Besluit vaste beloning Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2005

[Regeling vervallen per 11-01-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]
Geldend van 15-02-2005 t/m 31-12-2013

Besluit van 26 januari 2005, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de (plaatsvervangend) voorzitters en de niet-ambtelijke leden van de Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW (Besluit vaste beloning Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2005)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, nr. HRM/2004/61911, d.d. 21 januari 2005, directie Human Resource Management;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 11-01-2014]

Aan de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning van € 261,– per zitting toegekend.

Artikel 2

[Vervallen per 11-01-2014]

Aan de niet-ambtelijke leden van de Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW wordt in plaats van een vacatiegeld een vaste beloning van € 209,– per zitting toegekend.

Artikel 4

[Vervallen per 11-01-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Artikel 5

[Vervallen per 11-01-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2005.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 januari 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de vijftiende februari 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina