen van het gevoerde beleid, en

  • e. de financiën, bestaande uit tenminste een analyse van de financiële situatie, onderbouwd met financiële kengetallen waaronder begrepen gegevens over de solvabiliteits- en liquiditeitspositie per balansdatum, de rentabiliteit en de streefwaarden.

 • 4 Bij ministeriële regeling kan Onze minister voor de jaarrekening, bedoeld in het derde lid, alsmede voor de grondslagen daarvan een model vaststellen.

Artikel 2a. Gebruik burgerservicenummer personeel door bevoegd gezag

Bij de gegevensverstrekking op grond van artikel 173 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 159 van de Wet op de expertisecentra maakt het bevoegd gezag gebruik van het burgerservicenummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer, van een lid van het personeel of gewezen personeel van de school.

Artikel 3. Beschrijving van de gegevens

De gegevens, bedoeld in de artikelen 172 en 173 van de Wet op het primair onderwijs dan wel de artikelen 158 en 159 van de Wet op de expertisecentra waarover een bevoegd gezag of een centrale dienst beschikt, worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 4. Nadere invulling

Bij ministeriële regeling kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens, bedoeld in artikel 3, en van de wijze waarop de gegevens beschikbaar worden gesteld. Tevens kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens die betrekking hebben op verstrekte aanvullende bekostiging en de wijze waarop deze gegevens worden gedefinieerd, geordend en beschikbaar gesteld.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatievoorziening WPO/WEC.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 maart 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de zeventiende maart 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Bijlage als bedoeld in artikel 3 van het Besluit informatievoorziening WPO/WEC

Deze bijlage bevat een uitputtend overzicht van de gegevens waarover het bevoegd gezag, centrale dienst of samenwerkingsverband dient te beschikken om te kunnen voldoen aan de structurele gegevensvraag van OCW. Dit laat onverlet dat daarnaast in geval van aanvullende bekostiging de daarvoor benodigde gegevens opgevraagd kunnen worden.

Per rubriek (A1, A2, enz.) is aangegeven op welk niveau de gevraagde informatie geleverd moet worden.

A. Instellingsgegevens

A1. Bevoegd gezag en centrale dienst

Voor de bekostiging:

Datum oprichting en opheffing

Een administratienummer

Naam en adresgegevens

Communicatiegegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres

Gegevens ten behoeve van betalingen, zoals bank- en girogegevens

Gegevens van de samenwerkingsverbanden waarbij men is aangesloten (zoals administratienummer, naam en adresgegevens, datum begin en einde aansluiting)

A2. School, instelling, vestiging

Voor de bekostiging:

Gegevens over de datum oprichting en opheffing

Datum ingang en einde bekostiging

Schoolsoort en code gedoceerd onderwijs

Een administratienummer

Naam en adresgegevens

Communicatiegegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres

Voor beleid:

Richting school/instelling

A3. Samenwerkingsverbanden

Voor de bekostiging:

Administratienummer

Datum begin en einde

Naam

Administratienummers scholen in samenwerkingsverband

B. Financiële gegevens

B1. Bevoegd gezag en centrale dienst

Voor de bekostiging:

De (geconsolideerde) balans met de volgende gegevens over activa:

 • immateriële vaste activa

 • materiële vaste activa

 • financiële vaste activa

 • voorraden

 • vorderingen

 • effecten

 • liquide middelen

en passiva

 • eigen vermogen

 • aandeel van derden

 • egalisatierekening investeringssubsidies

 • voorzieningen

 • langlopende schulden

 • kortlopende schulden

De (geconsolideerde) exploitatierekening

waaronder de volgende baten:

 • rijksbijdragen OCW

 • overige overheidsbijdragen

 • financiële baten

 • buitengewone baten

 • overige baten

en waaronder de volgende lasten

 • personele lasten

 • afschrijvingen

 • huisvestingslasten

 • financiële lasten

 • buitengewone lasten

 • overige lasten

en het aandeel van derden

Het (geconsolideerde) kasstroomoverzicht

met de kasstroom uit:

 • operationele activiteiten

 • investeringsactiviteiten

 • financieringsactiviteiten

en de mutatie en eindstand liquide middelen

B2. School en instelling

Voor beleid:

 • de totale lasten: gewone bedrijfsvoering en financiële lasten

met een specificatie voor:

 • schoonmaken: salariskosten schoonmaakpersoneel, contractkosten inhuur, materiaal

 • administratie: salariskosten administratief personeel, contractkosten inhuur, administratie en beheerlasten

 • meubilair: afschrijvings- en exploitatiekosten

 • leermiddelen: afschrijvings- en exploitatiekosten

 • huisvesting: afschrijvingskosten/ dotatie onderhoudsvoorziening en exploitatiekosten

 • de totale baten: totale baten gewone bedrijfsvoering en financiële baten

met een specificatie voor:

 • ouderbijdragen

 • sponsoring

C. Personeelsgegevens

Voor beleid:

 Persoonsgegevens

 Geboortedatum

 Geslachtsaanduiding

 Burgerservicenummer

Arbeidsrelatiegegevens

 Administratienummer werkgever

 Datum begin en einde arbeidsverhouding

 Soort arbeidsverhouding (waaronder vast of tijdelijk)

 Zij-instroom

Functie, betrekking en salarisgegevens

 Administratienummer instelling/school (waar te werk gesteld)

 Betrekkinggegevens, waaronder betrekkingsomvang en de

 Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen (bapo) in fulltime equivalenten (fte)

 Functie (code en omschrijving)

 Functiecategorie

 Salarisschaal

 Salarisnummer

 Bruto salaris

 Toelagen

 Ziekte en verlofgegevens

Naar boven