Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Bodem+ (Overgangsrecht)

[Regeling vervallen per 27-10-2012 met terugwerkende kracht tot en met 14-04-2012.]
Geldend van 01-01-2010 t/m 13-04-2012

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 februari 2005, nr. LMV2005000384, tot het verlenen van mandaat en machtiging ter uitvoering van Artikel XVIII, onder B, derde lid, van de Wet van 16 december 2004, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2005)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelezen de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 31 januari 2005 te Sittard met kenmerk: ZJZ0532433;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-10-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 27-10-2012]

De taak, bedoeld in artikel 1, wordt uitgeoefend met toepassing van het Reglement van de N.V. Service Centrum Grond, zoals dat luidde op 31 december 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 27-10-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 27-10-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging Agentschap NL Bodem+ (Overgangsrecht).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 februari 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina