Nadere regels suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-03-2005 t/m 31-12-2006

Nadere regels van De Nederlandsche Bank N.V. van 15 februari 2005 betreffende de voorwaarden onder welke zij toestemming verleent tot het meetellen van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen die het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen (hierna: verzekeraars) uit hoofde van het boekjaar krachtens de statuten van hun leden kunnen eisen, als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge (nadere regels suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, Stcrt. 17 februari 2005, nr. 34)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 De Nederlandsche Bank N.V. verleent, op verzoek, toestemming als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel d van het Besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994, voor het meetellen van de suppletiebijdragen die een verzekeraar uit hoofde van het boekjaar krachtens de statuten van haar leden kan eisen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, indien de verzekeraar aan de volgende voorwaarden voldoet:

    • a. de statuten van de verzekeraar bepalen dat het bestuur te allen tijde, zonder bijkomende voorwaarden, bevoegd is tot omslaan van een nadelig saldo over enig boekjaar over de leden van de verzekeraar en dat dit besluit onverwijld kan worden uitgevoerd;

    • b. een in de balans opgenomen vordering uit hoofde van de bovengenoemde omslag wordt in mindering gebracht op de suppletiebijdragen die in de solvabiliteitsmarge zijn opgenomen;

    • c. de verzekeraar voert een consistent financieel beleid waaruit zichtbaar wordt hoe premieopbrengsten, beleggingsopbrengsten, schaden en kosten worden toegerekend aan jaren en groepen van verzekeringsnemers.

  • 2 De Nederlandsche Bank N.V. kan aanvullende zekerheden verlangen indien zij twijfel heeft over de inbaarheid van een suppletiebijdrage die door een verzekeraar als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge wordt opgevoerd.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De Nederlandsche Bank N.V. kan een op grond van artikel 1 verleende toestemming intrekken, indien de gegevens die zijn verstrekt ter verkrijging van de toestemming onjuist of onvolledig blijken en kennis over de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid, dan wel indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop de toestemming werd verleend zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest, de toestemming zou zijn geweigerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Verzekeraars die suppletiebijdragen als bedoeld in artikel 1 meetellen of willen meetellen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, vragen daarvoor toestemming aan De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: nadere regels suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 17 februari 2005

De Nederlandsche Bank N.V.,

Mr. D.E. Witteveen

directeur

Terug naar begin van de pagina