Productenregeling asbest

Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 08-03-2005 t/m 24-08-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 februari 2005, nr. MJZ2005 019083, houdende regels met betrekking tot het bepalen van de concentratie asbest in producten (Productenregeling asbest)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 2, onderdeel b, van het Productenbesluit asbest;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm;

  • b. NTA: Nederlandse Technische Afspraak.

Artikel 2

  • 1 De concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, in puin en puingranulaat wordt bepaald volgens de in de Ontwerp-NEN 5897, uitgave februari 1999, daarvoor aangegeven methode.

  • 2 De concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, in grond wordt bepaald volgens de in de NEN 5707, uitgave mei 2003, daarvoor aangegeven methode.

  • 3 De concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, in bagger en slib wordt bepaald volgens de in de NTA 5727, uitgave augustus 2004, daarvoor aangegeven methode.

  • 4 De concentratie serpentijnasbest, vermeerderd met tien maal de concentratie amfiboolasbest, in andere producten dan bedoeld in het eerste tot en met derde lid wordt bepaald volgens de in de NEN 5896, uitgave mei 2003, daarvoor aangegeven methode.

Artikel 3

  • 1 Indien het asbest in een product homogeen is verdeeld of het asbest in een product nagenoeg homogeen is vermengd met andere stoffen of materialen, worden de concentratie serpentijnasbest en de concentratie amfiboolasbestbepaald ten aanzien van het gehele product.

  • 2 Indien het asbest of asbesthoudende product onderdeel uitmaakt van een samengesteld product, worden de concentratie serpentijnasbest en de concentratie amfiboolasbest uitsluitend bepaald ten aanzien van de asbesthoudende bestanddelen van het product.

Artikel 4

Met de in artikel 2 aangewezen normen worden gelijkgesteld normen die worden vastgesteld of aangewezen in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de in dat artikel aangewezen normen wordt nagestreefd.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Naar boven