Beleidsregel obligo als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-03-2005 t/m 31-12-2006

Beleidsregel van De Nederlandsche Bank N.V. van 15 februari 2005 betreffende de voorwaarden onder welke zij toestemming verleent aan schade- en levensverzekeraars (hierna: verzekeraars) tot het meetellen van obligo van het geplaatste kapitaal of van het in aandelen verdeeld waarborgkapitaal als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge (beleidsregel obligo als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, Stcrt. 17 februari 2005, nr 34)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De Nederlandsche Bank N.V. verleent, op verzoek, toestemming als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel c van het Besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994, voor het meetellen van het obligo van het geplaatste kapitaal of van het in aandelen verdeeld waarborgkapitaal, exclusief cumulatief preferente aandelen, als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge indien naar haar oordeel voldoende waarborgen worden geboden dat de tot volstorting verplichte aandeelhouder aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

De Nederlandsche Bank N.V. kan een op grond van artikel 1 verleende toestemming intrekken, indien de gegevens die zijn verstrekt ter verkrijging van de toestemming onjuist of onvolledig blijken en kennis over de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid, dan wel indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop de toestemming werd verleend zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest, de toestemming zou zijn geweigerd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Verzekeraars die obligo als bedoeld in artikel 1 meetellen of willen meetellen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, vragen daarvoor toestemming aan De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: beleidsregel obligo als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 17 februari 2005

De Nederlandsche Bank N.V.,

Mr. D.E. Witteveen

directeur

Terug naar begin van de pagina