Intrekkingsregeling gelijksteling buitenlandse certificaten

Geldend van 05-03-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 februari 2005, nr. VGP/P&L 2527810, houdende intrekking gelijkstelling buitenlandse certificaten

Artikel 1

De regelingen van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van:

worden ingetrokken.

Artikel 2

De certificaten, welke op grond van de regelingen, bedoeld in artikel 1, zijn gelijkgesteld, en welke zijn afgegeven vóór de inwerkingtreding van deze regeling, blijven geldig voor de duur waarvoor zij zijn afgegeven.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina