Non-discriminatiecode CWI 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 06-03-2005 t/m 31-12-2008

Non-discriminatiecode CWI 2005

De Raad Van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,

Gelet op artikel 22 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Besluit:

Artikel 1. Werkingsgebied en definitie

[Vervallen per 01-01-2009]

CWI waakt bij de uitvoering van haar taken tegen discriminatie, waaronder in dit verband wordt verstaan: iedere handeling, uitlating of bejegening die tot gevolg heeft dat mensen worden achtergesteld door

  • a. het maken van direct onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, nationaliteit, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd of handicap;

  • b. het maken van indirect onderscheid op grond van een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die direct onderscheid als bedoeld in onderdeel a tot gevolg heeft.

Artikel 2. Omgangsvormen

[Vervallen per 01-01-2009]

Medewerkers van CWI en hun klanten bejegenen elkaar respectvol en onthouden zich van discriminatie.

Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens

[Vervallen per 01-01-2009]

CWI verwerkt geen persoonsgegevens die discriminatie tot gevolg kunnen hebben, tenzij deze noodzakelijk of functioneel zijn dan wel om uitvoering te (kunnen) geven aan overheidsbeleid dat erop is gericht feitelijke verschillen tussen groepen werknemers op de arbeidsmarkt op te heffen of te verminderen.

Artikel 4. Vacatureregistratie

[Vervallen per 01-01-2009]

CWI registreert van vacatures geen functie-eisen en arbeidsvoorwaarden die discriminatie tot gevolg kunnen hebben, tenzij deze

  • a. gezien de aard van de functie noodzakelijk of functioneel zijn;

  • b. worden gebaseerd op overheidsbeleid dat erop is gericht feitelijke verschillen tussen groepen werknemers op de arbeidsmarkt op te heffen of te verminderen; of

  • c. objectief gerechtvaardigd worden als de betreffende eis een leeftijdsgrens betreft.

Artikel 5. Discriminatie door klanten

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Als CWI van oordeel is dat een werkzoekende of werkgever eisen of voorwaarden stelt die discriminatie tot gevolg (kunnen) hebben, dan vraagt het die eisen of voorwaarden te laten vervallen.

  • 2 CWI weigert een vacature te registreren als de werkgever ondanks een verzoek als bedoeld in het eerste lid, de als discriminerend aangemerkte voorwaarden handhaaft. CWI deelt dit schriftelijk en gemotiveerd mee.

  • 3 CWI weigert actief te bemiddelen zolang een werkzoekende die ondanks een verzoek als bedoeld in het eerste lid, de als discriminerend aangemerkte eisen handhaaft. CWI deelt dit schriftelijk en gemotiveerd mee.

Artikel 6. Arbeidsbemiddeling

[Vervallen per 01-01-2009]

CWI laat zich bij arbeidsbemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden leiden door functierelevante eisen. Dit laat onverlet dat CWI uitvoering kan geven aan overheidsbeleid dat erop is gericht feitelijke verschillen tussen groepen werknemers op de arbeidsmarkt op te heffen of te verminderen.

Artikel 7. Klachten

[Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Degene die van mening is dat (een medewerker van) CWI bij de uitvoering van haar taken discrimineert, kan op grond van de Klachtenregeling CWI een klacht indienen.

  • 2 Degene die van mening is dat een werkgever of werkzoekende hem discrimineert, kan dit melden aan CWI en zijn klacht voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en kan worden aangehaald als de Non-discriminatiecode CWI 2005.

Amsterdam, 22 februari 2005

Centrale Organisatie Werk en Inkomen,

R. de Groot

voorzitter Raad van bestuur

Terug naar begin van de pagina