Regeling vaststelling tenderperiode en subsidieplafond 2005 krachtens Subsidieregeling scholingsimpuls

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 20-02-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 februari 2005, nr. WJZ 5007780, tot vaststelling van de tenderperiode en het subsidieplafond voor het jaar 2005 krachtens de Subsidieregeling scholingsimpuls

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling scholingsimpuls;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Als periode als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling scholingsimpuls, waarin aanvragen op grond van die regeling moeten zijn ontvangen, wordt vastgesteld: 28 februari 2005 tot en met 28 april 2005.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen die zijn ontvangen in de periode, genoemd in artikel 1, wordt vastgesteld op € 3.586.178.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 februari 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina