Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsverhoudingen 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-03-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 februari 2005, nr. AV/2005/12107, houdende de inrichting van de directie Arbeidsverhoudingen alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Arbeidsverhoudingen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsverhoudingen 2005)

§ 1. Organisatie en taken directie Arbeidsverhoudingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

De directie Arbeidsverhoudingen bestaat uit:

 • a. de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaardenvorming en Medezeggenschap;

 • b. de afdeling Individuele Rechtsbescherming;

 • c. de afdeling Arbeid en Zorg;

 • d. de afdeling Pensioenbeleid;

 • e. het directiesecretariaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaardenvorming en Medezeggenschap is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot:

  • a. collectieve arbeidsvoorwaarden met inbegrip van het beleid betreffende het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

  • b. het systeem van arbeidsvoorwaardenvorming, de institutionele vormgeving van arbeidsverhoudingen en de advies- en overlegstructuren op het terrein van de arbeidsverhoudingen;

  • c. de medezeggenschap van werknemers;

  • d. de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie;

  • e. de sociaal-economische aspecten betreffende de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaardenvorming en Medezeggenschap is voorts verantwoordelijk voor:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Het hoofd van de afdeling Individuele Rechtsbescherming is voorts verantwoordelijk voor de inhoudelijke secretariële ondersteuning van het Departementaal Overlegorgaan Emancipatie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Arbeid en Zorg is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot:

  • a. het combineren van arbeid met andere activiteiten en verantwoordelijkheden van werknemers;

  • b. deeltijdarbeid en aanpassing van de arbeidsduur;

  • c. kinderopvang, waaronder de financiering en de kwaliteit van kinderopvang;

  • d. flankerende projectsubsidies voor kinderopvang.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Arbeid en Zorg is voorts verantwoordelijk voor:

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het hoofd van de afdeling Pensioenbeleid is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot:

  • a. de wettelijke regelingen op het terrein van de aanvullende pensioenen;

  • b. de verplichtstelling van aanvullende pensioenregelingen;

  • c. de fiscale aspecten van pensioenen;

 • 2 Het hoofd van de afdeling Pensioenbeleid is voorts verantwoordelijk voor de coördinatie van het departementale ouderenbeleid.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

De directiesecretaris geeft leiding aan het directiesecretariaat en is verantwoordelijk voor alle interne processen betreffende de bedrijfsvoering van de directie Arbeidsverhoudingen – waaronder de management-, administratieve-, secretariële-, personele-, en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening en huisvesting – en de afstemming met de bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie wordt gevoerd.

§ 2. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Arbeidsverhoudingen worden voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het als plaatsvervangend directeur aangewezen afdelingshoofd.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan de hoofden van de afdelingen en de directiesecretaris wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid voor zover het betreft:

  • 1°. het opmaken, niet zijnde vaststellen van beoordelingen;

  • 2°. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • 3°. verlof;

  • 4°. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur Arbeidsverhoudingen;

 • b. het afdoen van stukken met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze door de directeur Arbeidsverhoudingen moeten worden afgedaan.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

De directiesecretaris is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het inhuren van uitzendkrachten ten behoeve van de directie Arbeidsverhoudingen;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie Arbeidsverhoudingen welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van de directie Arbeidsverhoudingen;

 • c. het afsluiten van koopovereenkomsten met betrekking tot kantoorbenodigdheden, reisbescheiden en waardebonnen ten behoeve van de directie Arbeidsverhoudingen tot een maximum van € 5.000,– per overeenkomst.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

Doorverlening van mandaat, machtiging en volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Arbeidsverhoudingen.

§ 3. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2005.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsverhoudingen 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 februari 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Arbeidsverhoudingen

,

P.F. van Loo

Terug naar begin van de pagina