Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Financiën)

Geldend van 02-04-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit Selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Rijksbegroting over de periode 1945–2000 (Minister van Financiën)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Financiën,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 november 2004, nr. arc-2004.1462/5);

Besluiten:

Artikel 2

De ‘selectielijst voor de neerslag van handelingen van de actoren:

  • Minister van Financiën;

  • Commissie tot voorbereiding van een herziening van de Comptabiliteitswet 1927;

  • Interdepartementale werkgroep herziening van de Comptabiliteitswet 1976;

  • Interdepartementaal Overlegorgaan Financieel-Economische Zaken (IOFEZ);

  • Interdepartementaal Overlegorgaan Departementale Accountantsdiensten (IODAD);

  • Vakministers (de Minister van Financiën als vakminister);

  • Vakministers te Londen (de Minister van Financiën als vakminister in Londen)

op het beleidsterrein Beheer van de Rijksbegroting (periode 1940–1993)’ (vastgesteld bij beschikking van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Financiën, nr. 96.338.RWS/EIB d.d. 3 mei 1996 (gepubliceerd in de Staatscourant 1996, 96 d.d. 22 mei 1996)) wordt ingetrokken, voor wat betreft de handelingen 6, 10, 18, 26, 80, 164, 167, 272, 274, 281, 282, 287, 290, 292, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 305, 308, 309, 310, 314, 315, 316, 317, 318, 323, 327, 330, 332, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348, 349, 351, 352, 353, 357, 364, 365, 367, 368, 369, 370, 371, 373 en 377 van de Minister van Financiën.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 25 januari 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
het

Hoofd Documentaire Informatievoorziening

,

J.J. Jonkers

Terug naar begin van de pagina