Besluit vacatiegeld Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers

Geldend van 02-03-2005 t/m heden

Besluit vacatiegeld Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit

Artikel 1

De leden of plaatsvervangend leden van de Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers, zoals bedoeld in artikel 1 van het Instellingsbesluit Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers van 17 november 2004/nr. DIIOS/DTA2004/7058 ontvangen per vergadering een vergoeding van € 135,–.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vacatiegeld Algemene Commissie Administratieve Lasten Burgers.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2004.

Den Haag, 21 februari 2005

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina