Formulieren melding aanvang en beëindiging jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 09-09-2006 t/m 31-12-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 januari 2005, nr. DJB/JZ-2547051, houdende vaststelling van formulieren inzake melding aanvang en beëindiging jeugdzorg

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 12 van de Wet op de jeugdzorg;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Het formulier, bedoeld in artikel 12 van de Wet op de jeugdzorg, waarbij mededeling wordt gedaan van de aanvang van jeugdzorg waarvoor een ouderbijdrage is verschuldigd aan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen, wordt vastgesteld conform het model opgenomen in de bijlage 1.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Het formulier, bedoeld in artikel 12 van de Wet op de jeugdzorg, waarbij mededeling wordt gedaan van de beëindiging van jeugdzorg waarvoor een ouderbijdrage is verschuldigd aan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdragen wordt vastgesteld conform het model opgenomen in de bijlage 2.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Formulieren melding aanvang en beëindiging jeugdzorg.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling en de bijlagen zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina