Mandaatregeling beheer Hoge Raad

[Regeling vervallen per 19-05-2015.]
Geldend van 04-03-2005 t/m 18-05-2015

Regeling van de Minister van Justitie van 21 februari 2005, nr. 5277102/804, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur bedrijfsvoering van de Hoge Raad der Nederlanden (Mandaatregeling beheer Hoge Raad)

Artikel 1

[Vervallen per 19-05-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de beheersorganisatie: de beheersorganisatie, bedoeld in artikel 2 van de Organisatieregeling beheer Hoge Raad;

  • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Justitie besluiten te nemen;

  • c. volmacht: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Justitie privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  • d. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de Minister van Justitie handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 19-05-2015]

  • 1 Aan de directeur bedrijfsvoering van de Hoge Raad wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aangelegenheden die het beheer van de Hoge Raad betreffen.

  • 2 De directeur bedrijfsvoering wordt toegestaan de machtiging voor de behandeling van klachten door te geven aan de griffier van de Hoge Raad.

Artikel 3

[Vervallen per 19-05-2015]

  • 2 Aan de Minister van Justitie blijft voorbehouden de bevoegdheid om beslissingen te nemen met rechtspositionele gevolgen ten aanzien van niet-rechterlijke ambtenaren op managementfuncties van schaal 14 en hoger.

Artikel 4

[Vervallen per 19-05-2015]

De Mandaatregeling beheer rechterlijke organisatie en landelijke diensten wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 19-05-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Artikel 6

[Vervallen per 19-05-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Mandaatregeling beheer Hoge Raad.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 februari 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina