Verordening PDV toezicht diervoedersector 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 30-05-2010 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Diervoeder van 16 februari 2005 houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op diverse verordeningen in de sector diervoeder (Verordening PDV toezicht diervoedersector 2005)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening neemt over de terminologie van de verordeningen genoemd in artikel 2 en verstaat voorts onder:

a. producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren

:

voedermiddelen, voormengsels, toevoegingsmiddelen, diervoeders en alle andere producten die bedoeld zijn om te worden gebruikt of gebruikt worden voor het voederen van dieren;

b. controle van documenten

:

de verificatie van de documenten die het product dat bedoeld is voor het voederen van dieren vergezellen of van andere informatie over dit product;

c. overeenstemmingscontrole

:

de verificatie, door visuele inspectie, van de overeenstemming tussen de documenten, de merktekens en de producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren;

d. fysieke controle

:

de controle van de producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, hetgeen een monsterneming en een onderzoek van de monsters in een laboratorium kan omvatten.

§ 2. Reikwijdte toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen en desgevraagd de gevraagde gegevens te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van het toezicht bedoeld in het eerste lid.

§ 3. Wijze van toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het toezicht bedoeld in artikel 2 vindt plaats door middel van:

  • a. administratieve controle, inclusief controle van documenten;

  • b. overeenstemmingscontrole en andere visuele en instrumentele inspectie en controle van producten die bedoeld zijn voor het (uiteindelijk) voederen van dieren, bedrijfsinrichting en apparatuur;

  • c. fysieke controle;

 • 2 De voorzitter is bevoegd om, namens het bestuur en gehoord het Commissie Kwaliteitsbeleid Diervoedersector, bij besluit nadere voorschriften vast te stellen omtrent bemonstering en keuring en de daarbij te hanteren onderzoekmethoden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het toezicht op de voortbrenging van en op de producten zelf die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, bestemd voor aflevering buiten Nederland, is gelijk aan het toezicht op producten die bedoeld zijn voor het voederen van dieren, bestemd voor aflevering in Nederland.

§ 4. Uitvoering van het toezicht

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Tot uitvoering van het in artikel 2 van deze verordening bedoeld toezicht zijn bevoegd

 • -

  de medewerkers van de inspectie-instelling die daarvoor door de secretaris is aangewezen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Op overtreding van het bepaalde in artikel 2, tweede lid worden tuchtrechtelijke maatregelen gesteld.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PDV toezicht diervoedersector 2005.

Den Haag, 16 februari 2005

Th.A.M. Meijer

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 23 juni 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 13 juni 2005, nr. TRCJZ/2005/713.

Terug naar begin van de pagina