Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Informatiestatuut Onderzoeksraad voor veiligheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 26, derde lid, en 83, tweede lid, van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid;

Besluit:

§ 2. Algemeen

Artikel 2

 • 1 De informatieverstrekking door de raad aan de minister, onderscheidenlijk door de minister aan de raad, geschiedt schriftelijk.

 • 2 In spoedeisende gevallen wordt informatie op de meest passende en snelle wijze verstrekt en zo nodig beperkt tot vitale informatie, met dien verstande dat de volledige informatie zo spoedig mogelijk wordt nagezonden.

 • 3 Ten minste een maal per jaar overlegt de minister met de voorzitter van de raad.

§ 3. Informatieverstrekking door de minister ten behoeve van de taakuitoefening van de raad

Artikel 3

 • 1 Onder de inlichtingen, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de rijkswet, die de raad voor de taakuitoefening in het algemeen nodig heeft, wordt in elk geval informatie begrepen betreffende:

  • a. ontwikkelingen die voortvloeien uit overleg met de Staten-Generaal met betrekking tot het onderzoek van voorvallen;

  • b. ontwikkelingen met betrekking tot het personeelsbeleid, de informatievoorziening en de bedrijfsvoering bij de rijksoverheid;

  • c. voornemens, voorstellen en besluiten in verband met de totstandkoming of wijziging van nationale en internationale wet en regelgeving, indien kennisneming daarvan noodzakelijk is voor de taakuitoefening van de raad.

 • 2 De raad stelt de minister desgevraagd in kennis van zijn visie op de voornemens, de voorstellen en de besluiten, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c.

§ 4. Informatieverstrekking door de raad ten behoeve van de taakuitoefening van de minister

Artikel 5

 • 1 De raad informeert de minister over:

  • a. de verwachte ontwikkelingen in de taakuitoefening van de raad en de daarmee samenhangende veranderingen in de werkwijze van de raad voor zover deze met het oog op de uitoefening van de taak van de minister van betekenis kunnen worden geacht of de geraamde financiële bijdrage ten laste van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aanmerkelijk kunnen beïnvloeden;

  • b. de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de algemene of nader geoperationaliseerde doelstellingen.

 • 3 De in het eerste lid en tweede lid, aanhef en onder a, b en i, bedoelde informatieverstrekking vindt elk jaar plaats. De in het tweede lid, aanhef en onder c tot en met h, bedoelde informatieverstrekking vindt desgevraagd binnen redelijke termijn plaats.

Artikel 6

 • 1 Met het oog op het tijdig signaleren van aanmerkelijke verschillen tussen werkelijke en begrote baten en lasten dan wel inkomsten en uitgaven zendt de raad naar de minister:

  • a. ieder tertaal een managementsrapportage;

  • b. ieder jaar een jaarrekening ten opzichte van de begroting.

 • 2 De managementsrapportage geeft de ontwikkelingen weer ten opzichte van de begroting.

 • 3 De managementsrapportage en de jaarrekening, bedoeld in het eerste lid, geschieden overeenkomstig het gestelde in de bijlage bij de regeling.

§ 5. Betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van het verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de raad

Artikel 7

 • 1 De minister kan een externe onderzoeker aanwijzen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van de raad te onderzoeken ten behoeve van het verslag, bedoeld in artikel 83, eerste lid, van de rijkswet.

 • 2 Over het besluit tot het uitvoeren van een extern onderzoek informeert de minister tijdig de raad onder vermelding van de te volgen procedure.

 • 3 De raad verleent alle medewerking aan de onderzoeker die redelijkerwijs van de raad kan worden verlangd.

 • 4 Uiterlijk 8 weken voor de datum waarop het verslag aan de Staten-Generaal dient te worden gezonden, stelt de minister de raad in kennis van het concept-verslag, met het verzoek hierop binnen 4 weken zijn visie te geven.

 • 5 In het verslag geeft de minister aan in hoeverre de visie van de raad is betrokken bij de finale beoordeling.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Bijlage bij de regeling als bedoeld in artikel 6, derde lid

Periode

Onderwerpen

Managementrapportage

Tertaal

Algemeen

De toelichting op de managementrapportage omvat:

• de voortgang gemaakte afspraken doeltreffendheid en doelmatigheid

• de wijzigingen in (financieel) beheer

     
 

Begroting van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten is gespecificeerd naar:

Baten:

• de bijdragen als bedoeld in artikel 19 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

• de bijzondere rijksbijdragen

• de rente-baten

• de buitengewone baten

   

Lasten:

• de kosten van het bureau onderverdeeld naar personele en materiële kosten

• de rentelasten

• de kosten van onderzoek

• de afschrijvingskosten, onderverdeeld naar materiële en immateriële kosten

• de donaties voor voorzieningen

• de buitengewone lasten

   

De toelichting op het overzicht baten en lasten omvat:

• een tekstuele toelichting op bovenstaande posten

• een toelichting indien er sprake is van wijzigingen in specificaties of opbouw van de:

– afschrijvingstermijnen

– materiële afschrijvingskosten

– immateriële afschrijvingskosten

     
 

Kengetallen

Het overzicht van de kengetallen omvat onder meer:

• het aantal vaste personeelsleden uitgedrukt in fte’s

• het aantal lopende en verrichte onderzoeken, niet zijnde verkorte onderzoeken

• het ziekteverzuim

• het gemiddeld aantal personeelsleden dat op non-actief is gesteld

Het overzicht bevat een uiteenzetting over de mate waarin de vastgestelde prestaties zijn gerealiseerd.

     
 

Risico’s

Een overzicht van de (te verwachte) ontwikkelingen die risico’s kunnen inhouden voor het goed functioneren van de organisatie

     
 

Prognose

De te verwachten jaarresultaten

Periode

Onderwerpen

Jaarrekening ten opzichte van de begroting

Per

31-12

conform aanschrijving

Algemeen

De toelichting op de jaarrekening omvat:

• het doel van de raad

• de afspraken inzake doeltreffendheid en doelmatigheid

• een bedrijfsvoeringsparagraaf

• de toegepaste grondslagen

     
 

Balans

Het balansoverzicht per 31-12 bestaat uit de volgende onderdelen:

Vaste activa onderverdeeld naar:

• immateriële activa

• materiële vast activa

• financiële vast activa

   

Vlottende activa onderverdeeld naar:

• voorraden

• vorderingen

• liquide middelen

Passiva onderverdeeld naar:

• eigen vermogen (egalisatiereserve en resultaat lopend jaar), voorzieningen, langlopende schulden (leenfaciliteit)

• kortlopende schulden (leenfaciliteit en overige kortlopende schulden)

   

Een toelichting op de balans met:

• specificaties en opbouw van de voorgeschreven posten

• een overzicht van ‘niet uit de balans blijkende verplichtingen’ met toelichting over de aard, het bedrag en de looptijd

Daarnaast wordt zorggedragen voor:

• een ingericht balansdossier

     
 

Baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten is gespecificeerd naar:

Baten:

• de bijdragen als bedoeld in artikel 19 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid

• de bijzondere rijksbijdragen

• de rente-baten

• de buitengewone baten.

   

Lasten:

• de kosten van het bureau onderverdeeld naar personele en materiële kosten

• de rentelasten

• de kosten van onderzoek

• de afschrijvingskosten, onderverdeeld naar materiële en immateriële kosten

• de donaties voor voorzieningen

• de buitengewone lasten

   

De toelichting op het overzicht baten en lasten omvat:

• Een tekstuele toelichting op bovenstaande posten

• Een toelichting indien er sprake is van wijzigingen in specificaties of opbouw van de:

– afschrijvingstermijnen

– materiële afschrijvingskosten

– immateriële afschrijvingskosten

     
 

Kengetallen

Het overzicht van de kengetallen omvat onder meer:

• het aantal vaste personeelsleden uitgedrukt in fte’s

• het aantal lopende en verrichte onderzoeken

• het ziekteverzuim

Het overzicht bevat een toelichting op de kengetallen

 

Risico’s

Een overzicht van de (te verwachte) ontwikkelingen die risico’s kunnen inhouden voor het goed functioneren van de organisatie

Naar boven