Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geraadpleegd op 22-07-2024.
Geldend van 01-07-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot mandaatverlening aan SenterNovem ten behoeve van de uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005 (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Gelezen de instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 13 januari 2005;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

 • 5 Met het toezicht op de naleving van de in het kader van het in het eerste lid genoemde programma aan de subsidie-ontvanger opgelegde verplichtingen zijn de volgende functionarissen van SenterNovem belast:

  • a. de algemeen directeur;

  • b. de directeur van de sector Energie en Klimaat;

  • c. de directeur van de sector Milieu en Leefomgeving;

  • d. de directeur van de sector Innovatie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen in het kader van het in artikel 1, eerste lid, genoemde programma, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen, voorzover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door deze functionaris is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om verweer te voeren in beroepszaken.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid verleende machtiging verlenen aan één of meerdere onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid van dit artikel vermeldt aan het slot:

  ‘De Minister van Verkeer en Waterstaat,

  voor deze:’

  gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de directeur van SenterNovem.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Algemene instructie als bedoeld in artikel 3 van het besluit mandaat en machtiging SenterNovem ter uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010]

1. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden aan de minister gezonden.

2. De in artikel 2 bedoelde functionarissen voeren in het kader van een beroepsprocedure nauw overleg met de betrokken ambtelijke diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de in te nemen standpunten.

3. De in artikel 1 bedoelde functionarissen onderzoeken regelmatig ten aanzien van ieder besluit tot subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

4. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen treden ten minste eenmaal per kwartaal in overleg met het Directoraat-Generaal Mobiliteit over hun uitvoering van het Subsidieprogramma Het Nieuwe Rijden 2005.

5. De in de artikelen 1 en 2 van het besluit bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de minister desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

6. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Subsidieregeling CO2-reductie verkeer en vervoer en melden deze tijdig aan het Directoraat-Generaal Mobiliteit.

Naar boven