Organisatiebesluit directoraat-generaal Management Openbare Sector (Organisatiebesluit DGMOS)

[Regeling vervallen per 23-11-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 25-02-2005 t/m 31-12-2005

Organisatiebesluit directoraat-generaal Management Openbare Sector (Organisatiebesluit DGMOS)

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 4:2 van het Organisatiebesluit BZK 2004;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 23-11-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • het Ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

 • de directeur-generaal: de directeur-generaal Management Openbare Sector.

Paragraaf 3. Bureau Directeur-generaal Management Openbare Sector

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 3:1

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het bureau Directeur-generaal Management Openbare Sector staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het coördineren van de beleidsprocessen en het ondersteunen van de bestuursprocessen;

  • b. het ontwikkelen van de kaderstelling op DG-niveau;

  • c. het uitvoeren van de integrale control (beleids- en PIOFACH-control);

  • d. het adviseren ten aanzien van het strategische beleid;

  • e. de ondersteuning van het opdrachtgeverschap Gemeenschappelijke Diensten;

  • f. de ondersteuning van het eigenaarschap van de agentschappen CAS en IVOP.

Paragraaf 4. Directie Arbeidszaken Openbare Sector

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 4:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Arbeidszaken Openbare Sector bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. het Directiesecretariaat (DS);

 • b. de afdeling Sociaal- en Economisch Beleid (S&E);

 • c. de afdeling Arbeidsverhoudingen & Overlegstelsel (A&O);

 • d. de afdeling Arbeidsvoorwaarden, Pensioenen en Internationale Zaken (AP&IZ);

 • e. de afdeling Strategie & Planning (S&P);

 • f. de afdeling Kennisinfrastructuur & Analyse (K&A);

 • g. het bureau Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO).

Artikel 4:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het Directiesecretariaat staat onder leiding van de directeur.

 • 2 Het Directiesecretariaat heeft tot taak het verzorgen van de ondersteuning van de directie.

Artikel 4:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Sociaal en Economische Zaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het adviseren van de ministers ten behoeve van de ministerraad en de (sociaal-economische) onderraden;

  • b. het als lid functioneren in de Corseib, het ambtelijk voorportaal van de Raad voor het Sociaal-Economisch en Inkomensbeleid en het vervangen van de dgMOS in CEC, REA en RSEIB;

  • c. het signaleren van trends en ontwikkelingen en het uitvoeren van verkenningen;

  • d. het adviseren over budgettaire aspecten van het beleid van de directie;

  • e. het verzorgen van de beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot de topbeloningen, de ziektekosten, het arbeidsmarktbeleid het ziekteverzuimbeleid, de arbeidsongeschiktheid en de werkeloosheid Openbare Sector;

  • f. het ontwikkelen van het beleid en het adviseren ten aanzien van de inrichting en de kosten van de sociale zekerheid, zowel t.a.v. het wettelijke als het bovenwettelijke deel;

  • g. het verzorgen van het secretariaat van de Adviescommisie Management Openbare Sector (AMOS) en bij toerbeurt het secretariaat van de Raad voor Bestuur en Openbare Dienst (RBOD).

Artikel 4:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Arbeidsverhoudingen en Overlegstelsel staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het verzorgen van de beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot de arbeidsverhoudingen en management (inclusief de Ambtenarenwet) binnen de Openbare Sector;

  • b. het ontwikkelen en onderhouden van het model van het Overlegstelsel (i.c. normalisering);

  • c. het formuleren van kaderstellend beleid ten aanzien van de inhoud en vormgeving van de ambtelijke rechtspositie en het verlenen van adviezen daarbij;

  • d. het verzorgen van de beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot het subsidiebeleid ten behoeve van CAOP, SVO, EIPA en OSA;

  • e. het verzorgen van de beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot het kaderstellend Integriteitsbeleid Openbare Sector;

  • f. het realiseren van transparantie bij topbeloningen;

  • g. het implementeren van EU-regelgeving en het ondersteunen van de directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk bij CAO-onderhandelingen.

Artikel 4:5

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Arbeidsvoorwaarden, Pensioenen en Internationale Zaken staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het verzorgen van de beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden (primair en secundair) voor personeel en management, pensioenregelingen en het -stelsel voor personeel en management, FPU en levensloopregelingen en het bevorderen van Nederlanders in dienst buitenlandse organisaties binnen de Openbare Sector;

  • b. het voorbereiden, organiseren en verzorgen van de DG-conferenties;

  • c. het opstellen van de speerpuntenbrief en de ruimtebrief;

  • d. het verzorgen van het waarnemerschap bij CAO-besprekingen en onderhandelingen;

  • e. het verzorgen van de internationale coördinatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden binnen de EU;

  • f. het verzorgen van de advisering en ondersteuning bij pensioenvraagstukken mede ten behoeve van de directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk.

Artikel 4:6

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Strategie en Planning staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het verzorgen van de beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie op het gebied van bedrijfsvoering binnen de Openbare Sector, specifiek gerelateerd aan de factor arbeid;

  • b. het verzorgen van de beleidsontwikkeling, sturing, facilitering en coördinatie op het gebied van management binnen de Openbare Sector;

  • c. het opstellen van een onderzoekprogramma voor de periode van 1 tot 5 jaar;

  • d. het verzorgen van de coördinatie bij de jaarplancyclus binnen de directie;

  • e. het ontwikkelen van een visie en strategie;

  • f. het verzorgen van de public relations voor de directie;

  • g. het verzorgen van de evaluatiefunctie binnen de directie;

Artikel 4:7

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Kennisinfrastructuur en Analyse staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het op verzoek zelf uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoek en analyses op het gebied van personeel, organisatie en arbeidsmarktbeleid binnen het Rijk en de Openbare Sector;

  • b. het bieden van een kennisinfrastructuur op het gebied van personeel, organisatie en arbeidsmarkt binnen de Openbare Sector (incl. datamanagement, het verstrekken van adviezen over het gebruik van onderzoeksmethoden en -technieken en het opstellen van prognosemodellen voor het Rijk en de Openbare Sector);

  • c. het ontwerpen en beheren van benchmark- en medewerkerstevredenheids-onderzoeken;

  • d. het bieden van financiële en informatie-ondersteuning op het gebied van personeel, organisatie en arbeidsvoorwaardenbeleid sector Rijk (incl. CAO).

Artikel 4:8

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De verantwoordelijkheid voor het Bureau Verbond Sectorwerkgevers Overheid is door de directeur-generaal Management Openbare Sector gemandateerd aan de directeur Arbeidszaken Openbare Sector.

 • 2 Het bureau staat onder leiding van een hoofd.

 • 3 Het bureau heeft tot taak het voeren van het secretariaat van het verbond van Sectorwerkgevers Overheid.

Paragraaf 5. Directie Innovatie en informatiebeleid Openbare Sector (IIOS)

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 5:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Innovatie en Informatiebeleid Openbare Sector bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. het directiesecretariaat (DS);

 • b. de afdeling Informatie-Infrastructuur (II);

 • c. de afdeling Strategie en Innovatie (S&I);

 • d. de afdeling Dienstverlening, Transparantie en Administratieve Lasten (DTA).

Artikel 5:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het directiesecretariaat staat onder leiding van de directeur.

 • 2 Het secretariaat heeft tot taak het verzorgen van de ondersteuning van de directie.

Artikel 5:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Informatie-Infrastructuur staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van een betrouwbare en veilige informatie-infrastructuur voor communicatie van en met de overheid;

  • b. het bevorderen van eenmalige gegevensverstrekking met een stelsel van basisregistraties voor een doelmatige inrichting van de gegevenshuishouding van de overheid;

  • c. het realiseren van een sluitend stelsel van persoonsnummers, met in achtneming van de privacy;

  • d. het ontwikkelen van een overheidsarchitectuur met open standaarden en open source software;

  • e. het faciliteren en bevorderen van informatiebeveiliging.

Artikel 5:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Strategie en Innovatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen van een strategie voor het overheidsinformatiebeleid;

  • b. het op gang brengen en ondersteunen van innovatie in de bedrijfsvoering van organisaties in de openbare sector en het doorvertalen van de innovatiepraktijk, met ICT als belangrijk hulpmiddel, naar beleid(skansen);

  • c. het coördineren van de internationale dossiers van de directie en het daartoe onderhouden van internationale netwerken;

  • d. het beheren van relatienetwerken tussen en binnen openbaar bestuur, wetenschap en bedrijfsleven.

Artikel 5:5

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Dienstverlening, Transparantie en Administratieve Lasten staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie;

  • b. het verbeteren van de dienstverlening van de overheid;

  • c. het bevorderen van de regie van burgers over de eigen persoonsgegevens;

  • d. het beheren van relatienetwerken met andere overheden;

  • e. het coördineren van de administratieve lastenreductie van de burger (overheidsbreed), ICT en administratieve lasten.

Paragraaf 6. Directie Personeel Organisatie en Informatie Rijk (POI Rijk)

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 6:1

[Vervallen per 23-11-2006]

De directie Personeel, Organisatie en Informatie Rijk bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. het directiesecretariaat (DS);

 • b. de afdeling Arbeidsvoorwaarden (AV);

 • c. de afdeling Arbeidskwaliteit (AK);

 • d. de afdeling Organisatie (O);

 • e. de afdeling Informatie (I);

 • f. het Programmabureau Vernieuwing HRM-stelsel RIJK (HRM).

Artikel 6:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het directiesecretariaat staat onder leiding van de directeur.

 • 2 Het directiesecretariaat heeft de volgende taken:

  • a. het aangeven van de strategische lijn en het bewaken van de samenhang van het beleid van de directie;

  • b. het onderhouden van de externe relaties met (P)SG-beraad, IG-beraad, ICPR en IODI;

  • c. het zorgdragen voor de stafverbindingen en beheer.

Artikel 6:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Arbeidsvoorwaarden staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het zorgdragen voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij het Rijk;

  • b. de zorg voor de inactiviteitsregelingen voor het Rijk;

  • c. de zorg voor het beloningsbeleid.

Artikel 6:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Arbeidskwaliteit staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het intern en extern bevorderen van de arbeidsmarktpositie van het Rijk;

  • b. het zorgdragen voor het verhogen van de interdepartementale doorstroom van personeel;

  • c. het bevorderen van het gebruik van eigen kwaliteit en capaciteit in de rijksdienst;

  • d. het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers;

  • e. het zorgdragen voor de toepassing van het integriteitsbeleid van het Rijk;

  • f. het zorgdragen voor de toepassing van het arbeidsomstandighedenbeleid.

Artikel 6:5

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Organisatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en evalueren van een rapportagekader voor de departementale topstructuren en het adviseren over afzonderlijke departementale voorstellen betreffende de departementale inrichting en de topstructuren;

  • b. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en evalueren van een rijksbrede concernvisie op de bedrijfsvoering en het bijdragen aan de voorbereiding van voorstellen tot verdere samenwerking en bundeling op dat terrein;

  • c. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, evalueren van het verzelfstandigingbeleid en het toetsen van afzonderlijke verzelfstandigingvoorstellen;

  • d. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, en evalueren van het toezichtbeleid en het adviseren over nieuwe ontwikkelingen op het terrein van het toezicht;

  • e. het ontwikkelen, implementeren, onderhouden, en evalueren van het adviesstelsel en het toetsen van afzonderlijke voorstellen voor instelling van adviescolleges.

Artikel 6:6

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Informatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het bevorderen van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de bedrijfsvoering bij het Rijk door de inzet van ICT;

  • b. het daartoe bevorderen van de samenwerking tussen ministeries op het vlak van de ICT in de bedrijfsvoering;

  • c. het optreden als opdrachtgever voor concernbrede ICT-voorzieningen.

Artikel 6:7

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het Programmabureau Vernieuwing HRM-stelsel RIJK staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het bureau heeft de volgende taken:

  • a. het faciliteren en volgen van de uitvoering van departementale plannen ter verhoging van de kwaliteit van de HRM-functie;

  • b. het ondersteunen van de opdrachtgever ten aanzien van het inrichten van een Shared Service Center HRM;

  • c. het uitvoeren van interdepartementaal onderzoek naar mogelijkheden voor de vorming van een Expertise- en Ontwikkelcentrum;

  • d. het afronden van de pilot benchmarken.

Paragraaf 7. Service Center

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 7:1

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 Het Service Center staat onder leiding van een manager.

 • 2 Het Service Center bestaat uit de volgende afdelingen:

  • a. de afdeling Digitalisering Arbeidsmarkt (DA);

  • b. de afdeling Merk en Communicatie (M&C);

  • c. de afdeling Programma’s en Evenementen (P&E).

Artikel 7.2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Digitalisering Arbeidsmarkt staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het (door)ontwikkelen van en zorgdragen voor de consistentie en integratie van de (toekomstige) digitale producten van het service center en E-HRM instrumenten;

  • b. het beheren van applicaties, gegevens, databases en datacommunicatie en het onderhouden van de digitale producten van het Service Center;

  • c. het fungeren als helpdesk voor beantwoording van vragen en het oplossen van storingen voor deelnemende organisaties en gebruikers;

  • d. het adviseren over het gebruik van E-HRM instrumenten op het gebied van in- door en uitstroom;

  • e. het verantwoordelijk zijn voor de technische en inhoudelijke functionaliteiten, het doel- en rechtmatig gebruik van de digitale producten;

  • f. het fungeren als intermediair voor de gebruikers en de overheidsorganisaties;

  • g. het genereren van de benodigde (management)informatie over het gebruik en de werking van de digitale producten;

  • h. het digitaal transparant houden van de arbeidsmarkt van internationale (overheids)organisaties.

Artikel 7.3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Merk & Communicatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het versterken en bestendigen van de positie van het merk Rijk als werkgever op de interne en externe arbeidsmarkt;

  • b. het (door)ontwikkelen van en zorgdragen voor consistentie en inhoud van de campagne Werken bij het Rijk;

  • c. het adviseren over interne doorvertaling van de arbeidsmarktcommunicatie van het Rijk;

  • d. het zorgdragen voor het communicatiebeleid van het Service Center en haar producten;

  • e. het (doen) verzorgen van de periodieke uitgaven verRijking en het HRM-blad BinnenbeRijk.

Artikel 7.4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Programma’s en Evenementen staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling heeft de volgende taken:

  • a. het organiseren van (doelgroepgerichte) evenementen en beurzen;

  • b. het organiseren van het gemeenschappelijk optreden namens de ministeries en onderdelen van het Service Center op door externen georganiseerde arbeidsmarkt gerelateerde beurzen en evenementen;

  • c. het organiseren van trainingen en simulaties voor verschillende doelgroepen;

  • d. het geven van voorlichting over het werken bij internationale organisaties;

  • e. het zorgdragen voor het promotiemateriaal van het Service Center;

  • f. het organiseren en coördineren van de uitvoering van het Rijkstraineeprogramma.

Paragraaf 8. Het Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 8:1

[Vervallen per 23-11-2006]

Het Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de stafafdeling (SA);

 • b. de afdeling Salarisinformatie (SI);

 • c. de afdeling Personeelsinformatie (PI).

Artikel 8:2

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De stafafdeling staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De stafafdeling draagt zorg voor ondersteuning van de directie en lijnafdelingen, op het gebied van personeelszaken, financiën, automatisering, facilitaire bedrijfsvoering, secretariële en administratieve ondersteuning, communicatie en quality assurance.

Artikel 8:3

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Salarisinformatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling draagt zorg voor ontwerp, ontwikkeling, bouw en het in bedrijf houden van hoogwaardige informatiesystemen op het gebied van de salarisadministratie.

Artikel 8:4

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De afdeling Personeelsinformatie staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 De afdeling draagt zorg voor ontwerp, ontwikkeling, bouw en het in bedrijf houden van hoogwaardige informatiesystemen op het gebied van de financiële personeelsadministratie.

Paragraaf 10. Overige taken

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 10

[Vervallen per 23-11-2006]

Tot de taak van de dit besluit genoemde dienstonderdelen behoort voorts de uitvoering van andere taken dan vermeld, in opdracht van de minister, de secretaris‑generaal of de directeur-generaal, voor zover hogere wet- en regelgeving zich daartegen niet verzet.

Paragraaf 11. Beheer

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 11:1

[Vervallen per 23-11-2006]

 • 1 De directeur-generaal is verantwoordelijk voor het beheer en de terinzagelegging van dit besluit.

 • 2 Het beheer geschiedt met inachtneming van de desbetreffende (richtlijnen inzake) administratieve organisatiebeschrijvingen.

Artikel 11:2

[Vervallen per 23-11-2006]

Wijziging van dit besluit is voorbehouden aan de secretaris-generaal en geschiedt op voordracht van de directeur-generaal, na advisering door de directeur Personeel en Organisatie.

Paragraaf 12. Slotbepalingen

[Vervallen per 23-11-2006]

Artikel 12:1

[Vervallen per 23-11-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 september 2004.

Artikel 12:2

[Vervallen per 23-11-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Organisatiebesluit directoraat-generaal Management Openbare Sector (Organisatiebesluit DGMOS).

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

J.W. Holtslag

Terug naar begin van de pagina