Wijzigingsbesluit Voertuigreglement (typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers)

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geraadpleegd op 29-06-2022.
Geldend van 18-02-2005 t/m 30-04-2009

Besluit van 1 februari 2005, houdende wijziging van het Voertuigreglement tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 27 september 2004, nr. HDJZ/AWW/2004-2262, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan en tot intrekking van Richtlijn 74/150/EEG van de Raad (PbEU L 171), richtlijn nr. 2004/66/EG van de Raad van de Europese Unie van 26 april 2004 (PbEU L 168) tot aanpassing van de Richtlijnen 1999/45/EG, 2002/83/EG, 2003/37/EG en 2003/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en de Richtlijnen 77/388/EEG, 91/414/EEG, 96/26/EG, 2003/48/EG en 2003/49/EG, op het gebied van vrij verkeer van goederen, vrijheid van dienstverlening, landbouw, vervoer en belastingen, in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije en de artikelen 21, eerste lid, 22, eerste lid, en 26, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

De Raad van State gehoord (advies van 22 november 2004, nr. W09.04.0472/V);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 25 januari 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-117, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Artikel 3.10.1 van het Voertuigreglement is tot 1 juli 2009 niet van toepassing op landbouw- of bosbouwtrekkers die beschikken over een typegoedkeuring die in een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor 1 juli 2005 is verleend.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 februari 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat ,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de zeventiende februari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven