Beleidsregels vaststelling arbeidsgehandicapte

[Regeling vervallen per 29-12-2005.]
Geldend van 24-02-2005 t/m 28-12-2005

Beleidsregels vaststelling arbeidsgehandicapte

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 3, eerste lid, onder a en e, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten en het Arbeidsgehandicaptebesluit;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 29-12-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Advies van de arbodienst

[Vervallen per 29-12-2005]

 • 1 De werknemer of werkgever die het UWV verzoekt vast te stellen of de werknemer arbeidsgehandicapte is als bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet Rea, doet dit verzoek vergezeld gaan van een advies van de arbodienst dat de medisch-arbeidskundige beoordeling bevat op grond waarvan het UWV kan vaststellen dat de werknemer in verband met ziekte of gebrek een belemmering heeft bij het verkrijgen of verrichten van arbeid.

 • 2 Het advies van de arbodienst vermeldt of beschrijft in elk geval:

  • a. de aard van de deskundigheid van de opsteller(s);

  • b. de ziekte of gebreken waarvan bij de werknemer sprake is;

  • c. de functionele beperkingen waartoe deze ziekte of gebreken leiden;

  • d. het structurele karakter van die beperkingen.

 • 3 Voor zover van toepassing wordt in het advies vermeld en toegelicht:

  • a. dat de werknemer in verband met ziekte of gebreken een aanzienlijk verhoogd risico heeft op ernstige gezondheidsklachten binnen vijf jaar;

  • b. dat de werknemer als gevolg van zijn beperkingen evident minder dan 75% van een normale voltijdsfunctie kan vervullen;

  • c. dat voor de werknemer voorzieningen als bedoeld in artikel 31 van de Wet Rea vereist zijn voor het verrichten van normale functies;

  • d. welke voorzieningen of maatregelen noodzakelijk en voldoende zijn om de werknemer in staat te stellen de eigen arbeid of andere arbeid in het bedrijf van de werkgever te verrichten.

 • 4 Indien de werknemer naar verwachting niet in staat kan worden gesteld tot het verrichten van de eigen arbeid of andere arbeid in het bedrijf van de werkgever, wordt in het advies vermeld en toegelicht:

  • a. tot het verrichten van welke arbeid de werknemer wel in staat kan worden gesteld;

  • b. welke voorzieningen of maatregelen daarvoor noodzakelijk en voldoende zijn;

  • c. of die voorzieningen en maatregelen zijn te realiseren binnen een normale werkomgeving;

  • d. over welk beroepsperspectief en welke arbeidsmarktkwalificaties de werknemer beschikt.

 • 5 Indien een probleemanalyse of een plan van aanpak zijn opgesteld, worden deze, met de eventuele evaluaties en bijstellingen, bij het advies gevoegd.

Artikel 3. Toestemming van de werknemer

[Vervallen per 29-12-2005]

 • 1 Indien het in artikel 2 bedoelde verzoek niet door de werknemer zelf wordt gedaan, gaat het vergezeld van een door de werknemer ondertekende en gedateerde verklaring die inhoudt dat hij het UWV toestemming geeft vast te stellen dat hij arbeidsgehandicapte is.

 • 2 De vaststelling vindt niet plaats indien de werknemer de gegeven toestemming intrekt.

 • 3 Het UWV herroept een besluit tot vaststelling dat een werknemer arbeidsgehandicapte is, indien deze tijdig tegen dat besluit bezwaar maakt op de grond dat hij voor die vaststelling geen toestemming heeft gegeven, of dat hij de gegeven toestemming intrekt.

 • 4 Buiten het geval als bedoeld in het derde lid trekt het UWV een besluit tot vaststelling dat een werknemer arbeidsgehandicapte is op diens verzoek in, indien blijkt dat hij:

  • a. voor die vaststelling geen toestemming heeft gegeven; of

  • b. wegens bijzondere omstandigheden in redelijkheid niet aan de gegeven toestemming kan worden gehouden.

Artikel 4. Ontbreken van advies of toestemmingsverklaring

[Vervallen per 29-12-2005]

 • 1 Het UWV stelt aan de indiener van een verzoek als bedoeld in artikel 2 een termijn om dit verzoek aan te vullen, indien het in artikel 2 genoemde advies of de in artikel 3 genoemde verklaring niet zijn bijgevoegd of indien deze niet aan de in de artikelen 2 en 3 genoemde vereisten voldoen, tenzij aanstonds duidelijk is dat de indiener niet in staat of niet bereid is het verzoek aan te vullen.

 • 2 Wordt het verzoek niet binnen de gestelde termijn aangevuld, dan stelt het UWV aan de hand van eigen onderzoek vast of de werknemer in verband met ziekte of gebrek een belemmering heeft bij het verkrijgen of verrichten van arbeid, en of hij het UWV toestemming geeft vast te stellen dat hij arbeidsgehandicapte is.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-12-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de publicatie van de Staatscourant waarin het is geplaatst.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 27 januari 2005

J.M. Linthorst

voorzitter Raad van bestuur

Terug naar begin van de pagina