Verordening PDV monitoring zoönosen en zoönoseverwekkers diervoedersector 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 14-09-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Diervoeder van 16 februari 2005 houdende bepalingen met betrekking tot de monitoring van zoönosen en zoönoseverwekkers in de sector diervoeder (Verordening PDV monitoring zoönosen en zoönoseverwekkers diervoedersector 2005)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gezien Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (PbEU L 325) en Richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake de bewaking va zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad (PbEU L 325);

Gelet op artikel 9a, eerste lid van de Regeling aanvullende voorschriften besmettelijke dierziekten en zoönosen;

Gelet op de artikelen 96 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 12 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. productschap

:

Productschap Diervoeder;

b. bestuur

:

het bestuur van het productschap;

c. voorzitter

:

de voorzitter van het productschap;

d. ondernemer

:

leverancier van voedermiddelen en mengvoederbereider;

e. Salmonella

:

alle typen Salmonella.

§ 2. Onderzoek naar schadelijke micro-organismen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2. Salmonellaonderzoek

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Iedere ondernemer is verplicht de af te leveren voedermiddelen en de mengvoeders en voedermiddelen bestemd voor de (pluim-)veehouderijbedrijven door middel van monsterneming te onderzoeken op de aanwezigheid van Salmonella.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde onderzoek geschiedt overeenkomstig het door het bestuur bij besluit vastgesteld Programma “monitoring salmonella in de diervoedersector”.

  • 3 De monsters dienen te worden onderzocht door een erkend laboratorium, dat wordt aangewezen door de voorzitter, op basis van door het bestuur bij besluit vast te stellen erkenningsvoorwaarden.

  • 4 De ondernemer is verplicht de uitslag van het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, twee jaar te bewaren.

  • 5 Een monster waarbij Salmonella is geconstateerd dient te allen tijde nader te worden geserotypeerd.

§ 3. Informatieoverdracht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De ondernemer is verplicht de informatie die is verkregen door het onderzoek, bedoeld in artikel 2, eerste lid, maandelijks door te geven aan het productschap.

  • 2 De bereider en de leverancier van pluimveevoeder is verplicht, indien uit het onderzoek, bedoeld in artikel 2, eerste lid, blijkt dat er een positieve salmonella-analyse is, dit zo snel mogelijk door te geven aan de pluimveehouder. Hij is ook verplicht om onverwijld een salmonellatypering uit te laten voeren en het resultaat hiervan aan de pluimveehouder door te geven.

  • 3 De ondernemer is verplicht de in het tweede lid bedoelde gegevens ook onverwijld aan het productschap door te geven door invoering ervan in de Databank ongewenste stoffen (DOS).

§ 4. Tucht- en strafbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Overtredingen van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 zijn strafbare feiten.

  • 2 Op overtreding van het bepaalde in de artikelen 2 en 3 worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV monitoring zoönosen en zoönoseverwekkers diervoedersector 2005.

Den Haag, 16 februari 2005

Th.A.M. Meijer

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 8 juni 2005, nr. TRCJZ/2005/712.

Terug naar begin van de pagina