Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterreinen Primair Onderwijs, Voortgezet [...] 1945–2002: neerslag handelingen Inspectie van het Onderwijs

Geldend van 18-06-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst beleidsterreinen Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs en Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over de periode 1945–2002: neerslag handelingen Inspectie van het Onderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 14 augustus 2004, nr. arc-2004.01271/2);

Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 februari 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Basisselectiedocument

Bsd betreffende het handelen van de inspectie van het onderwijs op het beleidsterrein primair onderwijs periode 1945–2002

Samenstelling

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Nationaal Archief

Inspectie van het Onderwijs

Maart 2005

Lijst van afkortingen

AVMB: Algemene voorbereiding op maatschappij en beroep

BSD: Basisselectiedocument

CFI: Centrale Financiën Instellingen

ISOVSO: Interim-wet Speciaal Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs

OALT: Onderwijs in allochtone, levende talen

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

RPBO: Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel

SO: Speciaal Onderwijs

USZO: Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en Onderwijs

WA: Wettelijke aansprakelijkheid

WBO: Wet op het Basisonderwijs

WEC: Wet op de Expertisecentra

WMO: Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs

WPO: Wet op het Primair Onderwijs

Hoofdstuk 1. Inleiding

De PIVOT-rapporten Klaar… af! en Speciaal centraal vormen de basis voor de hier opgenomen selectielijst.

Het rapport en het BSD zijn het resultaat van institutionele onderzoeken (RIO-nummers 64 en 52) welke zijn uitgevoerd binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de afspraken die bij convenant van 9 februari 1995 tussen de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van OC&W en de Algemene Rijksarchivaris zijn gemaakt. In aansluiting hierop heeft de Inspectie van het Onderwijs, in verband met de nadien sterk gewijzigde onderwijswetten, de looptijd van het BSD verlengd van 1999 tot en met 2002. Dit is gebaseerd op eigen onderzoek van de Inspectie.

Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de verschillende actoren op de beleidsterreinen.

In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden vallen namelijk ook onder de Archiefwet 1995.

Tevens kan dit BSD dienen als leidraad bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening.

Het BSD is als volgt samengesteld:

 • een korte beschrijving van de beleidsterreinen;

 • een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria;

 • de lijsten van gewaardeerde handelingen.

Hoofdstuk 2. Beschrijving beleidsterrein Primair Onderwijs

Het beleidsterrein Primair Onderwijs omvat de deelbeleidsterreinen Basisonderwijs en Speciaal Onderwijs.

Het Basisonderwijs is het onderwijs dat gegeven wordt aan kinderen van vier tot ongeveer twaalf jaar.

In de Wet op het Basisonderwijs (WBO) van 1985 zijn de vóór deze wet als kleuteronderwijs (voor kinderen van vier tot zes jaar) en lager onderwijs (voor kinderen van zes tot twaalf jaar) bekend staande onderwijsvormen geïntegreerd tot één onderwijsvorm voor kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar. Het basisonderwijs omvat acht aaneensluitende jaren en vormt mede de grondslag voor het voortgezet onderwijs.

Het algemeen doel van het basisonderwijs is het langs een ononderbroken ontwikkelingsproces realiseren van een emotionele en verstandelijke ontwikkeling, een ontwikkeling van creativiteit, en de verwerving van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden bij de leerlingen. In de realisatie van dit doel wordt er ook rekening mee gehouden dat de leerlingen opgroeien in een multi-culturele samenleving.

Het basisonderwijs legt, zoals de naam al zegt, de basis voor het verdere onderwijs.

Het deelbeleidsterrein Speciaal Onderwijs omvat zowel het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs. In zowel het RIO als in dit BSD worden de termen ‘buitengewoon onderwijs’ en ‘speciaal onderwijs’ door elkaar heen gebruikt; het betreft evenwel in beide gevallen het onderwijs aan kinderen die niet deel kunnen nemen aan het reguliere onderwijs, door maatschappelijke factoren dan wel door factoren op het gebied van het leren of van opvoedkundige aard. Het gebruik van ofwel de term ‘buitengewoon onderwijs’ ofwel de benaming ‘speciaal onderwijs’ is gerelateerd aan de periode waarin een bepaalde handeling plaatsvond: de benaming ‘speciaal onderwijs’ deed namelijk pas in 1977 (Nota Speciaal onderwijs) zijn intrede en het zou, historisch gezien, niet passen in beschrijvingen van handelingen die veel vroeger plaatsvonden.

De Lager-Onderwijswet van 1920, en met name het artikel 3, kan gezien worden als basis voor het overheidsbeleid op het gebied van het buitengewoon onderwijs. Artikel 3 spreekt namelijk van ‘kinderen, die wegens ziels- of lichaamsgebreken of uit maatschappelijke oorzaak niet in staat zijn geregeld en met vrucht het gewone onderwijs te volgen of wier gedrag het noodzakelijk maakt hun buitengewoon onderwijs te doen geven’.

Door de jaren heen verandert de terminologie; ‘buitengewoon lager onderwijs’ wordt vervangen door ‘buitengewoon onderwijs’ en later door ‘speciaal onderwijs’. Ook de doelgroep is van wisselende samenstelling; behoren bijvoorbeeld schipperskinderen tot 1985 nog bij het buiten-gewoon onderwijs, na die tijd vallen zij onder de werkingssfeer van de Wet op het basisonderwijs.

Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs zijn bedoeld voor leerlingen vanaf drie tot twintig jaar voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische of orthodidactische benadering noodzakelijk is.

De verschillende onderwijsvormen binnen deze typen onderwijs zijn toegespitst op leerlingen met zeer uiteenlopende specifieke problemen:

 • aangepast aan lichamelijke handicaps of problemen (dovenscholen, mytylscholen, ziekenhuisscholen, enz.);

 • aangepast aan leerproblemen of verstandelijke handicaps (MLK, ZMLK);

 • aangepast aan opvoedingsproblemen (LOM, ZMOK, PI).

De doelstellingen van het onderwijsbeleid op het gebied van het speciaal onderwijs zijn als volgt:

het onderwijs dient te worden afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling, en dient daarom zodanig ingericht te worden dat een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen kan worden. Zo mogelijk brengt het leerlingen tot het volgen van gewoon onderwijs in scholen voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Verder moet het onderwijs zich richten op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling van de leerling binnen het speciaal onderwijs, op het ontwikkelen van creativiteit, het verwerven van kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden.

De rol van de Inspectie van het Onderwijs ten aanzien van het Primair Onderwijs is het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving door de scholen en op de kwaliteit van het onderwijs bij die scholen. Voorts houdt de Inspectie zich op de hoogte van de toestand van het onderwijs in het algemeen.

Hoofdstuk 3. Selectie

3.A. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 19951. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving.

In dit BSD worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afdoening van de archivistische neerslag.

3.B. Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In dit BSD zijn de criteria van 1997 gehanteerd.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

Handelingen die gewaardeerd worden met B (Bewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

3.C. Verslag van de vaststellingsprocedure

Het Archiefbesluit 1995, artikel 5 onder d, 3° schrijft voor dat in de toelichting bij een selectielijst verslag wordt gedaan van de vaststellingsprocedure.

Vaststelling BSD

28 maart 2003 is het ontwerp-BSD door de Inspectie voor Onderwijs aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 2 februari 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de Inspectie voor Onderwijs, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 14 september 2004 bracht de RvC advies uit (arc-2004.01272/2), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties heeft geen aanleiding gegeven tot wijzigingen van de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 7 februari 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld [C/S/05/262].

Hoofdstuk 4. De selectielijst Primair Onderwijs

Aangegeven worden:

RIO nr.: dit is het corresponderende nummer van de handeling binnen het RIO.

Handeling: dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

Periode: Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: indien bekend aangegeven.

Product: Indien bekend aangegeven.

Waardering: door middel van plaatsing van de letters B en V wordt een waardering gegeven voor het ‘Bewaren’ dan wel ‘Vernietigen’ van de neerslag van de handeling. Bij de handelingen die met een B gewaardeerd zijn wordt het selectiecriterium vermeld dat tot dat voorstel geleid heeft. De te bewaren neerslag dient na afloop van de overbrengingstermijn overgebracht te worden naar de Rijksarchiefdienst in goede, geordende en toegankelijke staat.

Bij de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt zo mogelijk de termijn aangegeven, waarna de vernietiging kan plaatsvinden. De vernietigingstermijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij de zorgdrager.

4.A. Het Basisonderwijs

4.A.1.Toezicht

RIO nr.: 472

Handeling: het toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen en voorschriften bij scholen voor basisonderwijs

Periode: 1945– (31 juli 1998)

Grondslag: WBO, art. 5, lid 2a

Product: Verslagen zoals schoolbezoekverslag, jaarverslag, onderwijsverslag, aspectrapportage

Waardering: V, 20 jaar m.u.v. een aantal voorbeelddossiers: B (5)

Toelichting bij de waardering: per provincie worden 1x per 5 jaar 2 rapporten bewaard per schoolsoort (katholiek, prot. Christelijk, neutrale en bijzondere neutrale). Totaal: (12 x 2 x 4 =) 96

RIO nr.: 473

Handeling: het evalueren van de stand van het basisonderwijs met betrekking tot de kwaliteit ervan

Periode: 1945– (31 juli 1998)

Grondslag: WPO, art. 5, lid 2b

Product: Rapportages aan de minister

Waardering: B (3)

RIO nr.: 474

Handeling: het samenstellen van het gedeelte betreffende het basisonderwijs in het Onderwijsverslag

Periode: 1993– (31 juli 1998)

Grondslag: WPO, art. 5, lid 2b en 2e

Product: (gedeelte) Onderwijsverslag

Waardering: B (3)

RIO nr.: 475

Handeling: het doen van voorstellen aan de minister indien deze in het belang van het basisonderwijs worden geacht

Periode: 1945– (31 juli 1998)

Grondslag: WPO, art. 5, lid 2e

Product: Advies

Waardering: B (1)/(5)

RIO nr.: 1001

Handeling: het toetsen van een afwijking van de regeling spreiding zomervakantie

Periode: 2002–

Grondslag: Regeling Spreiding zomervakanties 2002–2006, art. 6, lid 9

Product: Verslag

Waardering: V 2 jaar

4.A.2. Aparte bepalingen voor het voortgezet speciaal onderwijs

RIO nr.: 75

Handeling: het verlenen van goedkeuring aan scholen voor lager beroepsonderwijs of andere vormen van regulier onderwijs om een deel van het schoolwerkplan, voor zover het betrekking heeft op het voortgezet speciaal onderwijs, uit te voeren

Periode: 1985–

Grondslag: ISOVSO, art. 19, lid 10

Product: Beschikking

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

4.A.3. Andere vormen van basisonderwijs

RIO nr.: 111

Handeling: het verlenen van toestemming aan een school voor woonwagenkinderen, om de maximum leeftijd van kinderen van woonwagenkampbewoners die onderwijs volgen in een klas voor zeer jeugdige kinderen, te verhogen

Periode: 1995–

Grondslag: Besluit van 26-11-1955, art. 143, lid 7

Product: Beschikking

Waardering: V 0 jaar (tot einde opleiding)

RIO nr.: 459

Handeling: het verlenen van toestemming dat andere kinderen dan kinderen voor wie het ligplaatsonderwijs is bedoeld, worden toegelaten tot de school voor ligplaatsonderwijs aan varende kinderen

Periode: 1985– (31 juli 1998)

Grondslag: WPO, art. C2, lid 2

Product: Beschikking

Waardering: V 0 jaar (tot einde opleiding)

RIO nr.: 464

Handeling: het verlenen van ontheffing van het bepaalde omtrent de leeftijd waarop leerlingen de school moeten hebben verlaten in het kader van bepalingen over de toelatingsleeftijd en de duur van het onderwijs

Periode: 1985–1998

Grondslag: Besluit trekkende bevolking WBO, art. D6, lid 2

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar

4.A.4. Kennisneming en registratie

RIO nr.: 1002

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van de schoolgids en het schoolplan

Periode: 1999–

Grondslag: WPO, art. 16, lid 3

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 1003

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van het directiestatuut

Periode: 1999–

Grondslag: WPO, art. 31, lid 7

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 1004

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een mededeling van benoeming of ontslag van personeel

Periode: 1999–

Grondslag: WPO, art. 33, lid 1

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1005

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een mededeling van de ontzegging van de toegang van een student

Periode: 1999–

Grondslag: WPO, art. 36, lid 3

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1006

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een mededeling over ontheffing van de WA-verzekering

Periode: 1999–

Grondslag: WPO, art. 45

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1007

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een mededeling over opheffing van een school of nevenvestiging

Periode: 1999–

Grondslag: Bekostigingsbesluit WPO, art. 4

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1008

Handeling: het registreren van telgegevens

Periode: 1999–

Grondslag: Bekostigingsbesluit WPO, art. 11

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1009

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van het zorgplan

Periode: 1999–

Grondslag: WPO, art. 19, lid 3

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

4.A.5. Personeel

RIO nr.: 1010

Handeling: het adviseren inzake ongevraagd ontslag bij het openbaar onderwijs

Periode: 1999–

Grondslag: RpBO, art. 11-D3, lid 2

Product: Advies

Waardering: V 70 jaar na geboorte

4.B. Het Speciaal onderwijs

4.B.1. De inhoud van het speciaal onderwijs; algemene bepalingen-

RIO nr.: 11

Handeling: het toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen en voorschriften bij scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Periode: 1945–1996

Grondslag: ISOVSO, art. 5, lid 1

WBO, art. 5, lid 2a

Product: Verslagen zoals schoolbezoekverslag, jaarverslag, onderwijsverslag, examenverslag, aspectrapportage

Waardering: V 20 jaar m.u.v. voorbeelddossiers

RIO nr.: 1011

Handeling: het evalueren van de stand van het (voortgezet) speciaal onderwijs met betrekking tot de kwaliteit ervan

Periode: 1999–

Grondslag: WEC, art. 5, lid 2a, 2b, 2c

Product: Rapportages, verslagen zoals schoolbezoekverslag, jaarverslag, onderwijsverslag, examenverslag, aspectrapportage

Waardering: B (3)

RIO nr.: 1012

Handeling: het doen van voorstellen aan Onze minister die de inspectie in het belang van het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs nodig acht

Periode: 1982–

Grondslag: WEC, art. 5, lid 2e

Product: Rapport

Waardering: B (1)/(5)

RIO nr.: 1013

Handeling: het toetsen van een afwijking van de regeling spreiding zomervakantie

Periode: 2002–

Grondslag: Regeling Spreiding zomervakanties 2002–2006, art. 6, lid 9

Product: Verslag

Waardering: V 2 jaar

RIO nr.: 1014

Handeling: het verstrekken van een ambtsbericht aan de gemeente over de beoordeling of een niet-bekostigde instelling een dagschool is in de zin van de WPO/WEC

Periode: 1999–

Grondslag: Leerplichtwet, art. 1

Product: Ambtsbericht

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1015

Handeling: het verstrekken van een ambtsbericht omtrent bijzondere omstandigheden bij een verzoek om ontheffing van de WMO

Periode: 1999–

Grondslag: WMO, art. 30, lid 1

Product: Ambtsbericht

Waardering: V 5 jaar

4.B.2. De toelating tot het (voortgezet) speciaal onderwijs

RIO nr.: 36

Handeling: het verlenen van toestemming aan een school voor kinderen, die zijn opgenomen in herstellingsoorden, om kinderen, die korter dan drie weken in het ziekenhuis zullen verblijven, toe te laten op de school

Periode: 1978–1998

Grondslag: Besluit van 06-11-1978, art. 80a, lid 3

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 40

Handeling: het op verzoek verlenen van toestemming tot toelating van een leerling op een andere schoolsoort voor (voortgezet) speciaal onderwijs als waar hij eigenlijk thuis zou horen

Periode: 1985–

Grondslag: ISOVSO, art. 10, lid 3, WEC, art. 10, lid 2

Product: Beschikking

Waardering: V 0 jaar (tot einde opleiding)

RIO nr.: 41

Handeling: het verlenen van toestemming aan een school voor buitengewoon onderwijs om af te wijken van de minimum- of maximumleeftijd van de leerlingen

Periode: 1950–

Grondslag: ISOVSO, art. 31, lid 3 en 5, WEC, art. 39, lid 1, 2, 3 en 4

Product: Beschikking

Waardering: V 0 jaar (tot einde opleiding)

RIO nr.: 44

Handeling: het dringend aan het schoolbestuur van een school voor buitengewoon lager onderwijs verzoeken om een leerling te verwijderen die daar wat zijn aard betreft niet thuishoort

Periode: 1950–1996

Grondslag: Wet van 12-05-1993, Stb. 270, art. 33a, WEC, art. 42, lid 1

Product: Verzoekschrift

Waardering: V 5 jaar (na verwijdering)

RIO nr.: 1016

Handeling: het inroepen van een beslissing van Onze minister bij weigering tot verwijdering van een onterecht op het Speciaal Onderwijs geplaatste leerling

Periode: 1999–

Grondslag: WEC, art. 42, lid 2

Product: Brief

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1017

Handeling: het beoordelen of het toelatingsonderzoek voldoet aan redelijk te stellen eisen

Periode: 1999–

Grondslag: WEC, art. 42, lid 3

Product: Verslag

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1018

Handeling: het inroepen van een beslissing van Onze minister bij onenigheid over de kwaliteit van het toelatingsonderzoek

Periode: 1999–

Grondslag: WEC, art. 42, lid 3

Product: Brief

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1019

Handeling: het overleggen bij bezwaarprocedures inzake toelating of verwijdering

Periode: 1999–

Grondslag: WEC, art. 40, lid 5, juncto 61, lid 4a

Product: Verslag

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1020

Handeling: het verstrekken van een ambtsbericht aan CFI over de aanvraag van extra formatie in verband met een Down-leerling of een leerling met een verstandelijke handicap

Periode: 1999–

Grondslag: WPO Beleidsregel conform art. 120 lid 5

Product: Ambtsbericht

Waardering: V 0 jaar (tot einde opleiding)

RIO nr.: 1021

Handeling: het verstrekken van een ambtsbericht aan CFI over de aanvraag van extra formatie wegens bijzondere omstandigheden

Periode: 1999–

Grondslag: PO/BB-98/40466 conform WEC art. 117 lid 4

Product: Ambtsbericht

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1022

Handeling: het toetsen van een aanvraag tot verlenging van de ambulante begeleiding van een SO-leerling op een andere schoolsoort

Periode: 1999–

Grondslag: PO/BB-98/40466 conform WEC art. 117 lid 4

Product: Verslag

Waardering: V 0 jaar (tot einde opleiding)

4.B.3. De inhoud van het speciaal onderwijs

RIO nr.: 61

Handeling: het verlenen van een ontheffing aan het schoolbestuur van een school of afdeling voor speciaal onderwijs betreffende het aantal uren onderwijs dat per dag en per jaar wordt gegeven

Periode: 1976–

Grondslag: WEC, art. 12

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 72

Handeling: het verlenen van een ontheffing met betrekking tot de maximale duur van een stage ten behoeve van leerlingen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs

Periode: 1985–

Grondslag: Onderwijskundig besluit WEC, art. 8, lid 2

Product: Ontheffing

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1023

Handeling: het beoordelen van het zorgplan

Periode: 1999–

Grondslag: WPO, art. 19

Product: Verslag

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

4.B.4. Kinderen van trekkende bevolking

RIO nr.: 113

Handeling: het goedkeuren van een reisplan voor rijdende scholen dat het schoolbestuur van een school voor kinderen van kermisexploitanten jaarlijks toezendt

Periode: 1967–

Grondslag: WPO Besluit Trekkende Bevolking, art. B1, lid 2, resp. art. B5, lid 3

Product: Besluit

Waardering: V 2 jaar (na vervanging plan)

RIO nr.: 1024

Handeling: het inroepen van een beslissing van Onze minister bij het weigeren van een rijdende school om tegemoet te komen aan de bedenkingen van de inspecteur omtrent standplaats of reisplan (zie RIO-nr. 113)

Periode: 1967–

Grondslag: WPO Besluit Trekkende Bevolking, art. B1, lid 2, resp. art. B5, lid 3

Product: Brief

Waardering: V 5 jaar

4.B.5. Kennisneming en registratie

RIO nr.: 1025

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van de schoolgids of het schoolplan

Periode: 1999–

Grondslag: WEC, art. 27, lid 2 en 3

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 1026

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van het directiestatuut

Periode: 1999–

Grondslag: WEC, art. 31, lid 3

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 1027

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van informatie over de benoeming of het ontslag van personeel

Periode: 1945–

Grondslag: WEC, art. 33, lid 1

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1028

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een mededeling over afwijking van de bevoegdheidseisen

Periode: 1945–

Grondslag: WEC, art. 3, lid 7

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1029

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een mededeling over ontheffing van de WA-verzekering

Periode: 1945–

Grondslag: WPO, art. 45

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1030

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een mededeling over de opheffing van de school, nevenvestiging of afdeling

Periode: 1945–

Grondslag: Bekostigingsbesluit WEC, art. 4

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1031

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van telgegevens

Periode: 1945–

Grondslag: WEC Bekostigingsbesluit, art. 10 (leerlingentelling) en art. 50 (ambulant begeleide leerlingen)

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1032

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een kopie van de aanvraag van extra formatie

Periode: 1945–

Grondslag: WPO Beleidsregel conform art. 120 lid 5

Product: Ontvangen document, registratie

Waardering: V 5 jaar

4.B.6. Personeel

RIO nr.: 1033

Handeling: het adviseren inzake het ongevraagd ontslag bij het openbaar onderwijs

Periode: 1999–

Grondslag: RpBO art. II-D3 lid 2

Product: Advies

Waardering: V 70 jaar na geboorte

RIO nr.: 1034

Handeling: het registreren van een aanvraag voor de bevoegdheid voor het vak Algemene Voorbereiding op Maatschappij en Beroep (AVMB)

Periode: 1999–

Grondslag: WEC, art. 3, lid 6

Product: Ontvangen aanvraag en beschikking

Waardering: V 70 jaar na geboorte

RIO nr.: 1035

Handeling: het beoordelen bij een aanvraag tot bevoegdheid AVMB of aan de voorwaarde van één jaar lesgeven is voldaan

Periode: 1999–

Grondslag: WEC, art. 3, lid 6

Product: Verslag

Waardering: V 70 jaar na geboorte

RIO nr.: 1036

Handeling: het beoordelen van de bekwaamheid van leerkrachten met een niet-Europees diploma

Periode: 1999–

Grondslag: WPO/WEC, art. 3, lid 4

Product: Verslag

Waardering: V 70 jaar na geboorte

RIO nr.: 1037

Handeling: het beoordelen van proeflessen van native speakers in verband met een tijdelijke bevoegdheid OALT

Periode: 1999–

Grondslag: WPO/WEC, art. 3, lid 4 en 5

Product: Verslag

Waardering: V 70 jaar na geboorte

RIO nr.: 1038

Handeling: het geven van advies aan CFI over het in dienst houden van een pensioengerechtigde

Periode: 1999–

Grondslag: WPO, art. 138, lid 2

WEC art. 132 lid 2

Product: Advies

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1039

Handeling: het verstrekken van Informatie aan USZO over de invloed van het werk op arbeidsongeschiktheid

Periode: 1999–

Grondslag: Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs en Onderzoek Personeel, art. 6

Product: Brief

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 1040

Handeling: het verstrekken van informatie aan USZO over de verwijtbaarheid van werkloosheid

Periode: 1999–

Grondslag: Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs en Onderzoek Personeel, art. 13, lid 1

Product: Brief

Waardering: V 5 jaar

Bsd betreffende het handelen van de inspectie van het onderwijs op het beleidsterrein voortgezet onderwijs periode 1968–2002

Samenstelling

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Rijksarchiefdienst PIVOT

Inspectie van het Onderwijs

Maart 2005

Lijst van afkortingen

BSD: Basisselectiedocument

HAVO: Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs

LBO: Lager Beroepsonderwijs

MAVO: Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

VBO: Voorbereidend beroepsonderwijs

VMBO: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

VWO: Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

WOT: Wet op het onderwijstoezicht

WVO: Wet op het Voortgezet Onderwijs

Hoofdstuk 1. Inleiding

Het PIVOT-rapport Mammoetsporen, deel I vormt de basis voor de hier opgenomen selectielijst.

Het rapport en het BSD zijn het resultaat van institutioneel onderzoek (RIO-nummer 63) welke is uitgevoerd binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de afspraken die bij convenant van 9 februari 1995 tussen de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van OC&W en de Algemene Rijksarchivaris zijn gemaakt. In aansluiting hierop heeft de Inspectie van het Onderwijs, in verband met de nadien sterk gewijzigde onderwijswetten, de looptijd van het BSD verlengd van 1999 tot en met 2002. Dit is gebaseerd op eigen onderzoek van de Inspectie.

Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de verschillende actoren op de beleidsterreinen.

In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden vallen namelijk ook onder de Archiefwet 1995.

Tevens kan dit BSD dienen als leidraad bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening.

Het BSD is als volgt samengesteld:

 • een korte beschrijving van de beleidsterreinen;

 • een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria;

 • de lijsten van gewaardeerde handelingen.

Hoofdstuk 2. Beschrijving beleidsterrein Voortgezet Onderwijs

Het beleidsterrein voortgezet onderwijs omvat de scholen voor voorbereidend bereidend beroepsonderwijs (vbo), voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) en algemeen voortgezet onderwijs (mavo, havo) en de landelijke verzorgingsinstellingen. Vanaf 1 augustus 1998 behoort ook een gedeelte van het voortgezet speciaal onderwijs tot het beleidsterrein (zie verder Hoofdstuk I, verantwoording van het RIO ‘Mammoetsporen, deel I’).

Het voortgezet onderwijs bedoeld in dit Basisselectiedocument omvat het onderwijs dat wordt gegeven na de basisscholen en na het speciaal onderwijs. Het omvat noch het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in deel II van de WVO, Stb. 1998, 512, en in de Wet op de expertisecentra, noch educatie en beroepsonderwijs zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs noch het hoger onderwijs.

Dit BSD beperkt zich tot het vbo, mavo, havo en vwo. Deze schoolsoorten hebben met elkaar gemeen dat ze bedoeld zijn voor leerlingen vanaf ongeveer 12 jaar, verder verschillen ze sterk van elkaar, bijvoorbeeld qua opleidingsduur en examenprogramma’s.

De rol van de Inspectie van het Onderwijs ten aanzien van het Voortgezet Onderwijs is het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving door de scholen en op de kwaliteit van het onderwijs bij die scholen. Voorts houdt de Inspectie zich op de hoogte van de toestand van het onderwijs in het algemeen.

Hoofdstuk 3. Selectie

3.A. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 19952. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving.

In dit BSD worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afdoening van de archivistische neerslag

3.B. Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In dit BSD zijn de criteria van 1997 gehanteerd.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

Handelingen die gewaardeerd worden met B (Bewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

3.C. Verslag van de vaststellingsprocedure

Het Archiefbesluit 1995, artikel 5 onder d, 3° schrijft voor dat in de toelichting bij een selectielijst verslag wordt gedaan van de vaststellingsprocedure.

Vaststelling BSD

28 maart 2003 is het ontwerp-BSD door de Inspectie voor Onderwijs aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 2 februari 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de Inspectie voor Onderwijs, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 14 september 2004 bracht de RvC advies uit (arc-2004.01272/2), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen van de ontwerp-selectielijst:

– De waardering van handeling 94 is vastgesteld op B 3 voor eindproducten, rest V.

Daarop werd het BSD op 7 februari 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld [C/S/05/262].

Hoofdstuk 4. De selectielijst Voortgezet Onderwijs

Aangegeven worden:

RIO nr.: dit is het corresponderende nummer van de handeling binnen het RIO.

Handeling: dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

Periode: hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: indien bekend aangegeven.

Product: Indien bekend aangegeven.

Waardering: door middel van plaatsing van de letters B en V wordt een waardering gegeven voor het ‘Bewaren’ dan wel ‘Vernietigen’ van de neerslag van de handeling. Bij de handelingen die met een B gewaardeerd zijn wordt het selectiecriterium vermeld dat tot dat voorstel geleid heeft. De te bewaren neerslag dient na afloop van de overbrengingstermijn overgebracht te worden naar de Rijksarchiefdienst in goede, geordende en toegankelijke staat.

Bij de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt zo mogelijk de termijn aangegeven, waarna de vernietiging kan plaatsvinden. De vernietigingstermijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij de zorgdrager.

4.1. De inrichting van het onderwijs

RIO nr.: 62 (Zie RIO 48)

Handeling: het toestaan dat er in bijzondere gevallen wordt afgeweken van de toelatingseisen tot het eerste leerjaar van een school voor vwo, havo, mavo/vbo – uitgezonderd praktijkonderwijs

Periode: 1993–

Grondslag: WVO Inrichtingsbesluit van 06-04-1993, Stb. 1993, 207, art. 3, lid 4

Product: Beschikking

Waardering: V 0 jaar (tot einde opleiding)

RIO nr.: 67

Handeling: het toestaan dat in bijzondere gevallen wordt afgeweken van de toelatingsvoorwaarden tot hogere leerjaren

Periode: 1993–

Grondslag: WVO Inrichtingsbesluit van 06-04-1993, Stb. 1993, 207, art. 10, lid 3

Product: Beschikking

Waardering: V 0 jaar (tot einde opleiding)

RIO nr.: 94

Handeling: het goedkeuren van verzoeken tot vrijstelling betreffende het volgen van onderwijs in deelvakken Franse Taal- en Letterkunde 1 of Duitse Taal- en Letterkunde 1 in het gemeenschappelijk deel van de profielen in de periode van voorbereidend hoger onderwijs havo en vwo

Periode: 1998–

Grondslag: Inrichtingsbesluit WVO, besluit van 15-11-1997, Stb. 588, art. 26e, lid 5

Product: Beschikking

Waardering: V 0 jaar (tot einde opleiding)

RIO nr.: 95

Handeling: het geven van goedkeuring aan het vervangend vak van het onderwijs waarvoor vrijstelling is verleend in de periode van voorbereidend hoger onderwijs havo en vwo

Periode: 1998–

Grondslag: Inrichtingsbesluit WVO, besluit van 15-11-1997, Stb. 588, art. 26e, lid 6

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar

4.2. Toetsen en eindexamens

RIO nr.: 153

Handeling: het doen van een verzoek aan de centrale commissie vaststelling opgaven om nieuwe opgaven vast te stellen in geval van een niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen

Periode: 1990–

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 43, lid 2

Product: Verzoekschrift

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 156

Handeling: het adviseren van het bevoegd gezag omtrent de spreiding van het eindexamen ten behoeve van kandidaten die door bijzondere omstandigheden niet in staat zijn geweest het onderwijs in alle eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen

Periode: 1990–

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 59, lid 1

Product: Advies

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 515

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een mededeling aan de inspectie over een door de school aan de mogelijkheden van de gehandicapte kandidaat aangepast examen

Periode: 1989–

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 55, lid 1

Product: Mededeling en eventueel reactie

Waardering: V 1 jaar

RIO nr.: 516

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van een mededeling aan de Inspectie van afwijking van het examineren bij onvoldoende beheersing Nederlandse taal of indien Nederlands geen moedertaal is

Periode: 1989–

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-(lbo)vbo, Stb. 1989, 327, art. 55, lid 3 en 5

Product: Ontvangen document en eventueel reactie

Waardering: V 1 jaar

4.3. Personeel

RIO nr.: 208

Handeling: het verlenen van goedkeuring aan een afwijking van de benoemingsvereisten voor zover het een gemeentelijke of bijzondere school betreft

Periode: 1968–

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 33, lid 5

WVO, Stb. 1986, 252, art. 33, lid 5

WVO, Stb. 1993, 666, art. 33, lid 5

WVO, Stb. 1998, 512, art. 33, lid 2, 3 en 4

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 448

Handeling: het adviseren over bevoegdheidsverklaringen ten behoeve van het personeel

Periode: 1985–

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 35 a, zoals gewijzigd bij de wet van 04-07-1985, Stb. 408

Product: Advies

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 517

Handeling: het toestaan van het afwijken van de eisen van benoembaarheid

Periode: 1968–

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 35a, zoals gewijzigd bij wet van 11-04-2001, Stb. 207

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 518

Handeling: het adviseren over een verlenging van de benoeming van een zij-instromer na het tweede jaar

Periode: 2000–

Grondslag: Interim-wet zij-instroom leraren Primair en Voortgezet Onderwijs, Stb. 2000, 306, art. 2

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar

4.4. Bekostiging

RIO nr.: 404

Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs/de Minister van Landbouw omtrent het voor langere tijd verhuren van gebouwen, terreinen of roerende zaken

Periode: 1998–

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 100c, lid 3

Product: Advies

Waardering: V 5 jaar

4.5. Toezicht

RIO nr.: 440

Handeling: het toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen en voorschriften bij scholen voor voortgezet onderwijs

Periode: 1968–

Grondslag: WVO, Stb. 1998, 512, art. 115

Wet op het Onderwijstoezicht, Stb. 2002, 387, art. 3 en 8

Product: Verslagen zoals schoolbezoekverslag, jaarverslag, onderwijsverslag, examenverslag, aspectrapportages, kwaliteitskaart

Waardering: V 20 jaar m.u.v. een aantal voorbeelddossiers: B (5)

Toelichting bij de waardering: per provincie worden 1x per 5 jaar 2 rapporten bewaard per schoolsoort (katholiek, prot. Christelijk, neutrale en bijzondere neutrale). Totaal: (12 x 2 x 4 =) 96

RIO nr.: 441

Handeling: het evalueren van de stand van het voortgezet onderwijs met betrekking tot de kwaliteit ervan

Periode: 2002–

Grondslag: Wet op het Onderwijstoezicht, Stb. 2002, 387, art. 10

Product: Rapportages aan de minister

Waardering: B (3)

RIO nr.: 442

Handeling: het samenstellen van het gedeelte betreffende het voortgezet onderwijs in het Onderwijsverslag

Periode: 2002–

Grondslag: Wet op het Onderwijstoezicht, Stb. 2002, 387, art. 8

Product: (gedeelte) Onderwijsverslag

Waardering: B (3)

RIO nr.: 443

Handeling: het doen van voorstellen aan de minister indien deze in het belang van het voortgezet onderwijs worden geacht

Periode: 2002–

Grondslag: Wet op het Onderwijstoezicht, Stb. 2002, 387, art. 8

Product: Advies

Waardering: B (1)/B (5)

RIO nr.: 445

Handeling: het verlenen van een ontheffing voor het geven van onderwijs in de Friese taal

Periode: 1993–

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 11a, lid 2b

Product: Ontheffing

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 446

Handeling: het instemmen met en zo nodig overleg voeren over de eigen kerndoelen van scholen

Periode: 1993–

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 11a, lid 6

Product:

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 447

Handeling: het voeren van overleg over toelating en verwijdering van leerlingen

Periode: 1993–

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 27

Inrichtingsbesluit WVO, Stb. 1993, 207, art. 14

Product: Verslag van overleg

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 449

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van schoolwerkplan of schoolplan

Periode: 1968–

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 24

WVO, Stb. 1986, 552, art. 24

WVO, Stb. 1993, 666, art. 24

WVO, Stb. 1998, 512, art. 147

WVO, Stb. 1998, 512, art. 24c, lid 3

Product: Gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 450

Handeling: het vastleggen van het voldoen aan de wettelijke verplichting van het opleveren van de schoolgids

Periode: 1989–

Grondslag: WVO, Stb. 1986, 252, art. 24a, zoals gewijzigd bij de Wet van 14-06-1989, Stb. 297

WVO, Stb. 1993, 666, art. 24a

WVO, Stb. 1998, 512, art. 147

WOT, Stb. 2002, 387, art. 10

Product: Onderdeel Onderwijsverslag

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 451

Handeling: het controleren van de aantallen te geven lessen, met name de lesuitval

Periode: 1968–

Grondslag: WVO, Stb. 1963, 40, art. 22, lid 3

WVO, Stb. 1986, 252, art. 22, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 22, lid 3

WOT, Stb. 2002, 387, art. 10

Product: Verslag

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 452

Handeling: het controleren van het directiestatuut

Periode: 1995–

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 32c, zoals gewijzigd bij de Wet van 30-11-1995, Stb. 612

WVO, Stb. 1998, 512, art. 151

WOT, Stb. 2002, 387, art. 10

Product: Mondelinge rapportage

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 453

Handeling: het controleren van de basisvorming

Periode: 1993–

Grondslag: WVO, Stb. 1993, 666, art. 11a t/m 11f

Product: Interne rapporten, bijdrage Onderwijsverslag

Waardering: V 5 jaar na volgend rapport/verslag

RIO nr.: 454

Handeling: het controleren van de toelating van leerlingen tot het eerste en hogere leerjaren

Periode: schooljaar

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo–havo–mavo–vbo, art. 3, 7 en 10

Product: Eventueel advies

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 455

Handeling: het controleren van de toetsing basisvorming

Periode: 1993–

Grondslag: Inrichtingsbesluit vwo–havo–mavo–vbo, art. 20

Product: Verslag

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 456

Handeling: het controleren van het Examenreglement

Periode: 1989–

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo–havo–mavo–vbo, art. 31

Product: Verslag

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 457

Handeling: het controleren van het Programma van toetsing en afsluiting

Periode: 1989–

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo–havo–mavo–vbo, art. 31

Product: Verslag

Waardering: V 0 jaar (tot ontvangst vervangend exemplaar)

RIO nr.: 458

Handeling: het controleren van het verloop van de examens

Periode: 1980–

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo–havo–mavo–vbo, art. 43

Product: Verslag

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 459

Handeling: het controleren van de examenuitslag

Periode: 1968–

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo–havo–mavo–vbo, art. 56

Product: Eindexamenverslag (onderdeel Onderwijsverslag); indien nodig reactie aan school

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 463

Handeling: het evalueren van het verloop van de centrale schriftelijke examens en de staatsexamens

Periode: 1986–

Grondslag: Eindexamenbesluit vwo–havo–mavo–vbo, art. 56

Product: Onderdeel Onderwijsverslag

Waardering: V 5 jaar

Bsd betreffende het handelen van de inspectie van het onderwijs op het beleidsterreinen hoger beroepsonderwijs periode 1945–200

Samenstelling

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Rijksarchiefdienst PIVOT

Inspectie van het Onderwijs

Maart 2005

Lijst van afkortingen

BSD: Basisselectiedocument

CFI: Centrale Financiën Instellingen

HBO: Hoger Beroepsonderwijs

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

WOT: Wet op het onderwijstoezicht

WVO: Wet op het Voortgezet Onderwijs

Hoofdstuk 1. Inleiding

De PIVOT-rapporten Hoger Beroepsonderwijs en Een Academische zaak, deel II vormen de basis voor de hier opgenomen selectielijst.

De rapporten en het BSD zijn het resultaat van institutioneel onderzoek dat is uitgevoerd binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de afspraken die bij convenant van 9 februari 1995 tussen de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van OC&W en de Algemene Rijksarchivaris zijn gemaakt. In aansluiting hierop heeft de Inspectie van het Onderwijs de looptijd van het BSD verlengd van 1999 tot en met 2002. Dit is gebaseerd op eigen onderzoek van de Inspectie.

Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de verschillende actoren op de beleidsterreinen.

In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden vallen namelijk ook onder de Archiefwet 1995.

Tevens kan dit BSD dienen als leidraad bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening.

Het BSD is als volgt samengesteld:

 • een korte beschrijving van de beleidsterreinen;

 • een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria;

 • de lijsten van gewaardeerde handelingen.

Hoofdstuk 2. Beschrijving beleidsterrein Hoger Beroepsonderwijs

Het hoger beroepsonderwijs (hbo) is bestemd voor studenten vanaf ongeveer 18 jaar. Het hbo sluit aan bij het eindniveau havo, vwo en driejarig mbo. Het hoger beroepsonderwijs is gericht op de theoretische en praktische voorbereiding op de beroepspraktijk, waarvoor een hogere beroepsopleiding vereist is. Het hbo wordt gegeven aan een hogeschool, waarbinnen meestal verschillende soorten opleidingen aanwezig zijn.

De rol van de Inspectie van het Onderwijs ten aanzien van het Hoger Beroepsonderwijs is het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving door de scholen en op de kwaliteit van het onderwijs bij die scholen. Voorts houdt de Inspectie zich op de hoogte van de toestand van het onderwijs in het algemeen.

Hoofdstuk 3. Selectie

3.A. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving.

In dit BSD worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afdoening van de archivistische neerslag

3.B. Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In dit BSD zijn de criteria van 1997 gehanteerd.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

Selectiecriteria

Handelingen die gewaardeerd worden met B (Bewaren)

Algemeen selectiecriterium

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

3.C. Verslag van de vaststellingsprocedure

Het Archiefbesluit 1995, artikel 5 onder d, 3° schrijft voor dat in de toelichting bij een selectielijst verslag wordt gedaan van de vaststellingsprocedure.

Vaststelling BSD

28 maart 2003 is het ontwerp-BSD door de Inspectie voor Onderwijs aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 2 februari 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de Inspectie voor Onderwijs, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 14 september 2004 bracht de RvC advies uit (arc-2004.01272/2), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen van de ontwerp-selectielijst:

 • De termijn van handelingen 330 en 331 wordt gewijzigd in V 5 jaar;

 • De waardering voor handeling 394 is gewijzigd in B 3 eindproducten, rest V.

Daarop werd het BSD op 7 februari 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld [C/S/05/262].

Hoofdstuk 4. De selectielijst Hoger Beroepsonderwijs

Aangegeven worden:

RIO nr.: dit is het corresponderende nummer van de handeling binnen het RIO.

Handeling: dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

Periode: hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: indien bekend aangegeven.

Product: Indien bekend aangegeven.

Waardering: door middel van plaatsing van de letters B en V wordt een waardering gegeven voor het ‘Bewaren’ dan wel ‘Vernietigen’ van de neerslag van de handeling. Bij de handelingen die met een B gewaardeerd zijn wordt het selectiecriterium vermeld dat tot dat voorstel geleid heeft. De te bewaren neerslag dient na afloop van de overbrengingstermijn overgebracht te worden naar de Rijksarchiefdienst in goede, geordende en toegankelijke staat.

Bij de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt zo mogelijk de termijn aangegeven, waarna de vernietiging kan plaatsvinden. De vernietigingstermijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij de zorgdrager.

4.1. Personeel

RIO nr.: 150

Handeling: het goedkeuren van een tijdelijke benoeming door een gemeentelijke of bijzondere school van een leraar die geen bewijzen van bekwaamheid en voorbereiding kan overleggen

Periode: 1968–1986

Grondslag: WVO (Stb. 1967, 387), art. 33, lid 5 en art. 58, lid 6

Product: Beschikking

Waardering: V 70 jaar na geboorte

4.2. Toezicht

RIO nr.: 197

Handeling: het beoordelen van het instellingswerkplan van hogescholen andere dan de rijkshogescholen zonder rechtspersoonlijkheid

Periode: 1986–1993

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 20, lid 9

Product: Verslag, rapportage

Waardering: B (3)

RIO nr.: 321

Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs over de ontwikkeling van het HBO

Periode: 1968–

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 188

WVO (Stb. 1967, 387), art. 115, lid 1

Product: Gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: B (1)

RIO nr.: 322

Handeling: het rapporteren aan de Minister van Onderwijs over de toestand van het HBO

Periode: 1968 –

Grondslag: Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 188

WVO (Stb. 1967, 387), art. 115, lid 1

Product: Gedeelte onderwijsverslag

Waardering: B (3)

RIO nr.: 326

Handeling: het rapporteren over de toestand van het onderwijs op hogescholen (inidividuele instelling)

Periode: 1968–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.2.1b en d

WVO (Stb. 1967, 387), art. 115, lid 1

Wet HBO (Stb. 1986, 289), art. 188

Product: Rapport, gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: V 20 jaar m.u.v. een aantal voorbeelddossiers: B (5)

Toelichting bij de waardering: Deze instellingen worden alle vanuit het hoofdkantoor te Utrecht gecontroleerd. Elke 5 jaar worden 12 rapporten over HBO/WO-instellingen bewaard, met een evenwichtige verdeling per schoolsoort

RIO nr.: 327

Handeling: het beoordelen van de naleving van de hoger onderwijs wet- en regelgeving door hogescholen

Periode: 1993–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.2.1c

WOT, Stb. 2002, 387, art. 3.2c en 14c

Product: Rapport, gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: B (3)

RIO nr.: 328

Handeling: het voeren van overleg met de organen, het personeel en de studenten van hogescholen

Periode: 1993–2002

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.2.1e

Product: Rapport, gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: V 5 jaar

RIO nr.: 329

Handeling: het instellen en ondersteunen van commissies van onafhankelijke deskundigen ter uitvoering van het onderzoek van de kwaliteit van de werkzaamheden van hogescholen en de kwaliteitszorg die zij hanteren

Periode: 1993–2002

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.3, lid 1, 5.2.1a en 1.18, lid 2

Product: Instellingsbeschikking

Waardering: B (3)/(5)

RIO nr.: 330

Handeling: het benoemen van de voorzitter en de leden van de commissie van onafhankelijke deskundigen die het onderzoek naar de kwaliteit van de werkzaamheden van hogescholen verricht

Periode: 1993–2002

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.3, lid 2

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

RIO nr.: 331

Handeling: het toekennen van tegemoetkoming of een vergoeding aan de leden van de commissie van onafhankelijke deskundigen die het onderzoek naar de kwaliteit van de werkzaamheden van hogescholen verricht

Periode: 1993–2002

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.3, lid 2

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

RIO nr.: 335

Handeling: het beoordelen van de kwaliteitszorg van bekostigde en aangewezen hogescholen door middel van de meta-evaluatie

Periode: 1993–2002

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 1.18, lid 2 en 5.2.1a

Product: Rapport, gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: B (3)

RIO nr.: 336

Handeling: het adviseren van de Minister van Onderwijs en Landbouw over de kwaliteitszorg van bekostigde en aangewezen hogescholen

Periode: 1993–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 1.18, lid 2 en 5.2.1a

WOT (Stb. 2002, 387), art. 14d

Product:

Waardering: B (1)

RIO nr.: 337

Handeling: het uitoefenen van toezicht op de verbeteringen in de kwaliteit van het onderwijs aan de bekostigde en aangewezen hogescholen

Periode: 1993–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.2

WOT (Stb. 2002, 387), art. 3.2a en 14.c

Product: Rapport, gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: B (3)

RIO nr.: 394

Handeling: het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs aan een hogeschool die om een aanwijzing verzocht heeft

Periode: 1993–

Grondslag: Circulaire van de staatssecretaris van OC&W van 19 juli 1993, Uitleg, OC&W-Regelingen, nr. 18c, CFI/F/BVH-93044153, aanwijzing ex art. 6.9 WHW

Product: Rapport

Waardering: B 3 eindproducten, rest V

RIO nr.: 395

Handeling: het behandelen van niet-vertrouwelijke klachten van scholen/instituten

Periode: 1992–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.2.1c

Product: Verslag, correspondentie

Waardering: V 5 jaar

Bsd betreffende het handelen van de inspectie van het onderwijs op het beleidsterrein wetenschappelijk onderwijs periode 1985–2002

Samenstelling

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Rijksarchiefdienst PIVOT

Inspectie van het Onderwijs

Maart 2005

Lijst van afkortingen

BSD: Basisselectiedocument

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

WHW: Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek

WWO: Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs

Hoofdstuk 1. Inleiding

Het PIVOT-rapport Een Academische zaak, deel II vormt de basis voor de hier opgenomen selectielijst.

Het rapport en het BSD zijn het resultaat van institutioneel onderzoek (RIO-nummer 55) welke is uitgevoerd binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de afspraken die bij convenant van 9 februari 1995 tussen de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van OC&W en de Algemene Rijksarchivaris zijn gemaakt. In aansluiting hierop heeft de Inspectie van het Onderwijs de looptijd van het BSD verlengd van 1999 tot en met 2002. Dit is gebaseerd op eigen onderzoek van de Inspectie.

Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de verschillende actoren op de beleidsterreinen.

In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden vallen namelijk ook onder de Archiefwet 1995.

Tevens kan dit BSD dienen als leidraad bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening.

Het BSD is als volgt samengesteld:

 • een korte beschrijving van de beleidsterreinen;

 • een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria;

 • de lijsten van gewaardeerde handelingen.

Hoofdstuk 2. Beschrijving beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs omvat het onderwijs dat gericht is op de voorbereiding tot de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis.

Het beleidsterrein Wetenschappelijk onderwijs is gesplitst in een gedeelte betreffende de universiteiten en een gedeelte landelijk onderwijsbeleid. Dit BSD richt zich op het laatstgenoemde. Het eerstgenoemde gedeelte is in een ander BSD behandeld.

Hoofdstuk 3. Selectie

3.A. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

In aansluiting hierop heeft de Inspectie van het Onderwijs, in verband met de nadien sterk gewijzigde onderwijswetten, de looptijd van het BSD verlengd van 1999 tot en met 2002. Dit is gebaseerd op eigen onderzoek van de Inspectie.

In dit BSD worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afdoening van de archivistische neerslag.

3.B. Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In dit BSD zijn de criteria van 1997 gehanteerd.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

Handelingen die gewaardeerd worden met B (Bewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet perse consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

3.C. Verslag van de vaststellingsprocedure

Het Archiefbesluit 1995, artikel 5 onder d, 3° schrijft voor dat in de toelichting bij een selectielijst verslag wordt gedaan van de vaststellingsprocedure.

Vaststelling BSD

28 maart 2003 is het ontwerp-BSD door de Inspectie voor Onderwijs aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 2 februari 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de Inspectie voor Onderwijs, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 14 september 2004 bracht de RvC advies uit (arc-2004.01272/2), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijzigingen van de ontwerp-selectielijst:

– De vernietigingstermijn van handeling 481 is is gewijzigd in V 5.

Daarop werd het BSD op 7 februari 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld [C/S/05/262].

Hoofdstuk 4. De selectielijst Wetenschappelijk Onderwijs

Aangegeven worden:

RIO nr.: dit is het corresponderende nummer van de handeling binnen het RIO.

Handeling: dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

Periode: hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: indien bekend aangegeven.

Product: Indien bekend aangegeven.

Waardering:door middel van plaatsing van de letters B en V wordt een waardering gegeven voor het ‘Bewaren’ dan wel ‘Vernietigen’ van de neerslag van de handeling. Bij de handelingen die met een B gewaardeerd zijn wordt het selectiecriterium vermeld dat tot dat voorstel geleid heeft. De te bewaren neerslag dient na afloop van de overbrengingstermijn overgebracht te worden naar de Rijksarchiefdienst in goede, geordende en toegankelijke staat.

Bij de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt zo mogelijk de termijn aangegeven, waarna de vernietiging kan plaatsvinden. De vernietigingstermijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij de zorgdrager.

4.1. Aanwijzen bijzondere universiteiten

RIO nr.: 252

Handeling: het beoordelen van de kwaliteit van het onderwijs aan een universiteit die om een aanwijzing verzocht heeft

Periode: 1993–

Grondslag: Circulaire van de Staatssecretaris van OenW van 19 juli 1993, Uitleg, OenW-Regelingen, nr. 18c, CFI/F/BVH-93044153, aanwijzing ex art 6.9 WHW

Product: Rapport

Waardering: B (3)

4.2. Toezicht op bekostigde universiteiten en de Open Universiteit, 1985–

RIO nr.: 479

Handeling: het verrichten van de meta-evaluatie van het kwaliteitsonderzoek bij bekostigde universiteiten

Periode: 1993–2002

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.2

Product: Rapport, gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: B (3)

RIO nr.: 480

Handeling: het instellen van een Commissie van Onafhankelijke Deskundigen en het vaststellen van het aantal leden

Periode: 1993–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.3, lid 1 en 2

Product: Beschikking

Waardering: B (4)

RIO nr.: 481

Handeling: het benoemen van leden en de voorzitter van de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen

Periode: 1993–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.3, lid 2

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar na einde zittingstermijn

RIO nr.: 483

Handeling: het uitoefenen van toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door de bekostigde universiteiten en de Open Universiteit

Periode: 1985–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 234

Wet van 14 november 1984 houdende Wet Open Universiteit (Stb. 1984, 573), art. 56, lid 1

Product: Rapport

Waardering: V 20 jaar m.u.v. een aantal voorbeelddossiers: B (5)

Toelichting op de waardering: Deze instellingen worden alle vanuit het hoofdkantoor te Utrecht gecontroleerd. Elke 5 jaar worden 12 rapporten over HBO/WO-instellingen bewaard, met een evenwichtige verdeling per schoolsoort (kath, prot.chr., neutraal en bijzonder neutraal

RIO nr.: 484

Handeling: het uitoefenen van toezicht op de verbeteringen in de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs aan de bekostigde universiteiten en de Open Universiteit

Periode: 1985–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.2

WWO-2 (Stb. 1985, 562), art. 234

Product: Rapport, gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: B (3)

RIO nr.: 519

Handeling: het verrichten van de evaluatie Bestuurlijke Hantering van de resultaten van visitaties bij bekostigde universiteiten

Periode: 1992–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 1.12 en 1.18

Product: Rapport

Waardering: B (3)

4.3. Toezicht op aangewezen universiteiten en bijzondere leerstoelen en lectoraten, 1960–

RIO nr.: 494

Handeling: het verrichten van de meta-evaluatie van het kwaliteitsonderzoek bij aangewezen universiteiten

Periode: 1993–2002

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 1.12 en 1.18

Product: Rapport, gedeelte Onderwijsverslag

Waardering: B (3)

RIO nr.: 520

Handeling: het verrichten van de evaluatie Bestuurlijke Hantering van de resultaten van visitaties bij aangewezen universiteiten

Periode: 1992–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 1.12 en 1.18

Product: Rapport

Waardering: B (3)

RIO nr.: 521

Handeling: het behandelen van niet-vertrouwelijke klachten van scholen/instituten

Periode: 1992–

Grondslag: WHW (Stb. 1992, 593), art. 5.2.1c

Product: Verslag, correspondentie

Waardering: V 5 jaar

Bsd betreffende het handelen van de inspectie van het onderwijs op het beleidsterrein beroepsonderwijs en volwasseneneducatie periode 1968–⁠2002

Samenstelling

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Rijksarchiefdienst PIVOT

Inspectie van het Onderwijs

Maart 2005

Lijst van afkortingen

BSD: Basisselectiedocument

MBO: Middelbaar Beroepsonderwijs

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

VAVO: Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs

WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs

WOT: Wet op het onderwijstoezicht

WVO: Wet op het Voortgezet Onderwijs

Hoofdstuk 1. Inleiding

De PIVOT-rapporten Mammoetsporen, deel II en De Draden van de WEB vormen de basis voor de hier opgenomen selectielijst.

Het rapport en het BSD zijn het resultaat van institutionele onderzoeken (RIO-nummers 69 en 48) welke zijn uitgevoerd binnen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, in overeenstemming met de afspraken die bij convenant van 9 februari 1995 tussen de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van OC&W en de Algemene Rijksarchivaris zijn gemaakt. In aansluiting hierop heeft de Inspectie van het Onderwijs, in verband met de nadien sterk gewijzigde onderwijswetten, de looptijd van het BSD verlengd van 1999 tot en met 2002. Dit is gebaseerd op eigen onderzoek van de Inspectie.

Het rapport beschrijft de taken en handelingen van de verschillende actoren op de beleidsterreinen.

In dit BSD wordt de neerslag van de handelingen gewaardeerd, op basis waarvan de daadwerkelijke selectie van archiefbescheiden uitgevoerd kan worden. Onder archiefbescheiden worden zowel de papieren bescheiden als gedigitaliseerde bescheiden verstaan; deze gedigitaliseerde bestanden vallen namelijk ook onder de Archiefwet 1995.

Tevens kan dit BSD dienen als leidraad bij de inrichting of herinrichting van de documentaire informatievoorziening.

Het BSD is als volgt samengesteld:

 • een korte beschrijving van de beleidsterreinen;

 • een verantwoording van de doelstelling van de selectie en de gehanteerde criteria;

 • de lijsten van gewaardeerde handelingen.

Hoofdstuk 2. Beschrijving beleidsterrein Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Het beleidsterrein Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (BVE) is samengesteld uit een drietal deelbeleidsterreinen: middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet volwassenenonderwijs en BVE. Het laatste deelbeleidsterrein is ontstaan in 1996 bij de totstandkoming van de WEB. Bij die totstandkoming zijn de beide eerste deelbeleidsterreinen beëindigd en in BVE opgegaan. Aangezien er gedurende een overgangsperiode nog sprake is van documenten van middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet volwassenenonderwijs, zijn beide nog afzonderlijk opgenomen.

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vormde tot 1996 een onderdeel van het beleidsterrein voortgezet onderwijs. Sinds 1996 is het een onderdeel van het terrein BVE. De term middelbaar beroepsonderwijs bestaat niet meer, het mbo is nu vergelijkbaar met de beroepsopleidende leerweg binnen het beroepsonderwijs. De leerlingen van het mbo zijn niet meer volledig leerplichtig. Het onderwijs is bestemd voor leerlingen die een beroepskwalificatie willen behalen op een secundair niveau.

Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) was, net als het mbo, tot 1996 een onderdeel van het beleidsterrein voortgezet onderwijs. Na 1996 werd het een onderdeel van het beleidsterrein BVE. Thans vormt het een onderdeel van de educatie. Het doel van de opleiding is het behalen van een diploma voortgezet onderwijs of een deel ervan. Het vavo was en is uitsluitend bestemd voor volwassenen.

Het beleidsterrein BVE omvat de opleidingen beroepsonderwijs en opleidingen educatie. Binnen het beroepsonderwijs zijn twee leerwegen te onderscheiden: de beroepsopleidende leerweg (vergelijkbaar met het ouder mbo) en de beroepsbegeleidende leerweg (vergelijkbaar met het voormalige leerlingwezen). Het vormingswerk en het deeltijd-mbo zin opgegaan in deze twee leerwegen en de vier deeltijdkwalificaties die daarin onderscheiden worden.

Het beroepsonderwijs is bestemd voor leerlingen die een beroepskwalificatie willen halen op secundair niveau. De instroom bestaat uit leerlingen die niet meer volledig leerplichtig zijn met een vooropleiding op het niveau van het vbo of mavo, op het niveau van de eerste fase voortgezet onderwijs en/of op het niveau van al dan niet gediplomeerde uitstromers uit de tweede fase van het voortgezet onderwijs.

Educatie bevat het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren, opleidingen gericht op de sociale zelfredzaamheid en Nederlands als tweede taal. Educatie is gericht op een goede aansluiting op het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast staat het leren functioneren in de samenleving centraal.

In het rapport De Draden van de WEB zijn de volgende deelbeleidsterreinen behandeld:

 • volwasseneneducatie 1945–1995 en niet door de overheid bekostigd onderwijs 1945–1997;

 • vormingswerk jeugdigen/vorming werkende jongeren 1945–1995;

 • leerlingwezen/cursorisch beroepsonderwijs 1945–1995;

 • educatie en beroepsonderwijs (uitgezonderd het vavo en het vroegere mbo).

De rol van de Inspectie van het Onderwijs ten aanzien van Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie (alsmede op de deelbeleidsterreinen die erin zijn opgegaan) is het toezicht houden op de naleving van wet- en regelgeving door de scholen en op de kwaliteit van het onderwijs bij die scholen. Voorts houdt de Inspectie zich op de hoogte van de toestand van het onderwijs in het algemeen.

Hoofdstuk 3. Selectie

3.A. Doelstelling van de selectie

De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet 1995. De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb. 671.

De doelstelling van het Nationaal Archief bij de selectie van overheidsarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van de hoofdlijnen van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving.

In dit BSD worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. Bij de selectie gaat het er om welke gegevensbestanden, behorend bij welke handeling, en berustend bij welke actor, bewaard moeten blijven met als doel het handelen van de rijksoverheid met betrekking tot het beleidsterrein op hoofdlijnen te kunnen reconstrueren.

Het handelen van overheidsorganen bestaat uit verschillende fasen in het beleidsproces. Deze fasen zijn o.a. agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleidsbepaling, beleidsvaststelling, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. Om de reconstructie van het handelen op hoofdlijnen mogelijk te maken, dient dus vooral de neerslag van de eerste vier en de laatste fase bewaard te blijven.

De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan.

Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt het BSD een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afdoening van de archivistische neerslag

3.B. Selectiecriteria

Teneinde de selectiedoelstelling te operationaliseren zijn de in het Rapport Institutioneel Onderzoek geformuleerde handelingen gewogen aan de hand van de door PIVOT opgestelde selectiecriteria.

Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOT-themabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC Din). Na verwerking van de adviezen zijn de herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In dit BSD zijn de criteria van 1997 gehanteerd.

De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden.

Handelingen die gewaardeerd worden met B (Bewaren)

1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

3. Handelingen die betrekking hebben verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriele verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een BSD beleidsterrein-specifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd.

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

3.C. Verslag van de vaststellingsprocedure

Het Archiefbesluit 1995, artikel 5 onder d, 3° schrijft voor dat in de toelichting bij een selectielijst verslag wordt gedaan van de vaststellingsprocedure.

Vaststelling BSD

28 maart 2003 is het ontwerp-BSD door de Inspectie voor Onderwijs aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf 2 februari 2004 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van de Inspectie voor Onderwijs, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 14 september 2004 bracht de RvC advies uit (arc-2004.01272/2), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties heeft geen aanleiding gegeven tot wijzigingen van de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 7 februari 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld [C/S/05/262].

Hoofdstuk 4. De selectielijst Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie

Aangegeven worden:

RIO nr.: dit is het corresponderende nummer van de handeling binnen het RIO.

Handeling: dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

Periode: hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld wordt de handeling nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: indien bekend aangegeven.

Product: Indien bekend aangegeven.

Waardering: door middel van plaatsing van de letters B en V wordt een waardering gegeven voor het ‘Bewaren’ dan wel ‘Vernietigen’ van de neerslag van de handeling. Bij de handelingen die met een B gewaardeerd zijn wordt het selectiecriterium vermeld dat tot dat voorstel geleid heeft. De te bewaren neerslag dient na afloop van de overbrengingstermijn overgebracht te worden naar de Rijksarchiefdienst in goede, geordende en toegankelijke staat.

Bij de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt zo mogelijk de termijn aangegeven, waarna de vernietiging kan plaatsvinden. De vernietigingstermijnen zijn ingevuld op grond van informatie uit bestaande vernietigingslijsten en gesprekken met vertegenwoordigers van het juridische en administratieve belang bij de zorgdrager.

4.A. Het MBO

4.A.1. Toezicht

RIO nr.: 267 (Institutioneel onderzoek RIO nr. 48)

Handeling: het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften en over de toestand van het leerlingwezen, het deeltijdberoepsonderwijs en de specifiek scholing aan de Minister van Onderwijs

Periode: 1968–1995

Grondslag: WLW 1966, art. 56

WCBO 1992, art. 4.2

Product: Verslag

Waardering: B (1)

RIO nr.: 340 (Institutioneel onderzoek RIO nr. 69)

Handeling: het toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen en voorschriften bij scholen voor mbo

Periode: 1968–1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 118, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 115, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 115, lid 1

Product: Verslagen zoals schoolbezoekverslag, jaarverslag, onderwijsverslag, examenverslag, aspectrapportages

Waardering: V 20 jaar m.u.v. een aantal voorbeelddossiers: B (5)

Toelichting bij de waardering: van elk van de 3 kantoren die het BVE controleren worden 1x per 5 jaar 2 rapporten per schoolsoort bewaard. Totaal: (3 x 2 x 4 =) 24

RIO nr.: 341 (Institutioneel onderzoek RIO nr. 69)

Handeling: het evalueren van de stand van het mbo met betrekking tot de kwaliteit ervan

Periode: 1968–1995

Product: Rapportages aan de minister

Waardering: B (3)

RIO nr.: 343 (Institutioneel onderzoek RIO nr. 69)

Handeling: het doen van voorstellen aan de minister indien deze in het belang van het mbo worden geacht

Periode: 1968–1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 119, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 116, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 116, lid 3

Product: Advies

Waardering: B (1)/B (5)

Opmerking: Na overbrenging kan deze rubriek vervallen. Wordt gecontinueerd in de rubriek BVE

4.B. Het VAVO

4.B.1. Examens

Voor zover van overeenkomstige toepassing, gelden de bewaarvoorschriften als bij het Voortgezet Onderwijs (153 en 156 VO).

4.B.2. Toezicht

RIO nr.: 616 (Institutioneel onderzoek RIO nr. 69)

Handeling: het toezien op het naleven van de wettelijke bepalingen en voorschriften bij scholen voor VAVO

Periode: 1968–1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 118, lid 1

WVO, Stb. 1986, 552, art. 115, lid 1

WVO, Stb. 1993, 666, art. 115, lid 1

Product: Verslagen zoals schoolbezoekverslag, jaarverslag, onderwijsverslag, examenverslag

Waardering: V 20 jaar m.u.v. een aantal voorbeelddossiers: B (5)

Toelichting bij de waardering: van elk van de 3 kantoren die het BVE controleren worden 1x per 5 jaar 2 rapporten per schoolsoort bewaard. Totaal: (3 x 2 x 4 =) 24

RIO nr.: 617 (Institutioneel onderzoek RIO nr. 69)

Handeling: het evalueren van de stand van het vavo met betrekking tot de kwaliteit ervan

Periode: 1968–1995

Product: Rapportages aan de minister

Waardering: B (3)

RIO nr.: 619 (Institutioneel onderzoek RIO nr. 69)

Handeling: het doen van voorstellen aan de minister indien deze in het belang van het vavo worden geacht

Periode: 1968–1995

Grondslag: WVO, Wet van 14-02-1963, Stb. 40, art. 119, lid 3

WVO, Stb. 1986, 552, art. 116, lid 3

WVO, Stb. 1993, 666, art. 116, lid 3

Product: Advies

Waardering: B (1)/B (5)

Opmerking: Na overbrenging kan deze rubriek vervallen. Wordt gecontinueerd in de rubriek BVE

4.C. BVE

4.C.1. Toezicht

RIO nr.: 495 (Institutioneel onderzoek RIO nr. 48)

Handeling: het uitbrengen van een verslag over de naleving van de wettelijke voorschriften door instellingen, exameninstellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra en over de toestand van educatie en beroepsonderwijs

Grondslag: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 5.1

Periode: 1996–

Product: Verslagen zoals schoolbezoekverslag, jaarverslag, onderwijsverslag, examenverslag, aspectrapportages

Waardering: V 20 jaar m.u.v. een aantal voorbeelddossiers: B (5)

Toelichting bij de waardering: van elk van de 3 kantoren die het BVE controleren worden 1x per 5 jaar 2 rapporten per schoolsoort bewaard. Totaal: (3 x 2 x 4 =) 24

RIO nr.: 496

Handeling: het benoemen van de leden van een commissie van onafhankelijke deskundigen die de kwaliteit van de werkzaamheden van instellingen, exameninstellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra beoordelen

Grondslag: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 5.3. eerste lid

Periode: 1996–2003

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing commissie

RIO nr.: 344 (RIO nr. 69)

Handeling: het rapporteren over haar bevindingen omtrent het middelbaar beroepsonderwijs aan de minister

Periode: 1996–

Grondslag: WEB, Stb. 1995/501, art. 5.2, lid 3

Product: Rapportages

Waardering: B (3)

Onafhankelijke deskundigen

RIO nr.: 496

Handeling: het benoemen van de leden van een commissie van onafhankelijke deskundigen die de kwaliteit van de werkzaamheden van instellingen, exameninstellingen en agrarische innovatie- en praktijkcentra beoordelen

Grondslag: Wet educatie en beroepsonderwijs 1995, art. 5.3. eerste lid

Periode: 1996–2003

Product: Beschikking

Waardering: V 5 jaar na opheffing commissie

 1. Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten.

  ^ [1]
 2. Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina