Besluit instelling en benoeming leden expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 06-02-2005 t/m 24-09-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 januari 2005, Directie Uitvoeringsbeleid, nr. UB/S/2005/2686, tot instelling en benoeming leden expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

Er is een expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI.

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

De commissie heeft tot taak:

  • het – mede op basis van buitenlandse praktijkvoorbeelden en best-practices – doen van aanbevelingen voor verbetering en versnelling van de (totstandkoming van de gewenste) informatievoorziening en elektronische dienstverlening in het SUWI-domein, waaronder mogelijk te realiseren quick-wins;

  • daarbij aan te geven welke maatregelen daarvoor vereist zijn en welke actoren daarvoor acties dienen te verrichten.

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2008]

Als lid van de expertcommissie worden benoemd:

  • a. de heer prof. dr. ir. W.J. Keller, tevens voorzitter;

  • b. de heer U. Groen;

  • c. de heer mr. J.N. van Lunteren.

Artikel 4

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 De expertcommissie brengt uiterlijk 31 maart 2005 haar rapport uit aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  • 2 Met het uitbrengen van haar rapport is de commissie opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 25-09-2008]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Uitvoeringsbeleid.

Artikel 6

[Vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag nadat de commissie haar rapport heeft uitgebracht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 januari 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina