Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren In- en uitvoerwet

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 03-03-2005 t/m 31-07-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 februari 2005, nr. WJZ 5005930, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren In- en uitvoerwet

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 19 van de In- en uitvoerwet;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2008]

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de In- en uitvoerwet bepaalde, worden aangewezen:

  • de ambtenaren van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • de ambtenaren van de accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 februari 2005

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

C.E.G. van Gennip

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina