Reglement Politieregister Landelijke Infiltratie

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-03-2005 t/m 31-12-2012

Reglement Politieregister Landelijke Infiltratie

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten,

Gelet op:

het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

het bepaalde in de Regeling infiltratieteams;

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Gezien het advies van het College bescherming persoonsgegevens ingevolge artikel 5, derde lid en artikel 21, derde lid, van de Wet politieregisters;

Besluit vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister Landelijke Infiltratie dat wordt gevoerd bij de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen van het Korps landelijke politiediensten.

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • a. WPolr: de Wet politieregisters;

 • b. BPolr: het Besluit politieregisters;

 • c. beheerder: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

 • d. registerbeheerder: de Korpschef van Korps landelijke politiediensten;

 • e. functioneel registerbeheerder: het Hoofd van de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen;

 • f. dient SRT: de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen van het Korps landelijke politiediensten;

 • g. Unit SO: de Unit Specialistische Operaties;

 • h. gegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • i. verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 • j. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

 • k. register: het politieregister Landelijke Infiltratie.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen de Dienst SRT mogelijk te maken voor zover het betreft de inzet van het landelijk infiltratieteam.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3. Werking

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.

 • 2 Het register is ondergebracht bij de Unit SO.

Artikel 4. Beheer

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder en de registerbeheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de WPolr, het BPolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst het hoofd van de Unit SO aan als zijnde belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

Artikel 5. Inhoud van het register; categorieën van personen

[Vervallen per 01-01-2013]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. personen in de directe omgeving van de verdachte wier handelen van invloed kan zijn op het doel van het register en de bescherming van de infiltrant;

 • c. infiltranten;

 • d. begeleiders;

 • e. opsporingsambtenaren;

 • f. leden OM.

Artikel 6. Inhoud van het register; soorten gegevens

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia en aliassen;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. signalement, alsmede een fotografische afbeelding;

  • e. nationaliteit;

  • f. transportgegevens;

  • g. communicatiegegevens;

  • h. gegevens over de aard van het misdrijf met het oog waarop de infiltratie plaatsvindt;

  • i. weergave van de afgelegde verklaringen;

  • j. overige met het oog op de infiltratie van belang zijnde gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder b, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. adresgegevens en postcode;

  • c. geboortegegevens;

  • d. signalement;

  • e. overige met het oog op de infiltratie van belang zijnde gegevens.

 • 3 Omtrent in artikel 5, onder c, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. codenummer;

  • b. overige met het oog op de infiltratie van belang zijnde gegevens.

 • 4 Omtrent de in artikel 5, onder d en e, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. werkadres- en telefoongegevens;

  • c. dienstnummer, organisatie-aanduiding, rang, functie;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

 • 5 Omtrent de in artikel 5, onder f, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. werkadres- en telefoongegevens;

  • c. organisatie-aanduiding, rang, functie.

Artikel 7. Inhoud van het register; gevoelige gegevens

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a en b, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is met het oog op hun identificatie;

 • 2 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a en b, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op de bescherming van de infiltrant;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de goede taakuitvoering.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a en b, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. met het oog op de goede taakuitvoering;

  • c. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • d. ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politieambtenaren en overige bij de directe uitoefening van de politietaak betrokkenen.

Artikel 8. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd.

 • 2 De gegevens van de personen genoemd in artikel 5 worden in ieder geval uit het register verwijderd na drie jaar na laatste opname.

 • 3 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de functioneel registerbeheerder bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 9. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2013]

Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de WPolr en het BPolr.

Artikel 10. Rechtstreekse toegang

[Vervallen per 01-01-2013]

Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen behorende tot de unit SO die daartoe overeenkomstig de WPolr en het BPolr door de functioneel registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties met inachtneming van de veiligheid ten aanzien van personen met een tijdelijke identiteit.

Artikel 11. Protocol

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang.

Artikel 12. Rechten van de geregistreerde; kennisneming

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een geregistreerde kan de registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de WPolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, postadres: Postbus 100, 3970 AC Driebergen. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van € 4,50 (vier euro en vijftig eurocent) op rekeningnummer 192325566 ten name van het KLPD, divisie Ondersteuning nr. 440 onder vermelding van: privacyverzoek Dienst SRT van ...

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De functioneel registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de politietaak of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 13. Rechten van de geregistreerde; verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de WPolr kennisneming is verleend, kan de registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de WPolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen;

  • d. bepaalde gegevens af te schermen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de registerbeheerder, ter attentie van de privacyfunctionaris, postadres Postbus 100, 3970 AC Driebergen. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling of verwijdering aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Artikel 14. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd bij het bureau Communicatie van het Korps landelijke politiediensten te Driebergen, bij de dienst/bureaus waar het register wordt gevoerd of rechtstreeks toegankelijk is, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister Landelijke Infiltratie.

Driebergen, 16 februari 2005

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,

P.J. van Zunderd

Terug naar begin van de pagina