Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsomstandigheden 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-06-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 januari 2005, nr. ARBO/DIR/2005/1123, houdende de inrichting van de directie Arbeidsomstandigheden alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Arbeidsomstandigheden (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsomstandigheden 2005)

§ 2. Organisatie en taken directie ARBO en afdelingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De directie ARBO bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Productveiligheid en Gezondheid;

 • b. de afdeling Arbodienstverlening en Verzuimaanpak;

 • c. de afdeling Kennis, Onderzoek en Nieuwe risico’s;

 • d. de afdeling Majeure risico’s en Arbeidsveiligheid;

 • e. de afdeling Ondersteuning, Planning en Control.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Productveiligheid en Gezondheid is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. de preventie van arbeidsrisico’s op het taakgebied van stoffen, met name hoog-risico stoffen zoals opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet, titels 9.2 en 9.3 van de Wet milieubeheer en de Bestrijdingsmiddelenwet 1962, biologische agentia en arbeidsmiddelen;

 • b. het ontwikkelen en implementeren van productveiligheidsbeleid op de werkplek in het kader van de Warenwet;

 • c. het stimuleren van ontwerp, productie en de toepassing van arbovriendelijke producten;

 • d. het monitoren van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en producten en maatregelen om de risico’s te beheersen;

 • e. het ontwikkelen en onderhouden van normeringaspecten in de regelgeving en het nemen van initiatieven terzake van opleiding en deskundigheid, ten behoeve van de onderwerpen, bedoeld in onderdeel a tot en met d;

 • f. het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van (Europese-) richtlijnen en de beïnvloeding van internationale agendasetting met betrekking tot de risico’s, bedoeld in onderdeel a tot en met d.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Arbodienstverlening en Verzuimaanpak is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het bevorderen van verzuimbeleid en vroegtijdige reïntegratie van werknemers;

 • b. het bevorderen van een toegankelijke en kwalitatieve arbodienstverlening;

 • c. het bevorderen van verzuimregistratie en analyse van de oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;

 • d. het ontwikkelen van beleid voor groepen die bijzondere aandacht behoeven waaronder arbeidsgehandicapten, ouderen en zwangeren;

 • e. het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van (Europese-) richtlijnen en de beïnvloeding van internationale agendasetting over de onderwerpen als bedoeld in dit artikel;

 • f. het stimuleren en bevorderen van arbocuratieve samenwerking;

 • g. het algemeen beheer van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Kennis, Onderzoek en Nieuwe risico’s is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. de preventie van arbeidsrisico’s op het taakgebied van psychische belasting, fysieke belasting en sociale veiligheid waaronder agressie, geweld en seksuele intimidatie;

 • b. het implementeren en onderhouden van het certificatie- en accreditatiebeleid;

 • c. het ontwikkelen en onderhouden van normeringaspecten in de regelgeving en het nemen van initiatieven ter zake van opleiding en deskundigheid, ten behoeve van de onderwerpen, bedoeld in onderdeel a en b;

 • d. het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van (Europese-) richtlijnen en de beïnvloeding van internationale agendasetting met betrekking tot de risico’s, genoemd in onderdeel a;

 • e. het bevorderen van een goede en toegankelijke tweedelijns arbokennisinfrastructuur;

 • f. het coördineren en vormgeven van onderzoeks-, monitor- en beleidsinformatietaken van de directie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Majeure risico’s en Arbeidsveiligheid is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. de preventie van arbeidsrisico’s op het taakgebied van de chemische veiligheid, de bouwveiligheid, arbeidsplaatsen, de bedrijfshulpverlening, het werken onder overdruk, de chemische veiligheid, fysische agentia waaronder geluid, trillingen en straling;

 • b. de preventie van arbeidsongevallen;

 • c. de preventie van zware ongevallen als gevolg van toxische wolk, brand en explosie;

 • d. het ontwikkelen en implementeren van activiteiten gericht op het versterken van het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur in bedrijven;

 • e. het ontwikkelen en onderhouden van normeringaspecten in de regelgeving en het nemen van initiatieven terzake van opleidingen en deskundigheid, ten behoeve van de onderwerpen, bedoeld in onderdeel a tot en met d;

 • f. het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van (Europese-) richtlijnen en de beïnvloeding van internationale agendasetting met betrekking tot de risico’s, genoemd in onderdeel a;

 • g. het verzamelen en interpreteren van blootstellings- (ioniserende straling) en ongevalsinformatie via monitoring en het laten uitvoeren van de monitor arbeidsongevallen.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Ondersteuning, Planning en Control is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het formuleren van kaders voor de bedrijfsvoering binnen de directie;

 • b. het uitvoeren van de planning- en controletaken ten behoeve van de directie;

 • c. het coördineren van de formulering van de begroting, het directieplan en de periodieke rapportages;

 • d. het ondersteunen van de uitvoering van directiebrede projecten;

 • e. het bedrijfsmatig beheren van de budgetten;

 • f. het administratief en secretarieel ondersteunen van de afdelingen en de directeur;

 • g. het ondersteunen van de directeur en het managementteam op het terrein van personeel en organisatie;

 • h. het onderhouden van de contacten met de directie Gemeenschappelijke Organisatie Bedrijfsvoering inzake personeels-, financiële- en documentaire informatievoorziening-aangelegenheden.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

Elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, is belast met het leiding geven aan de medewerkers van de eigen afdeling.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De hoofden van de afdelingen Productveiligheid en Gezondheid, Arbodienstverlening en Verzuimaanpak, Kennis Onderzoek en Nieuwe risico’s en Majeure risico’s en Arbeidsveiligheid worden gemachtigd:

 • a. tot het paraferen van stukken niet zijnde ARBO-voortouwstukken, een en ander met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs kan worden vermoed dat deze door de directeur ARBO moeten worden afgedaan;

 • b. om informatieve brieven af te doen die betrekking hebben op het beleidsterrein van hun afdeling.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Ondersteuning, Planning en Control wordt gemachtigd tot het paraferen van stukken die betrekking hebben op taken gelegen op het terrein van de bedrijfsvoering van de directie.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voorzover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van beoordelingen van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur ARBO.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur ARBO worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De afdelingshoofden, genoemd in artikel 2, kunnen aan rechtstreeks onder hen ressorterende functionarissen bevoegdheden doorverlenen, met uitzondering van bevoegdheden met betrekking tot personeelsaangelegenheden.

 • 2 Een besluit tot doorverlenen van bevoegdheden behoeft de goedkeuring van de directeur ARBO.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsomstandigheden 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 januari 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Arbeidsomstandigheden

,

R. Feringa

Terug naar begin van de pagina