Uitvoeringsregeling BSE-2005 nieuw energieonderzoek

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 22-10-2005 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 februari 2005, nr. WJZ 5005389, tot uitvoering van het Besluit subsidies energieprogramma’s, houdende vaststelling van het programma nieuw energieonderzoek (Uitvoeringsregeling BSE-2005 nieuw energieonderzoek)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 2, tweede lid, 3, tweede lid, 5, en 6, eerste lid, van het Besluit subsidies energieprogramma’s;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder minister: de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 2 Voor het in de bijlage opgenomen energieprogramma worden subsidieplafonds vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de bijlage, onderdeel F.

 • 3 De in het tweede lid bedoelde bedragen zijn beschikbaar voor aanvragen die zijn ontvangen in de in de bijlage, onderdeel G, opgenomen perioden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een Adviescommissie nieuw energieonderzoek die tot taak heeft de minister op zijn verzoek te adviseren omtrent aanvragen om subsidie inzake onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in het kader van het energieprogramma nieuw energieonderzoek.

 • 2 De adviezen van de commissie gaan vergezeld van een deugdelijke motivering.

 • 3 De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vier andere leden. De leden zijn deskundig op het terrein waarop de commissie een taak heeft en zijn geen ambtenaren, werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken.

 • 4 De voorzitter en de leden worden door de minister voor een termijn van ten hoogste drie jaar benoemd. Zij zijn te allen tijde opnieuw benoembaar.

 • 5 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 6 Een lid van de commissie neemt niet deel aan de voorbereiding en vaststelling van een advies, indien hij een persoonlijk belang heeft bij de beschikking op de aanvraag.

 • 7 In het secretariaat van de commissie wordt door de minister voorzien.

 • 8 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie opgeslagen in het archief van dat ministerie.

 • 9 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs noodzakelijk is.

 • 10 De commissie stelt jaarlijks voor 1 april een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar. Op verzoek van de minister, maar ten minste elk vierde jaar, stelt de commissie tevens een evaluatieverslag op, waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid en de doeltreffendheid van haar taakvervulling. Het jaarverslag en het evaluatieverslag worden aan de minister toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSE-2005 nieuw energieonderzoek.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 februari 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlage Programma nieuw energieonderzoek (NEO 2005)

[Vervallen per 01-01-2010]

A. Doelstellingen en afbakening

[Vervallen per 01-01-2010]

Doelstellingen en eisen

[Vervallen per 01-01-2010]

Het doel van het energieprogramma nieuw energieonderzoek (hierna: het programma) is het stimuleren van energieonderzoek dat nieuw is en dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de energiehuishouding. Het programma richt zich op nieuwe, niet-conventionele ideeën voor energietechniek.

Aan een project in het kader van het programma wordt als eis gesteld dat:

 • 1. het betreffende onderzoek naar energietechniek niet-conventioneel en nieuw is;

 • 2. het onderzoek naar energietechniek van belang is voor de verduurzaming van de energiehuishouding;

 • 3. het project uiteindelijk moet kunnen leiden tot een nieuw energieonderzoeksgebied of een nieuwe richting binnen een bestaand energieonderzoeksgebied;

 • 4. het project een hoge technologische risicograad heeft, en

 • 5. het project innovatief is.

Afbakening

[Vervallen per 01-01-2010]

In het kader van het programma is verstrekking van subsidie mogelijk voor projecten gericht op onderzoek naar energietechniek. Het dient te gaan om haalbaarheidsprojecten of onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten zoals omschreven in artikel 1 van het Besluit subsidies energieprogramma’s. Projecten met betrekking tot kernfusie en projecten met betrekking tot nucleair onderzoek vallen niet in het kader van dit programma.

Toelichting op de doelstelling

[Vervallen per 01-01-2010]

De overheid wil energieonderzoek stimuleren om een duurzame energievoorziening dichterbij te brengen. In de loop van 2004 is een nieuw instrument voor publiek gefinancierd lange termijn energieonderzoek (het Besluit EOS: lange termijn) ingesteld dat voortkomt uit de nota ‘EOS’ (Energie Onderzoek Strategie). Dit nieuwe instrument EOS: lange termijn ondersteunt alleen onderzoek dat past binnen een van de thema’s die deel uitmaken van de door de Minister van Economische Zaken vastgestelde onderzoeksprogramma’s. Om te voorkomen dat daardoor het onderzoeksveld verschraalt, onderstreept EOS tegelijkertijd het belang van een (beperkte) stimulans voor niet-conventioneel onderzoek buiten de vastgestelde speerpunten en kennisimportthema’s en voor niet-conventioneel onderzoek dat volstrekt nieuwe richtingen opent binnen de vastgestelde speerpunten en kennisimportthema’s. Hiervoor dient dit programma NEO. NEO is bedoeld om nieuwe en niet-conventionele ideeën slechts een korte tijd te ondersteunen en een klein stukje op weg te helpen. Projecten die, na ondersteuning door NEO, potentie blijken te hebben om een sterke kennispositie in Nederland op te bouwen en een goede bijdrage kunnen leveren aan de toekomstige duurzame energievoorziening, kunnen mogelijk doorstromen naar het EOS: lange termijn of andere meer generieke innovatie-programma’s. NEO functioneert als zodanig binnen het overheidsinstrumentarium als ‘kraamkamer’ voor nieuwe, niet-conventionele ideeën voor energietechnieken die zich richten op de verduurzaming van de energiehuishouding in Nederland.

Toelichting op de eisen

[Vervallen per 01-01-2010]

Ad 1. Met niet-conventioneel en nieuw wordt bedoeld afwijkend van de bekende en gebaande paden en zoekend naar afwijkende oplossingsrichtingen. In tegenstelling tot EOS: lange termijn gaat het dan ook bij NEO om ideeën die pril zijn en dus nog niet of nauwelijks onderzocht zijn. Dit betekent ook dat de projecten een hoog technologisch risico moeten hebben. Een indicatie voor de prilheid en het hoge risico kan zijn dat deze projecten niet in aanmerking komen voor subsidiëring op grond van andere subsidie-instrumenten, zoals EOS: lange termijn of andere energieprogramma’s op grond van het Besluit subsidies energieprogramma’s.

Ad 2. Met verduurzaming van de energiehuishouding wordt bedoeld een bijdrage aan een schone, betrouwbare en betaalbare energiehuishouding. Energiehuishouding is breder dan energievoorziening: het gaat hier om de hele keten van bron, via conversie en infrastructuur tot gebruik. Bij de inschatting van de mogelijke bijdrage aan de verduurzaming van de energiehuishouding, kan de mate waarin het bedrijfsleven betrokken is bij het voorgestelde project van belang zijn.

Ad 3. Projecten moeten kunnen leiden tot een nieuw energieonderzoeksgebied of een nieuwe richting openen binnen een bestaand energieonderzoeksgebied. De bestaande energieonderzoeksgebieden zijn beschreven in het vastgestelde onderzoeksprogramma (www.senternovem.nl/eos). Bij de inschatting van de mogelijkheid tot opening van een nieuw onderzoeksgebied, of een nieuwe richting binnen een bestaand gebied, is het van belang dat de Nederlandse kennisinfrastructuur verdergaande ontwikkeling van het nieuwe gebied mogelijk kan maken.

B. Beoordeling

[Vervallen per 01-01-2010]

1. Aanvragen die niet voldoen aan het Besluit subsidies energieprogramma’s of niet passen in de afbakening van onderdeel A van dit programma, worden door de minister afgewezen.

2. Aanvragen betreffende haalbaarheidsprojecten, die voldoen aan de voorschriften van het Besluit subsidies energieprogramma’s en die passen in de afbakening van onderdeel A van dit programma, worden door de minister getoetst aan de voorwaarden van onderdeel C van dit programma.

3. De minister wint omtrent aanvragen betreffende onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten die voldoen aan de voorschriften van het Besluit subsidies energieprogramma’s en die passen in de afbakening van onderdeel A van dit programma, advies in bij de Adviescommissie nieuw energieonderzoek.

4. De commissie geeft de minister een negatief advies over de aanvragen, bedoeld onder 3 van dit onderdeel, die op grond van onderdeel C van dit programma niet voor subsidie in aanmerking komen.

5. De commissie geeft inzake de aanvragen, bedoeld onder 3 van dit onderdeel, waarover de commissie geen negatief advies als bedoeld onder 4 van dit onderdeel heeft gegeven, een advies over de volgorde van rangschikking aan de hand van het criterium, bedoeld in onderdeel D van dit programma.

6. De minister kan afwijken van een advies van de commissie, indien een advies van de commissie in strijd is met het Besluit subsidies energieprogramma’s dan wel op onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen.

Toelichting

[Vervallen per 01-01-2010]

Haalbaarheidsprojecten worden behandeld in volgorde van ontvangst. Onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten worden in een tenderprocedure met elkaar vergeleken. De Adviescommissie nieuw energieonderzoek adviseert de minister over de volgorde waarin deze aanvragen worden gerangschikt.

C. Voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2010]

Geen subsidie wordt verstrekt:

 • 1. indien het project niet past binnen de doelstellingen, opgenomen in onderdeel A;

 • 2. voor zover projectkosten zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag;

 • 3. indien het onaannemelijk is dat een haalbaarheidsproject binnen een jaar en een onderzoeks- of ontwikkelingsproject binnen twee jaar na subsidieverlening kan worden voltooid;

 • 4. indien onvoldoende vertrouwen bestaat in de haalbaarheid van het project;

 • 5. indien het project onvoldoende potentie heeft om bij te dragen aan de opbouw van een sterkere kennispositie in Nederland.

Toelichting

[Vervallen per 01-01-2010]

Ad 1. Indien bijvoorbeeld duidelijk is dat het project geen effect heeft op de verduurzaming van de energiehuishouding of in het geheel niet innovatief is, kan de aanvraag op grond van deze voorwaarde worden afgewezen en komt het project niet aanmerking voor subsidie op grond van dit programma.

Ad 2. Alleen kosten die worden gemaakt na de indiening van de aanvraag komen voor subsidie in aanmerking. De kosten die voor de indiening van de aanvraag worden gemaakt, worden bij de verlening van de subsidie buiten beschouwing gelaten. Met kosten gemaakt voor de indiening van de aanvraag worden ook kosten bedoeld waarvoor reeds verplichtingen zijn aangegaan, ook al zijn deze kosten nog niet betaald.

Ad 4. Bij de beoordeling van de haalbaarheid van een project kunnen worden betrokken de belemmeringen en mogelijkheden voortvloeiend uit regelgeving, normen of certificatie. Daarnaast zal een projectuitvoerder moeten beschikken over de noodzakelijke financiële middelen en de benodigde organisatorische en technisch-wetenschappelijke kwaliteiten.

Ad 5. Hiermee wordt bedoeld dat het project na voltooiing voldoende moet aansluiten bij de kennisinfrastructuur in Nederland.

D. Criterium rangschikking

[Vervallen per 01-01-2010]

Rangschikking van de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten vindt plaats op basis van de bijdrage van het project aan de doelstellingen van het programma, opgenomen in onderdeel A, waarbij het project dat hieraan het meeste bijdraagt het hoogste wordt gerangschikt.

Toelichting

[Vervallen per 01-01-2010]

Kenmerk van dit programma is dat van tevoren niet goed valt aan te geven welke projecten in aanmerking komen. Het gaat immers om nieuwe ideeën. Daarom is er voor gekozen de ruimte voor de Adviescommissie om te rangschikken betrekkelijk groot te houden. De Adviescommissie zal zich bij de rangschikking laten leiden door de doelstellingen, genoemd in onderdeel A van dit programma.

E. Subsidiepercentages en maximumbedragen

[Vervallen per 01-01-2010]

1. De subsidie bedraagt voor een:

2. Onverminderd het onder 1 bepaalde bedraagt de subsidie ten hoogste het gevraagde bedrag.

F. Subsidieplafonds

[Vervallen per 01-01-2010]

De subsidieplafonds voor het in 2005 en 2006 verlenen van subsidies op grond van het Programma nieuw energieonderzoek bedragen:

 • a. voor aanvragen inzake haalbaarheidsprojecten, ontvangen in de periode, bedoeld in onderdeel G, onder 1, van dit programma, € 600 000;

 • b. voor aanvragen inzake onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten, ontvangen in de periode, bedoeld in:

  • 1°. onderdeel G, onder 2a, van dit programma, € 766.000;

  • 2°. onderdeel G, onder 2b, van dit programma, € 700.000.

G. Aanvraagperioden

[Vervallen per 01-01-2010]

1. Aanvragen op grond van het Programma nieuw energieonderzoek voor haalbaarheidsprojecten moeten worden ontvangen in de periode die loopt van de tweede dag na publicatie van deze regeling in de Staatscourant tot en met 13 oktober 2005, uiterlijk 17.00 uur.

2. Als perioden na afloop waarvan de aanvragen op grond van het Programma nieuw energieonderzoek voor onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten die in die perioden zijn ontvangen, worden behandeld, worden vastgesteld:

 • a. de tweede dag na publicatie van deze regeling in de Staatscourant tot en met 23 juni 2005, uiterlijk 17.00 uur;

 • b. 24 juni 2005 tot en met 24 november 2005, uiterlijk 17.00 uur.

De aanvragen moeten worden ingediend bij:

SenterNovem, Catharijnesingel 59, Utrecht

Postbus 8242, 3503 RE Utrecht

Voor informatie: (030) 2393418,

neo@senternovem.nl, www.senternovem.nl/neo

Terug naar begin van de pagina