Besluit raadplegend referendum Europese Grondwet

[Regeling vervallen per 12-03-2008.]
Geldend van 04-02-2005 t/m 11-03-2008

Besluit van 27 januari 2005, houdende regels ter uitvoering van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet (Besluit raadplegend referendum Europese Grondwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 9 januari 2004, 0000019056;

Gelet op de artikelen 6, 7, 10, 13 en 16 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet;

De Raad van State gehoord (advies van 26 januari 2004, nr. W04.04.0017/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 21 januari 2005, nr. 2005-0000001505;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 12-03-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 12-03-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 2. Registratie van kiesgerechtigdheid van nederlanders die buiten nederland wonen

[Vervallen per 12-03-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 12-03-2008]

Ten aanzien van de verkrijgbaarheid van de registratieformulieren voor Nederlanders die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben, is artikel D 2 van het Kiesbesluit van toepassing.

Artikel 3

[Vervallen per 12-03-2008]

Ten aanzien van de registratie van de kiesgerechtigdheid van Nederlanders die hun werkelijke woonplaats buiten Nederland hebben, zijn de artikelen D 3 tot en met D 5 van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat in artikel D 5, in plaats van «artikel D 3, eerste lid, van de Kieswet» wordt gelezen: artikel 6 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet, juncto artikel 34 van de Tijdelijke referendumwet, zoals dat luidde op 31 december 2004.

Hoofdstuk 3. De stemming

[Vervallen per 12-03-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 12-03-2008]

Bij het gelijktijdig plaatsvinden van de stemming voor het referendum dat wordt gehouden op grond van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet met een stemming voor een referendum ingevolge de Tijdelijke referendumwet dan wel een of meer andere, door de gemeenteraad uitgeschreven, stemmingen zijn de artikelen J 10 tot en met J 12a van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat in deze artikelen in plaats van «de stemming ingevolge de Kieswet» telkens wordt gelezen: de stemming ingevolge de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet.

Artikel 6

[Vervallen per 12-03-2008]

Ten aanzien van het stemmen door middel van elektronische stemmachines zijn de artikelen J 13, J 15a tot en met J 17, J 19 tot en met J 25 en artikel K 1 van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat:

 • a. in artikel J 15a, eerste lid, in plaats van «de verkiezingen» wordt gelezen: het referendum;

 • b. in artikel J 21 in plaats van «de datum waarop en het vertegenwoordigend orgaan waarvoor de verkiezing wordt gehouden» wordt gelezen: de datum waarop het referendum wordt gehouden en de benaming van het verdrag, dan wel een afkorting daarvan;

 • c. in artikel J 23 in plaats van «een bepaalde kandidaat» wordt gelezen: zijn keuze inzake het verdrag.

Artikel 7

[Vervallen per 12-03-2008]

 • 1 Op de bij de stemming te gebruiken stemmachine wordt de benaming van het verdrag vermeld en wordt aan de kiezer de keuze geboden zich voor of tegen het verdrag uit te spreken.

 • 2 Bij ministeriële regeling wordt een model vastgesteld voor de wijze waarop de keuzes op de stemmachine worden vermeld.

Artikel 8

[Vervallen per 12-03-2008]

 • 1 In of bij elk stemlokaal is instructiemateriaal aanwezig ter voorlichting van de kiezer over het gebruik van de stemmachine.

 • 2 Bij elke stemmachine is een gebruiksaanwijzing aangebracht.

Artikel 9

[Vervallen per 12-03-2008]

Ten aanzien van de schorsing van de zitting van het stembureau zijn de artikelen J 26 tot en met J 35 van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat in artikel J 26, tweede lid, de zinsnede «, tenzij het de verkiezing betreft van de leden van de gemeenteraad,» buiten toepassing blijft.

Artikel 10

[Vervallen per 12-03-2008]

Ten aanzien van de verzending van de briefstembescheiden naar kiezers buiten Nederland is artikel M 1 van het Kiesbesluit van toepassing.

Hoofdstuk 4. De stemopneming door het stembureau

[Vervallen per 12-03-2008]

Artikel 12

[Vervallen per 12-03-2008]

Ten aanzien van de stemopneming door een stembureau waar met elektronische stemmachines wordt gestemd, zijn de artikelen N 2, N 3 en N 5 tot en met N 8 van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat:

Artikel 13

[Vervallen per 12-03-2008]

 • 1 Onmiddellijk na de in artikel N 3 van het Kiesbesluit voorgeschreven handelingen, verricht de voorzitter de handelingen die nodig zijn om van de stemmachine een afdruk van de in het tweede lid bedoelde gegevens te verkrijgen.

 • 2 Het stembureau stelt vast:

  • a. het aantal stemmen dat voor het verdrag is uitgebracht;

  • b. het aantal stemmen dat tegen het verdrag is uitgebracht;

  • c. de som van de onder a en b bedoelde aantallen stemmen, zijnde het aantal geldig uitgebrachte stemmen;

  • d. het aantal kiezers dat door middel van de stemmachine te kennen heeft gegeven geen keuze te willen maken, zijnde het aantal ongeldige stemmen.

 • 3 Indien in een stemlokaal meer dan één stemmachine wordt gebezigd, worden de in het tweede lid bedoelde aantallen per stemmachine vastgesteld en de aldus vastgestelde aantallen bij elkaar geteld.

 • 4 Vervolgens maakt de voorzitter de in het tweede en derde lid bedoelde aantallen stemmen bekend. Door de aanwezige kiezers kunnen mondeling bezwaren worden ingebracht.

 • 5 Het geheugen van de stemmachine waarop de stemmen zijn vastgelegd wordt daarop in een pak gedaan, dat wordt verzegeld. Indien in een stemlokaal meer dan één stemmachine wordt gebruikt, worden de geheugens gezamenlijk in een pak gedaan, dat eveneens wordt verzegeld.

Artikel 14

[Vervallen per 12-03-2008]

Ten aanzien van de schorsing en de hervatting van de stemopneming door briefstembureaus zijn de artikelen N 9 tot en met N 13 van het Kiesbesluit van toepassing, met dien verstande dat in artikel N 13 in plaats van «bedoeld in artikel N 6 van de Kieswet» wordt gelezen: bedoeld in artikel 11 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet, juncto artikel 122, eerste lid, van de Tijdelijke referendumwet, zoals dat luidde op 31 december 2004.

Hoofdstuk 5. De vaststelling van de uitslag van het referendum

[Vervallen per 12-03-2008]

Artikel 15

[Vervallen per 12-03-2008]

Op de zitting van het hoofdstembureau tot vaststelling van de stemmentotalen voor de kieskring, bedoeld in artikel 14 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet, juncto artikel 128 van de Tijdelijke referendumwet, zoals dat luidde op 31 december 2004, is artikel E 1 van het Kiesbesluit van toepassing.

Artikel 16

[Vervallen per 12-03-2008]

De bekendmaking van de dag en het uur van de zitting van het centraal stembureau tot bekendmaking van de uitslag van het referendum, bedoeld in artikel 16 van de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet, juncto artikel 138 van de Tijdelijke referendumwet, zoals dat luidde op 31 december 2004, geschiedt door kennisgeving in de Staatscourant.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 januari 2005

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

Th. C. de Graaf

Uitgegeven de derde februari 2005

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina