Vaststellingsregeling bedragen per eenheid uitkering gemeentefonds 2002

[Regeling materieel uitgewerkt per 13-02-2007.]
Geldend van 13-02-2005 t/m heden

Regeling van 28 januari 2005, nr. FO2005/0000008072, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds over het uitkeringsjaar 2002

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet en artikel 6 van de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2002 worden de bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

waarnemend directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie

,

C. Riezebos

Bijlage 1

De bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2002

Nr.

Maatstaven

Bedragen (euro’s)

1

OZB (per eenheid van € 2.268)

-5,08

2

Inwoners

148,52

3

Inwoners *bodemfactor buitengebied

0,80

4

Jongeren

179,40

5

Ouderen

47,59

6-a

Inwoners Waddengemeenten, eerste schijf

188,44

6-b

Inwoners Waddengemeenten, tweede schijf

146,75

6-c

Inwoners Waddengemeenten, derde schijf

32,49

7

Lage inkomens

367,47

8

Bijstandsontvangers

489,92

9

Uitvoeringskosten bijstand

1.156,58

10

Schaalfactor bijstand

224.925,94

11

Uitkeringsontvangers

169,83

12

Minderheden

291,47

13

Klantenpotentieel lokaal

64,19

14

Klantenpotentieel regionaal

26,48

15

Leerlingen

242,19

15-a

Extra leerlingen streekscholen

80,73

15-b

Sterke groei leerlingen VO

140,77

15-c

Sterke groei jongeren

101,17

16

Land

34,19

17

Land *percentage slechte grond

1,05

18

Land *bodemfactor gemeente

20,09

19

Binnenwater

28,40

20

Buitenwater

26,84

21

Oppervlak bebouwing

670,56

22

Oppervlak bebouwing woonkern *bodemfactor woonkern

3.885,03

23

Oppervlak bebouwing buitengebied *bodemfactor buitengebied

1.828,25

24

Woonruimten

224,46

25

Woonruimten *bodemfactor woonkern

37,36

26

Woonruimten *percentage slechte grond

38,32

27-a

Historische kernen, eerste groep

7.458,13

27-b

Historische kernen, tweede groep

12.028,75

27-c

Historische kernen, derde groep

20.615,98

28

Historische waterweg

18,28

29

Bewoonde oorden

36,11

30

Historische woningen in bewoonde oorden

87,74

31

Stadsvernieuwing

122.853.664,60

32

Omgevingsadressendichtheid (per 1000 eenheden)

55,76

33

Omgevingsadressendichtheid *percentage slechte grond

-1,20

34

Oeverlengte *bodemfactor gemeente

9,08

35

Oeverlengte *bodemfactor gemeente *dichtheidsfactor

4,54

36

Meerkernigheid

6.823,49

37

Meerkernigheid *bodemfactor buitengebied

15.997,17

38

Bedrijfsvestigingen

116,26

39

Vast bedrag voor iedere gemeente

203.524,71

40

Vast bedrag voor Amsterdam

149.693.958,91

41

Vast bedrag voor Rotterdam

108.242.380,64

42

Vast bedrag voor Den Haag

77.201.287,00

43

Vast bedrag voor Utrecht

43.049.379,19

44

Vast bedrag voor de Waddengemeenten

149.950,63

49

Verfijningsuitkering omvangrijke opgave woningbouw

571,39

50

Verfijningsuitkering wijziging gemeentelijke indeling, startbijdrage

5.713,86

Bijlage 2

De bedragen per eenheid voor de uitkering uit het gemeentefonds, bedoeld in artikel 6, derde lid Financiële-verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2002

Omschrijving

Bedragen (euro’s)

De letter J, opgenomen in de formule in artikel 2.7.4 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984

31.764,62

De letter D, opgenomen in de formule in artikel 3.15.1 van het Besluit verfijningen algemene uitkering 1984

36,76

Terug naar begin van de pagina