Wijzigingsbesluit Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (EG-richtlijn grote stookinstallaties)

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 07-04-2005 t/m 31-12-2007

Besluit van 23 februari 2005, houdende wijziging van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (EG-richtlijn grote stookinstallaties)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 oktober 2004, nr. MJZ2004107489, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op richtlijn nr. 2001/80/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2001 inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door grote stookinstallaties (PbEG L 309) en de artikelen 8.5 en 8.44 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 26 november 2004, nr. W08.04.0506);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 februari 2005, nr. MJZ2005013221, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2008]

[Red: Wijzigt het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2008]

De op grond van artikel 7 van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, zoals dat luidde vóór het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, aan een vergunning verbonden voorschriften die in strijd zijn met artikel 7a van het eerstgenoemde besluit, blijven van kracht tot 1 januari 2008, indien deze voorschriften betrekking hebben op een bestaande stookinstallatie met een thermisch vermogen van 50 MW of meer.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sedert de dag van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 februari 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de tiende maart 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina