Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 15-05-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van 24 februari 2005, houdende regels met betrekking tot innovatieve kinderopvang (Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2004, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2004/78154, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 7, vijfde lid, en 87, eerste lid, van de Wet kinderopvang;

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 2004, nr. W12.04.0558/IV;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2005, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/KO/2005/88784, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Experimentele vorm van kinderopvang

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Als experimentele vorm van kinderopvang als bedoeld in artikel 87, eerste lid, van de Wet kinderopvang wordt aangewezen gastouderopvang, die, in afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van die wet, bestaat in de gelijktijdige opvang van ten hoogste zes kinderen op het woonadres waar de ouder of de gastouder zijn hoofdverblijf heeft.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2 Dit besluit vervalt uiterlijk op 27 april 2011.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit innovatieve kinderopvang.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 24 februari 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de vijftiende maart 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina