Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting [...] van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

Geldend van 02-04-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 november 2004, nr. arc-2004.1462/5);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘selectielijst voor de neerslag van handelingen van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer als vakminister op het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting over de periode 1940–1993’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. R&B/OSA/2001/3032 d.d. 3 september 2001 (gepubliceerd in de Staatscourant 2001, 194 d.d. 8 oktober 2001)) wordt ingetrokken, voor wat betreft de handelingen 10, 80, 281, 288, 295, 296, 302, 305, 337, 340, 343, 351, 353, 357, 365, 368 en 369 van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 januari 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

Directeur Personeel, Informatie en Organisatie

,

A.J. Kuijper

Terug naar begin van de pagina